Abiturientų ekskursija po gimtąjį kraštą

Abiturientų ekskursija po gimtąjį kraštą

seinija 062seinija 057

Ši? metų rugsėjo 16 dieną Punsko licėjaus tre?ios klasės mokiniai su aukl?toju Dariumi Valin?iumi ir bibliotekininke R?ta Burdinaite išvyko ? ekskursijų po Seinų krašt?. Tai tradicin? licėjaus abiturient? išvyka, kurios metu mokiniai labiau ?sigilina ? savo gimtin?s istorijų ir kult?r?.

seinija 024

seinija 022

T? dieną aplankąme daug gana dažnai matyt?, bet labai svarbi? lietuviui vietą. Buvome Seinų bazilikoje ir istorin?je kunig? seminarijoje. čia skait?me ištraukas iš Vinco Mykolai?io-Putino romano „Altori? šeš?ly“ bei Vinco Kudirkos eilėraščius. M?s? ekskursijos gid? R?ta  trumpai papasakojo bažny?ios istorijų. Vėliau nužjome prie Antano Baranausko paminklo, kur skait?me „Anykš?i? šilelio“ fragmentus. Po to aplankąme Vyskup? r?mus, „Šaltinio“ spaustuv? ir savanori? kapus Seinuose bei Berznyke. Nuvykome ir ? ?eslovo Milašiaus dvar?, esant? Krasnagr?doje. Ten išklaus?me pasakojimo apie poeto gyvenim?, jo kąryb?, ži?r?jome film?, kuriame rašytojas pats kalb?jo, prisimindamas savo vaikyst?s metus, paskait?me kelet? jo eil?rašėi?.

seinija 048

seinija 017

seinija 064

Važiuodami per Seinijų pakel?se mat?me daug kryži?, sužinojome, jog kai kurie iš jų labai seni. Sustojome ir prie Žagari? bažnyt?l?s.

seinija 071

Atmintyje liko susitikimas su Albino Žukausko brolio s?numi Bubeliuose, poeto t?viškąje. Rašytojo giminaitis mums papasakojo, kaip atrod? Žukauską „savanoriškas“ išsikraustymas iš t?viškąs ? Lietuv? ir atskleid? šiek tiek prisiminim? apie savo d?d? Albin?, vien? iš žinomiausi? Lietuvos poet?.

Gr?ždami ? Punską pravažiavome pro jau šimt? metų veikian?i? Vidugiri? mokyklų ir gana naujų kaimo koply?i?, o svarbiausias informacijas apie matytus objektus steng?si mums perteikti ponia R?ta Burdinait?.

Ši išvyka  atnaujino mūsų žinias apie gimt?jų krašt?, primin? jo garbing? praeit? ir vaidmen? lietuviškai kult?rai. ?sisavintos žinios, manau, bus reikalingos gyvenime, o gal net pravers mums per abit?ros egzamin?.

Alicija Paškevi?i?t?

seinija 005    seinija 029 seinija 031

 

Komentarai išjungti.