Pagal
Mėnuo: 2016 rugsėjo

Paroda Seinų kunigų seminarijos rūmuose

Paroda Seinų kunigų seminarijos rūmuose

Š. m. rugsėjo 23 d. Seinų kunig? istoriniuose seminarijos r?muose vyko parodos, skirtos vysk. J. Staugai?iui atminti, atidarymas. Mes, licėjaus antrokai, su direktore Irena Marcinkevi?iene dalyvavome šiame prasmingame renginyje, kuris truko apie tris valandas. Susirinkusius ? parod? sveikino Lietuvos Respublikos konsulas Vaclav Stankevi?, Seinų parapijos klebonas Zbigniew Bzdak bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kult?ros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas. Apie dvasininką J. Staugait? pasakojo dr. Algimantas Katilius, dr. Art?ras Svarauskas bei kun. Andriejus Sabaliauskas. Sužinojome daug ?domybi? apie Lietuvai nusipelnius? žmog?, vyskup?,Vasario 16-osios…

Daugiau Daugiau

Abiturientų ekskursija po gimtąjį kraštą

Abiturientų ekskursija po gimtąjį kraštą

Ši? metų rugsėjo 16 dieną Punsko licėjaus tre?ios klasės mokiniai su aukl?toju Dariumi Valin?iumi ir bibliotekininke R?ta Burdinaite išvyko ? ekskursijų po Seinų krašt?. Tai tradicin? licėjaus abiturient? išvyka, kurios metu mokiniai labiau ?sigilina ? savo gimtin?s istorijų ir kult?r?. T? dieną aplankąme daug gana dažnai matyt?, bet labai svarbi? lietuviui vietą. Buvome Seinų bazilikoje ir istorin?je kunig? seminarijoje. čia skait?me ištraukas iš Vinco Mykolai?io-Putino romano „Altori? šeš?ly“ bei Vinco Kudirkos eilėraščius. M?s? ekskursijos gid? R?ta  trumpai papasakojo bažny?ios istorijų….

Daugiau Daugiau

Ekskursija po Seiniją

Ekskursija po Seiniją

  Rugsėjo 13 d. mes, II kl. mokiniai, su auklėtoja Danute Šliaužiene važin?jome dviračiais po Seinų krašt?. Apie 8 val. išvykome iš mokyklos aikšt?s. Pirmas ilgesnis sustojimas buvo Burbiški? lyn? parke. Ten aš pasakojau apie Galadusio ežer?, o auklėtoja pateiką šiek tiek informacijų apie Burbiški? kaim?. Truput? pails?jų vykome toliau. Sustojome prie Žagari? bažny?ios, kurios istorijų pristatė kitos išvykos dalyv?s. Trečia mūsų stotel? buvo prie scenos, kur kasmet vyksta lietuvišką ansambli? s?skrydžiai. Ten pails?jome, pabendravome ir patraukąme nam? link. ?…

Daugiau Daugiau

Trečiokų piligriminė kelionė

Trečiokų piligriminė kelionė

Š.m. rugsėjo 10-11 dienomis Punsko licėjaus abiturientai dalyvavo tradicin?je šventkelion?je. Tai buvo jau XIV tarptautinis piligriminis žygis iš Kryži? kalno ? Šiluv?. Katalikai tiki, jog šiame miestelyje buvo apsireiškusi J?zaus motina Marija. Žygyje dalyvavo per 700 žmonių. Pirm? kelion?s dieną ?veikąme 21 km. Nepaisydami karš?io, buvome gerai nusiteiką, pasiryž? pasiekti tiksl?.  Sustojome tik papietauti ir ?jome toliau, o kam jųgos išseko, važiavo ,,g?dos autobusu“, ant kurio buvo užrašas ,,J?zui dar ne taip skaud?jo“. Žygio dalyviais r?pinosi savanori? grup?. Jie linksmino…

Daugiau Daugiau

Lietuvių literatūros pamoka su Alvydu Šlepiku

Lietuvių literatūros pamoka su Alvydu Šlepiku

Rugsėjo 9 d. mūsų licėjuje vieš?jo žinomas rašytojas, aktorius Alvydas Šlepikas ir jo knygos „Mano vardas – Maryt?” vert?ja ? lenką kalb? Paulina Ciucka. A. Šlepikas ved? literat?ros pamoką licėjaus abiturientams. Rašytojas pristatė savo populiari? knyg?, aptar? joje keliamas problemas ir priartino mokiniams retai literat?roje sutinkam? tem?, mažai sklaidytus „vilko vaiką” istorijos puslapius. Dauguma Rytpr?si? vokie?i? pab?g?li? ? Lietuv? iki šiol gyvena su giliomis, taip ir neužgijusiomis tapatyb?s žaizdomis, prarad? viską, ką tik tas žodis gal?t? reikšti. Išgyven?, bet išliką…

Daugiau Daugiau

Pirmokų integracinė išvyka

Pirmokų integracinė išvyka

Ši? metų rugsėjo 8 dieną mes, pirmokai, kartu su auklėtoja Irena Nevuliene bei mokytoju Alvydu Nevuliu dviračiais išsileidome ? Burbiški? kaim?, nor?dami pab?ti prie gražaus Galadusio  ežero ir geriau susipažinti vieni su kitais. Džiaugiam?s, kad švykos tikslas buvo pasiektas. Pasikalb?jome, juokavome, žav?jom?s savo krašto gamtos grožiu. Buvo miela mums b?ti kartu. Smagiai leidome laiką, deja, namo gr?žti buvo sunkiau…Oras buvo puikus, galėjome pramogauti. Kadangi buvome jau šiek tiek pavarg? ir alkani, pirmiausia susikūrėme laužą. Vėliau žaid?me, plaukiojome vandens dvira?iu, o dr?siausi ?kop?…

Daugiau Daugiau

2016/2017 mokslo metų pradžia

2016/2017 mokslo metų pradžia

Rugsėjo 1 dieną vyko mokslo metų pradžios iškilm?s.  Šiemet mokykloje mokysis 57 moksleiviai:  tre?ioje klasėje – 19 mokinių, antroje klasėje – 22 mokiniai bei pirmoje klasėje – 16 mokinių.