Pagal
Mėnuo: 2017 lapkričio

Bendrabučio gyventojai kine!

Bendrabučio gyventojai kine!

     M?s? bendrabužio gyventojai nesnaudžia! Jie lanko ?vairius popamokinius b?relius, dainuoja, groja, pina juostas, dalyvauja koncertuose ir… tikrai nenuobodžiauja. Neseniai (lapkri?io 22 d.) jie buvo Suvalkuose. Šiek tiek atsikv?p? po pamoką nuvyko ? kino teatr? „Cinema Lumiere“, kuris yra prekybos centre „Plaza“. Moksleivius lyd?jo mokytoja Irena Nevulienė. Mokiniai ži?r?jo film? „Laiškai M 3“ („Listy do M 3“), kurio režisierius Tomasz Konecki. Šis filmas tai romantiška komedija, kuri pasakoja apie keli? asmen? meil?s istorijas Ką?i? metu. Gražios ir jaudinan?ios scenos…

Daugiau Daugiau

Puošėme Kalėdų eglę kartu su Prezidente!

Puošėme Kalėdų eglę kartu su Prezidente!

    2017 m. lapkri?io 21 dieną Punsko licėjaus keli mokiniai (Aneta Aleksait?, Julija Kuosait?, Daiva Kuosait?, Kornelijus Maksimavi?ius ir Tomas Kuosa) kartu su direktoriumi Alvydu Nevuliu nuvyko ? Vilni?. Lietuvos Respublikos Prezident?roje susitiko su šalies vadove Dalia Grybauskaite. Tradiciniame, jau 9-? kart? vykusiame kal?diniame susitikime dalyvavo virš 130 moksleivi? ir jų mokytojų iš Punsko, Seinų, Baltarusijos, Latvijos bei Kaliningrado srityje veikian?i? lietuvišką mokyklų. Kąrybin?se dirbtuv?se gaminome eglut?s papuošalus, ?rašėme ? juos šiltus sveikinimus. Tur?jome galimyb? pasikalb?ti su Prezidente, nusifotografuoti bei…

Daugiau Daugiau

Licėjaus dramos būrelio „Atžalynas”

Licėjaus dramos būrelio „Atžalynas”

     2017 m. lapkri?io 13 d. Punsko lietuvių kult?ros namuose buvo pastatytas Kazio Binkio „Atžalynas“. Spektaklio režisier? – bibliotekininką R?ta Burdinait?. Scenoje pasirod? ne tik dabartiniai licėjaus mokiniai ir mokytojai. Smagu buvo matyti vaidinan?ius buvusius mokytojus ir mokyklos absolventus. Šio vaidinimo pastatymas – tai režisier?s sena svajon?, kuri šiais metais išsipild?. Verta pamin?ti, kad „Atžalynas“ pirmiausia buvo parodytas liepos 9 d. Klojimo teatr? festivalyje Punsko skansene. Aldut? Karaneckait?

Mirė „Pašešupių“ vadovas Jonas Pavilonis

Mirė „Pašešupių“ vadovas Jonas Pavilonis

            2017 m. spalio 20 d. mir? garbus chorvedys iš Alytaus, ilgametis Punsko lietuvių licėjaus mišraus choro „Pašešupiai“ vadovas Jonas Pavilonis.       „Pašešupiams“ jis vadovavo 17 metų. Per t? laikotarpį choras aktyviai dalyvavo šio krašto lietuvių renginiuose ir koncertuose, atstovavo Punsko mokyklai Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje.  Mirusiojo šeimai reiškiame nuoširdži? užuojaut?.       Žinia apie mylimo chorvedžio mirt? priblošką licėjaus mokinius bei mokytojus. Spalio 22 dieną atsisveikinome vadov? Jon? Vytaut? Pavilon? ir palyd?jome…

