Pagal
Mėnuo: 2022 lapkričio

Žinių apie Lietuvą konkurso-viktorinos laimėtojai Kaune

Žinių apie Lietuvą konkurso-viktorinos laimėtojai Kaune

Lapkri?io 25 d. 45-iems licėjaus mokiniams, Žini? apie Lietuv? konkurso-viktorinos laim?tojams, buvo surengta pažintin?-edukacin? išvyka  ? Kaun?. Išvyką organizavo Lenkijos lietuvių draugija, o mokinius globojo mokytojai Vytautas Budzeika, Birut? Vai?iulien? ir Alicija Krakauskienė. Kauno Arkivyskupijos Kurijoje susitikome su Kardinolu Sigitu Tamkevi?iumi, kuris papasakojo, kokiomis aplinkyb?mis 1972 metais prad?ta leisti „Lietuvos Kataliką Bažny?ios Kroniką” – pogrindinis leidinys, kuriame stengtasi viešinti Bažny?ios persekiojimo faktus, skleisti žinias apie žmogaus teisi? pad?t? sovietą okupuotoje Lietuvoje. ?domi? dalyką pamat?me ir išgirdome apsilanką M. K. ?iurlionio…

Daugiau Daugiau

Žinių apie Lietuvą konkursas-viktorina

Žinių apie Lietuvą konkursas-viktorina

Lapkri?io 17 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje įvyko Lenkijos lietuvių draugijos organizuota Žini? apie Lietuv? konkursas-viktorina, skirta Lietuvos Kataliką Bažny?ios Kronikos ir Romo Kalantos metams pamin?ti. Konkurse dalyvavo 100 licėjaus mokinių. Ketvirtos pamokos metu kabinetuose (istorijos-geografijos kabinete – IA, IB, II kl. mokiniai; lietuvių kalbos kabinete – IIIA, IIIB, IV kl. mokiniai) įvyko pirmoji konkurso dalis. Kahoot programoje mokiniai atsakin?jo ? 40 uždar? klausim? naudodamiesi mobiliojo ryšio priemon?mis. Po to pirmo aukšto koridoriuje varž?si atskir? klasių šešios komandos (kiekvien? komand? sudar? keturi moksleiviai)….

Daugiau Daugiau

Licėjaus mokinių išvyka į Latviją ir Estiją

Licėjaus mokinių išvyka į Latviją ir Estiją

Lapkri?io 8-10 d. II, III A, III B ir keli I klasės mokiniai dalyvavo išvykoje ?Latvijų ir Estijų. Latvijoje mokiniai lanką Ryg?, kitų dieną keliavo ? Estijossostin? Talin?. Tre?i? dieną važiuodami nam? link aplanką Latvijoje esant?Salaspil?, kur 1605 m. vyko LDK ir Švedijos kariuomeni? m?šis, bei barokostiliaus dvaro r?mus Rundal?je. Kelion?s metu mokinius globojo aukl?tojosDarija Vyšniauskien? bei Alicija Krakauskienė, joms talkino moksleivi? tėvųatstov? Birut? Zimnickien?.