Biblioteka

biblioteka1Punsko Kovo 11-osios lic?jaus bibliotekoje yra apie 25 t?kst. knyg?. Dauguma j? yra lietuvi? kalba, nes labai daug gavome j? iš Lietuvos. Per pastaruosius kelerius metus daug verting? knyg? bibliotekai dovanojo LR tautini? mažum? ir išeivijos departamentas, švietimo ir mokslo ministeija bei kitos ?staigos ir privat?s asmenys. Nemažai lietuviškos ir angliškos literat?ros atsiunt? Marija Rudien? iš BALF fondo ?ikagoje ir kiti išeivijos lietuviai. Labai vertiname ir m?s? krašto žmoni? bibliotekai dovanotas knygas. Mokykla už savo l?šas perka nedaug knyg?, vis? pirma moksleiviams privalom? literat?r? ir informacinius leidinius. Nor?t?si, jog tai b?t? vertingiausia lietuviška biblioteka Lenkijoje, ta?iau n?ra s?lyg? kaupti senesn? ir mažai naudojam? literat?r?.