Pagal
Mėnuo: 2018 kovo

„Kengūra“

„Kengūra“

2018 m. kovo 15 dieną mokykloje vyko du matematikai skirti renginiai – norintys moksleiviai dalyvavo matematiniame „Keng?ros“ konkurse, o su antrokais dviejų matematikos pamoką metu žaid?me matematin? turnyr?. Šiemet Punsko Kovo 11-osios licėjuje buvo 7 moksleiviai norintys sudalyvauti Tarptautiniame matematikos konkurse „Keng?ra“. Kovo 15 d. jie nuo 9.00 valandos 75 minutes skyr? paini? konkurso uždavini? sprendimui. T? pa?i? dieną su antrokais dvi matematikos pamokas skyr?me ne naujų programini? s?voką pažinimui, o matematikos varžytuv?ms, kurias skatina Tobulinimosi ir vystymosi draugija 4improve,…

Daugiau Daugiau

Punskiečių laimėjimai Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje

Punskiečių laimėjimai Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje

     2018 metų kovo 9-10 dienomis, prieš pat Kovo 11-osios iškilmes, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir?no gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos ir literat?ros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuvišką mokyklų 9-12 klasių mokiniams. M?s? kraštui atstovavo Punsko gimnazijos dvi mokin?s su mokytoja Elena Degutiene ir keturi Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai su savo mokytoja Birute Vai?iuliene. Lietuvos valstyb?s atkąrimo šimtme?io metais suorganizuotas respublikinis renginys prad?tas Lietuvos himnu. Po iškilmingos akimirkos išgirdome daug graži? sveikinim?, skirt? visiems, kurie myli ir puosel?ja…

Daugiau Daugiau

Rašėme šimtmečio diktantą

Rašėme šimtmečio diktantą

Penktadieną, t.y. kovo 2 d. dalyvavome Nacionalinio diktanto konkurse. Raš?me vienuolio pranciškono, Vilniaus Bernardin? bažny?ios kunigo, buvusio disidento Juliaus Sasnausko tekst? „Vienkartinumas“. Konkursas organizuojamas vienuolikt? kart?. Organizatoriai siekia paskatinti žmones didžiuotis mus visus vienijančia unikalia lietuvių kalba, o kartu ir Lietuvos valstybe. Diktant? buvo galima rašyti mokyklose, ?mon?se, ?staigose ir organizacijose. Diktanto tekstas skaitytas per LRT radijų 11 val. Lietuvos laiku. D?l raštingiausiojo vardo varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Iš Punsko licėjaus ? Vilni? išsi?sti…

Daugiau Daugiau

Dalyvavome projekte “MES LIETUVOS VAIKAI”

Dalyvavome projekte “MES LIETUVOS VAIKAI”

      Šiais metais Vasario 16-?jų ruošiantis pamin?ti Lietuvos valstyb?s atkąrimo 100-metų Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijai kilo id?ja inicijuoti nedidel? projektuką, apjungiant? vaikus ?vairiose lietuviškose užsienio mokyklose, kuris leist?, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte beb?tume, perduoti vieni kitiems linkąjimus, nes visi mes esame Lietuvos vaikai ir mums svarbus Lietuvos šimtmetis.             Projektui buvo reikalingos lituanistin?s mokyklos, kurios pasirinktos atsitiktiniu būdu. Projekte galėjo dalyvauti ?vairaus amžiaus mokinių grup?s. Reikąjo pagaminti nurodyt? matmen? raid? iš žodžio LIETUVAI ir skai?i? 100, nuspalvinti Lietuvos vėliavos spalvomis…

Daugiau Daugiau

Šventėme Lietuvos gimtadienį!

Šventėme Lietuvos gimtadienį!

    Justinas Marcinkevi?ius saką: „Kraštas, kur? iš savo prot?vi? paveld?jom, yra mūsų. Vadinam jų Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žem?lapi? neišnykt?. Rašom ir tariam jų kartu su kitais ne mažiau vertais, garbingais taut? ir valstybi? vardais, norim, kad su pagarba mus ištart?.”      Atkurtai Lietuvos valstybei š. m. vasario 16 d. sukako 100 metų. Ta proga ir mūsų licėjuje suorganizuota daug veikl?. Vien? penktadienio popiet? kartu su savo mokytojais lipd?me molinius skambužius,…

Daugiau Daugiau

„Ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta“

„Ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta“

     Šimtadienis – atrodo paprastas žodis, sud?tas iš vienuolikos raidži?, bet kiekviena iš jų reikalinga pavadinti  daugyb? jausm? ir darb?. Š – šiluma, I – ilgesys, M – meil?, T – taika, A – atsakomyb?, D – darbštumas, I – id?ja, E – energija, N – nerimas, I – išmintis, S – SKRYDIS.     Ši? metų, sausio 20-?jų mes, Punsko Kovo 11-osios licėjaus abiturientai, su auklėtoja, mokytojais ir t?vais šventėme ilgai laukt? šimtadieną. Jo programos raktinis žodžis –…

Daugiau Daugiau