Pagal
Mėnuo: 2021 birželio

Pabaiga mokslo metų

Pabaiga mokslo metų

Birželio 25. d užbaigėme 2020/2021 mokslo metus. Tai buvo sunkąs mokslo metai – beveik vis? laiką mokymas vyko nuotoliniu būdu,  o tai tikrai tur?jo ?takos mokslo rezultatams ir mokymo kokybei. Tačiau džiaugiam?s, kad licėjuje turime mokinių, kurie pasieką labai aukštus mokslo rezultatus ir yra keliami ? aukštesn? klasė su pagyrimu. Aukščiausius rezultatus pasiekusiems mokiniams teikiama Lenkijos ministro pirmininko stipendijų. Šiais metai kandidatais stipendijai yra Monika Maršalait? ir Onut? Karaneckait?. Trims geriausiems mokiniams dovanas ?teiką taip pat Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys. Jas…

Daugiau Daugiau

Paskutinis skambutis

Paskutinis skambutis

“Svajojome b?ti suaug?, skub?jom išskristi pakąl? sparnus, tik nei karto nesusim?st?m, kad mokyklin?s dienos d?l to amžiams pražus”  Š. m. geguž?s 28-?jų Punsko Kovo 11-osios licėjuje abiturientams nuskamb?jo paskutinis skambutis, šiek tiek kitaip – tyliai…. Be šventinio šurmulio, tačiau su dideliu jauduliu širdyje. Mokytojams, mokiniams bei jų t?vams tai buvo neeilin? šventė. Jos pradžioje buvo įnešta ir iškilmingai perduota jauniesniesiems draugams mokyklos vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas. Po to, tre?iokus sveikino licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, auklėtoja Danut? Šliaužien?, choro „Pašešupiai“ vadovas…

Daugiau Daugiau

Projektas „ Pasaulio Lietuva”

Projektas „ Pasaulio Lietuva”

2021 metais Punsko Kovo 11-osios licėjus užmezg? ryšius su naujais partneriais ir šiuo metu vykdo bendrus projektus. Geguž?s m?nes? virtualioje erdv?je  įvyko pirmasis projekto “Pasaulio Lietuva” etapas, kurio metu susipažinome su mūsų partneriais: Vilniaus “Laisvės” gimnazija – projekt? koordinuojan?i? mokykla, Rygos lietuvių vidurine mokykla ir Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindine mokykla. Antrasis projekto etapas tai mokinių tiriam?jų ir kąrybini? darb? konferencija „Knyga – b?das pažinti save“. Šis tarptautinis renginys bus skirtas atskleisti kalbos, kult?ros ir skaitymo svarb? asmenybei bei ugdyti…

Daugiau Daugiau

Meninė instaliacija

Meninė instaliacija

Geguž?s 25 d. mokyklos vestibiulyje pastatyta menin? instaliacija „Pastog?l?“. Iš medžio atlikt? instaliacijų sudaro ant kelmo pastatyta drev?, uždengta skiedriniu stogeliu ir joje tupinti pel?da. Kelmas papuoštas drožiniais, kuriuos stebint ateina mintis apie giliai ? žem? ?leistas šaknis. Matome ir mažyt? trispalv?, ?smeigt? šalia drev?s – esame lietuviškoje mokykloje ir apie tai neužmirštame. Pel?d? išdrož? tautodailininkas iš Kreiv?n? Jonas Makauskas, o vis? instaliacijų atliko punskietis Juozas Žilinskas. Id?jos sumanytojas, pakvietąs moksleivius ir mokyklos sve?ius pasigrož?ti šiuo darbu, yra Jan Herman,…

Daugiau Daugiau