Dramos būrelis

dramos1Nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios mokiniai vaidino. Naujai ?sik?rusioje mokykloje dramos b?rel? sub?r? jau ?gudusi visuomenink? Petronel? Jakimavi?ien?, kuriai talkino Vlada Pajaujien?. J? vadovaujami moksleiviai ne tik vaidino, bet ir šoko, dainavo… Ilgainiui ? mokykl? sugr?žo dirbti j? aukl?tiniai ir t?s? savo mokytoj? prad?t? darb?. Dramos b?reliui vadovavo Kristina Dapkevi?i?t?-Kraužlien?, Aldona Aleksait?-Vaicekauskien?, Maryt? Aleknavi?i?t?-?ernelien?, Janina Aleksait?-Macukonien?. Nuo 1995/96 mokslo met? dramos b?rel? globojo mokytoja Danut? Šliaužien?, o nuo 2006/2007 mokslo met? dramos b?reliui vadovauja lic?jaus bibliotekinink? R?ta Burdinait?.

Moksleivi? dramos b?relio pastatyti istoriniai veikalai:

 • 1996 m. – Juozo Grušo “Unija”,
 • 1997 m. – Justino Marcinkevi?iaus “Mažvydas”,
 • 1998 m. – Justino Marcinkevi?iaus “Mindaugas”,
 • 2000 m. – Juozo Grušo “Barbora Radvilait?”,
 • 2001 m. – Justino Marcinkevi?iaus “Daukantas”,
 • 2002 m. – Kazio Sajos “Žemai?i? piemuo”,
 • 2003 m. – Balio Sruogos “Milžino paunksm?”,
 • 2004 m. – Maironio “K?stu?io mirtis”,
 • 2005 m. – Vinco Mykolai?io-Putino “Valdovas”,
 • 2006 m. – Juozo Grušo “Herkus Mantas”,
 • 2007 m. – Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio “Birut?”,
 • 2009 m. – Anatolijaus Kairio “Kar?na”,
 • 2010 m. – Vytauto Bi?i?no “Žalgiris”,
 • 2011 m. – J. Bajorai?io “Živil?”.

Dviems spektakliams mokykla skolino r?bus iš profesionali? teatr? – “Unijai” iš Klaip?dos teatro, o “Barborai Radvilaitei” iš Kauno dramos teatro. Moksleiviai noriai dalyvauja repeticijose ir džiaugiasi gal?dami pasirodyti ži?rovams.