Šokių grupė

Šokių grupė

     Mūsų jaunimas šokti mėgo visada. Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais su moksleiviais dirbo mokytoja Petronelė Jakimavičienė. 1964 m. vasarį į mokyklą atėjo dirbti mokytojas Algis Uzdila ir jau 1965 m. bendromis Punsko lietuvių kultūros namų saviveiklininkų ir Punsko licėjaus moksleivių jėgomis surengė koncertą. Nuo šiol jau pastoviai mokytojas Algis vadovavo moksleivių šokėjų grupei. Ši grupė pasirodydavo mokyklos meniniuose renginiuose ir koncertuose, kuriuos įvairiomis progomis rengdavo Lietuvių kultūros namai. Mokytojas Algis Uzdila ilgainiui susilaukė ir talkininkų – tai mokytojas Valentas Čėpla, kultūros namų direktorė Jūratė Kardauskienė. Tuo metu su pradinės mokyklos šokėjais dirbo mokytoja Alicija Uzdilienė. Punske veikė trys įvairaus amžiaus šokėjų grupės, kurios susitelkė į vieną choreografinį sambūrį, kuriam 1985 m. buvo suteiktas ”Jotvos” vardas. Licėjaus moksleiviai šoko ir toliau šoka šiame sambūryje. Iš „Jotvos” gretų išėjo choreografė Asta Pečiulienė, kuri 2000 metų vasario mėnesį pradėjo darbą su šiuo metu veikiančia mokyklos šokių grupe „Šalčia”. Asta Uzdilaitė – Pečiulienė tai Punsko licėjaus absolventė, sėkmingai įstojusi ir baigusi Klaipėdos konservatorijos Choreografijos fakultetą. 2000 m. vasario 14 d. į Astos Pečiulienės surengtą pirmą repeticiją atėjo 9 šokėjų poros, iš kurių liko ir šiuo metu šoka 8. Repeticijos vyksta kartą per savaitę. Jų metu moksleiviai maloniai praleidžia laiką ir mokosi įvairių liaudies šokių. Nuo pat gyvavimo pradžios „Šalčios“ repertuarą sudaro lietuvių liaudies šokiai. Per paskutinį dešimtmetį šis būrelis šoko: „Kepurinį“, Mainytinį“, „Pasiutpolką“, „Klumpakojį“, „Putinėlį“, „Vakaruškas“, „Trapuką“, „Juodberėlį“, „Tu, kiškeli“, „Aneliukės polką“, „Agotėlę“, „Bajorėlį“, „Pakrėstinuką“, „Gumbinį“, „Slinką“, „Subatėlę“, „Pučia vėjas“, „Gyvatarė“, „Lėk gerve“, „Trejinę susuktinę“, „Lenciūgėlį“. Šokėjai puošia mokyklos šventes, dalyvauja mūsų krašto lietuviškų ansamblių sąskrydyje, kuris kiekvienais metais vyksta Burbiškėse, atstovauja mokyklai už jos ribų – Lenkijoje ir Lietuvoje. Moksleiviai šoka pasipuošę tautiniais rūbais, yra patenkinti galėdami prasmingai ir linksmai praleisti laiką.