Pagal
Mėnuo: 2016 sausio

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-?jų  mūsų mokykloje bei visoje Lietuvoje buvo minimas mūsų tautos kovos už laisvę t?vyn?, spaud? bei radijų 25 – metis. 1991-aisiais metais sovietai ne?vertino to, ką mums reiškia vienyb?, T?vyn?s meil?. J? planai užimti Vilniaus televizijos bokšt?, Radijo ir televizijos komiteto pastat?, parlamento pastat? bei kitas svarbias valstybei ?staigas žlugo, nes minia taiki? žmonių savais kąnais stojo ginti prieš metus iškovot? Lietuvos laisvę. Tarp jų buvo žmonės iš visos Lietuvos, buvo ir mūsų licėjaus absolvent?. T? nakt? žuvo keturiolika Lietuvos laisvęs…

Daugiau Daugiau

Kalėdos mokykloje

Kalėdos mokykloje

Gruodžio 22 d. licėjaus savivalda paruoš? šventin? Kal?d? program?. Renginio metu buvo pasakojama apie lietuvių advento, ką?i? senovinius papro?ius. Mokyklos choras kartu su visa mokyklos bendruomene pagiedojo kal?dines giesmes. Su art?jan?iomis šv. Kal?domis visus susirinkusius pasveikino kun. Marius Talutis bei mokyklos direktor? Irena Marcinkevi?ien?.

Konkurso „Trumpas filmas apie priklausomybes” laimėtojai

Konkurso „Trumpas filmas apie priklausomybes” laimėtojai

2015 m. gruodžio m?n. Seinų sanitarin? – epidemiologin? stotis organizavo konkurs? susijusi su žaling? ?pro?i? profilaktine programa: „Trumpas filmas apie priklausomybes”. Konkurse dalyvavo Seinų apskrities viršgimnazijin?s mokyklos. M?s? lic?jų konkurse atstovavo pirmos klasės mokiniai: Lukas Kavaliauskas ir Raimundas Venslauskas. Konkurso dalyviai tur?jo paruošti 5 min. trunkant? film?, kuris vaizduot? problemas susijusias su žalingais ?pročiais, skatint? jaunim? ner?kyti, nevartoti alkoholio, narkotiką. Konkurso komisija pirm?jų vietą skyr? Seinų technikumo mokiniui. Antroji vieta atiteko Lukui Kavaliauskui, o tre?ioji – Raimundui Venslauskui. Nuoširdžiai sveikiname…

Daugiau Daugiau

„Padėka” už krikštą

„Padėka” už krikštą

2015 m. lapkri?io 27 d. pirmokai sureng? jumoristin? program? – Pad?ką už krikšt?. Ži?rov? priguž?jo pilna licėjaus sporto sal?. Tre?iokai, nor?dami išsiskirti iš kitų, ? rengin? at?jo apsivilką ?vairiaspalviais chalatais, atsineš? termosus. Susirinkusieji galėjo steb?ti laid? „Pirmokai TV”, aišku, apie tre?iokus. Pirmokai pasižym?jo kąrybingumu ir sumanumu – sukūrė puiki? eil?rašėi?, parod? ne vien? juoking? filmuką, taikliai pavaidino savo „krikštat?vius”. Pabaigai tre?iokams buvo pateiktas svarbiausias patarimas – mokytis ir atsakingai ruoštis abit?ros egzaminams. Atrodo, kad programa visiems patiko, o tre?iokams tinkamai…

Daugiau Daugiau

Pirmokų krikštas

Pirmokų krikštas

Mokyklos tradicija jau yra tap?s Pirmoką krikštas. Mes, trečiokai, šiemet pagalvojome, jog šio renginio program? reikia sukurti šilt? ir jauki?, kad kiekvienas pirmokas, ?ženg?s ? scen?, nebijot? ir noriai bendraut? su mumis – „krikštat?viais“. Prasid?jo ilgi kąrybinio m?stymo vakarai… Rinkom?s vieni pas kitus ir galvojome, galvojome, galvojome… Šov? ? galv? mintis – LIC- FACTORIUS. Greitai sukūrėme scenarijų, suneš?me rekvizitus, parašėme skelbim? ir pradėjome repeticijas. At?jo pasirodymo diena. Spalio 23 dieną, 19 valandą, prav?r?me LIC- FACTORIAUS duris. Laid? pradėjo svečias iš…

Daugiau Daugiau