Šokių grupė

     M?s? jaunimas šokti m?go visada. Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais su moksleiviais dirbo mokytoja Petronel? Jakimavi?ien?. 1964 m. vasar? ? mokykl? at?jo dirbti mokytojas Algis Uzdila ir jau 1965 m. bendromis Punsko lietuvi? kult?ros nam? saviveiklinink? ir Punsko lic?jaus moksleivi? j?gomis sureng? koncert?. Nuo šiol jau pastoviai mokytojas Algis vadovavo moksleivi? šok?j? grupei. Ši grup? pasirodydavo mokyklos meniniuose renginiuose ir koncertuose, kuriuos ?vairiomis progomis rengdavo Lietuvi? kult?ros namai. Mokytojas Algis Uzdila ilgainiui susilauk? ir talkinink? – tai mokytojas Valentas ??pla, kult?ros nam? direktor? J?rat? Kardauskien?. Tuo metu su pradin?s mokyklos šok?jais dirbo mokytoja Alicija Uzdilien?. Visos grup?s sudar? bendr? bar? – Punske veik? trys ?vairaus amžiaus šok?j? grup?s, kurios susitelk? ? vien? choreografin? samb?r?, kuriam 1985 m. buvo suteiktas ”Jotvos” vardas. Lic?jaus moksleiviai šoko ir toliau šoka šiame samb?ryje. Iš „Jotvos” gret? iš?jo choreograf? Asta Pe?iulien?, kuri 2000 met? vasario m?nes? prad?jo darb? su šiuo metu veikian?ia mokyklos šoki? grupe „Šal?ia”. Asta Uzdilait? – Pe?iulien? tai Punsko lic?jaus absolvent?, s?kmingai ?stojusi ir baigusi Klaip?dos konservatorijos Choreografijos fakultet?. 2000 m. vasario 14 d. ? Astos Pe?iulien?s surengt? pirm? repeticij? at?jo 9 šok?j? poros, iš kuri? liko ir šiuo metu šoka 8. Repeticijos vyksta kart? per savait?. J? metu moksleiviai maloniai praleidžia laik? ir mokosi ?vairi? liaudies šoki?. Nuo pat gyvavimo pradžios „Šal?ios“ repertuar? sudaro lietuvi? liaudies šokiai. Per paskutin? dešimtmet? šis b?relis šoko: „Kepurin?“, „Šapnagi? polk?“, Mainytin?“, „Pasiutpolk?“, „Klumpakoj?“, „Putin?l?“, „Vakaruškas“, „Trapuk?“, „Juodber?l?“, „Tu, kiškeli“, „Aneliuk?s polk?“, „Agot?l?“, „Bajor?l?“, „Pakr?stinuk?“, „Jaunim?lin“, „?sanyk?“, „Gumbin?“, „Slink?“, „Subat?l?“, „Pu?ia v?jas“, „Gyvatar?“, „L?k gerve“, „Trejin? susuktin?“, „Lenci?g?l?“ bei folklorini? šoki? siuit?. Šok?jai puošia mokyklos šventes, dalyvauja m?s? krašto lietuvišk? ansambli? s?skrydyje, kuris kiekvienais metais vyksta Burbišk?se, atstovauja mokyklai už jos rib? – Lenkijoje ir Lietuvoje. Moksleiviai šoka pasipuoš? tautiniais r?bais, yra patenkinti gal?dami prasmingai ir linksmai praleisti laik?.