Pagal
Mėnuo: 2021 vasario

Punsko Kovo 11-osios licėjus – trečius metus iš eilės – „sidabrinė“ mokykla!

Punsko Kovo 11-osios licėjus – trečius metus iš eilės – „sidabrinė“ mokykla!

Edukacinis fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia Lenkijos vidurinių mokyklų reiting?. Sudarant 2021 m. geriausi? lic?jų s?rašus, atsižvelgta ? mokyklas, kuriose 2020 m. geguž?s m?n. brandos egzaminus laiką ne mažiau kaip 12 moksleivi?, o vidutiniai rezultatai iš privalom? lenką kalbos ir matematikos egzamin? buvo ne žemesni kaip 0,75 Lenkijos lic?jų vidurkio. Reitingo kriterijai ir jų svoriai (%): Brandos egzaminas – visi pasirinkti (papildomi) dalykai (Punsko licėjaus atveju, tai ir lietuvių kalbos egzaminas), laikyti išpl?stiniu lygmeniu – 45% Brandos egzaminas – privalomi…

Daugiau Daugiau

SĖKMĖ EILĖRAŠČIŲ IR ESĖ KONKURSE „ŠVENČIU LIETUVĄ“

SĖKMĖ EILĖRAŠČIŲ IR ESĖ KONKURSE „ŠVENČIU LIETUVĄ“

Europos Parlamento narys, Vasario 16-osios akto originalo atrad?jas prof. Liudas Mažylis pasaulio lietuvius pakvietą dalyvauti VASARIO 16-AJAI skirtame eil?rašėi? ir es? konkurse „ŠVEN?IU LIETUV?“.  Reikąjo sukurkti EIL?RAŠT? ar ES?, kuris atspind?t?  mokinio santyką su gimtine, t?viške, šalimi, Vasario 16-?jų švenčiančia 103-i?jų gimtadieną. Kąrybiniame darbe privalu buvo atsakyti ? klausim?: ,,Ką man reiškia Lietuva?“.  Konkurso organizatorius pasieką 341 kąrinys iš Lietuvos ir iš po vis? pasaul? pasklidusi? mūsų tautie?i?. Dalyviai suskirstyti ? tris grup?s: 1-oji grup? – 7-10 metų; 2-oji grup?…

Daugiau Daugiau

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos tauta tapo nepriklausoma. Ta proga I B klasės mokiniai kartu su auklėtoja paruoš? pateikt?, pasakojan?i? apie svarbius to meto įvykius Lietuvoje ir mūsų krašte. Min?dami ši? iškili? šventė uždekime vieni kitus meile savajai kalbai, kult?rai. Saugokime laisvę ir istorin? atmint?. Nes juk žinodami savo prot?vius, savo tautos ištakas, kalb?, r?pinsim?s savo istoriniu paveldu ir neprarasime tapatyb?s global?jančiame pasaulyje. Gražios Jums Valstyb?s atkąrimo dienos šventės! Pateiktis (prezentacija).