Daugiau Daugiau

Tvarkėme parapijos kapines

Tvarkėme parapijos kapines

     Spalio 27 d. licėjaus mokiniai ir mokytojai tvarką Punsko parapijos kataliką kapines. Ši? akcijų organizavo mokinių savivalda. Kad darbas vykt? sklandžiai, iš anksto susitarta kas kur? plot? tvarkys. Reikąjo labai skub?ti, nes oras šiemet buvo nepalankus.  Vis d?lto net ?sismagin?s lietus nesutrukd? mums ?vykdyti užsibr?žt? plan?. Erika Valinčiūtė

„Suprasti įvairovę“

„Suprasti įvairovę“

     Lenkijos lietuvių etnin?s kult?ros draugijos globojam? ansambli? gretose yra ir mūsų licėjaus mokinių. Tenka jiems dalyvauti ?domiuose renginiuose. Spalio 26 d. dainuojan?i? mergin? grup? „Saulal?s“ ir grojantis „Šalcinukas“ kartu su vadove Angele Babkauskiene bei LLEKD pirmininke Aldona Vaicekauskiene lankėsi vienoje Suvalką mokykloje, kurioje vyko Kult?r? dialogo diena, skirta lietuviams. Susitikimo tema – „Suprasti ?vairov?“.       Mokytoja Vaicekauskien? visiems susirinkusiems išsamiai pristatė lietuvių  tradicin? kult?r?. Tuo metu merginos n?r? staltieses, aud? vytines juostas. Po to linksmai grojo …

Daugiau Daugiau

Abiturientų ekskursija po Seinų kraštą

Abiturientų ekskursija po Seinų kraštą

  Spalio 18 dieną trečiokai kartu su auklėtoja Danute Šliaužiene ir mūsų licėjaus buvusiu direktoriumi Juozu Sigitu Paransevi?iumi keliavo po Seinijų. Jie lanką Seinus – svarb? XX a. pradžios Lietuvos kult?rin? centr?. Pirmiausia už?jo ? baroko stiliaus bažny?i?, paskui, vaikš?iodami buvusio vienuolyno koridoriais, apži?r?jo buitini? ?ranki? bei sakralini? reikmen? parod?.        Po to jau ne pirm? kart? pamat? žymaus lietuvių literato bei Seinų vyskupo Antano Baranausko paminkl? ir Vyskup? r?mus, kur gyveno „Anykš?i? šilelio” autorius. Mokiniai sustojo ir…

Daugiau Daugiau

Pirmokų integracinė išvyka

Pirmokų integracinė išvyka

      Rugsėjo 28 d. pirmokai su auklėtoja Danguole Grigutiene ir bibliotekininke R?ta Burdinaite leidosi ? Dusny?i? kartu pabendrauti ir geriau susipažinti. Pagrindin? pramoga buvo žaidimas dažasvydžiais. Komandinis žaidimas leido jaunimui labiau integruotis. Paskui moksleiviai dar kartu pabendravo prie laužo, o gr?ždami užsuko ? poeto Albino Žukausko t?višką ir paklaus? pasakojim? apie pakeliui pravažiuojamas žymesnes vietas. Kornelija Pachutkait?

Erdvėlaivis Žemė 2017

Erdvėlaivis Žemė 2017

     Rugsėjo 15 d. grup? licėjaus mokinių dalyvavo XIV mokslo festivalyje „Erdv?laivis Žem? 2017“ Kaune. Juos lyd?jo mokyklos direktorius Alvydas Nevulis bei dirbtuvi? „Šimtavirvis“ glob?ja mokytoja Aldona Vaicekauskien?. ? festival? pakvietą, pasitiko ir lyd?jo Kauno technologijos universiteto d?stytojas Gediminas Adlys. Parodoje buvo eksponuojami ?vair?s mokslo darbai. M?s? vaikinai demonstravo, kokiu principu veikia akis, o merginos aud? tautines juostas. .      Džiaugiam?s, kad galėjome nuvykti ? mokslo festival?. Ir ateityje mielai dalyvautume tokio pob?džio renginiuose. Jolyt? ?erlionyt?