Pagal
Mėnuo: 2016 gegužės

Paminėjome Spaudos atgavimo dieną

Paminėjome Spaudos atgavimo dieną

Š.m. geguž?s 7 d. mes, Punsko Kovo 11-sios licėjaus pirmos klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Danute Šliaužiene paruoš?me program?, skirt? Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai pamin?ti. Primin?me rus? carin?s valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi tautos brandum? liudijantys ženklai – kalba, knyg? leidyba, spauda, laisvas žodis. Programos metu pateikąme svarbiausias informacijas bei pamin?jome asmenybes, kurios labiausiai nusipeln? spaudos draudimo metais. Tai: Antanas Baranauskas, Motiejus Valan?ius, Vincas Kudirka bei knygnešiai. J? ir kitų tautiškai susipratusi? žmonių pasipriešinimo rusinimo politikai d?ka lietuvių…

Daugiau Daugiau

Padėka Petrui Vitkauskui

Padėka Petrui Vitkauskui

„Ką tai reiškia „gyvenimo prasm?“? Jos n?ra atskirai nuo man?s ir nuo visuomen?s, kurioje gyvenu. Vadinasi, tiktai išreikšdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei, aš deklaruoju savo individual? gyvenimo prasm?s suvokim?.” (J.Marcinkevi?ius) Petras Gintautas Vitkauskas, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus 1992 metų absolventas, sumokąjo vis? sum? už naujos mokyklos vėliavos pagaminim?. Ankstesn?je v?liavoje neaktualus tapo mokyklos pavadinimas. Gerb. Petrai, nuoširdžiai d?kojame už J?s? param? ir dosnum?. J?s? geros valios d?ka mūsų licėjaus bendruomen? gal?s džiaugtis nauja vėliava…

Daugiau Daugiau

Trečiokų atsisveikinimas

Trečiokų atsisveikinimas

Š.m. balandžio 29 d. antrokai su aukl?toju Dariumi Valin?iumi paruoš? tre?ioką atsisveikinimo program? – ,,Dzinguliukus“.  ? sporto sal? susirinko daug žmonių. Šio renginio tema – kosmosas. M?s? tikslas buvo rasti tarp tre?ioką ateiv?. Pagrindinius vaidmenis atliko Živil? Kraužlyt? ir Edvinas Zubavi?ius. Jie vaidino tre?ioką aukl?tojus Nevulius. „Aukl?tojai“ programos metu prisimin? kiekvien? abiturient?, steng?si pavaizduoti jų elges?, parodyti svarbiausius charakterio bruožus. ,,Dzinguliuką“ metu papasakojome, kod?l mokytojams Nevuliams teko aukl?ti tre?iokus. Mokytojas Alvydas sugundytas atkando obuolio, o supykąs Dievas jų kartu su…

Daugiau Daugiau

Punsko licėjus vėl geriausias!

Punsko licėjus vėl geriausias!

2016 m. balandžio 21d. Seinuose įvyko žini? apie ŽIV/AIDS konkursas apskrities vidurinių mokyklų mokiniams. Jame dalyvavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus,  Seinų licėjaus bei  technikumo mokiniai.  M?s? mokyklai atstovavo penkios mokin?s: Aldona Karaneckait?, Aneta Šupšinskait?, Alma Vaznelyt?, Edita Valinčiūtė, Gabriel? Krakauskait?. Jas pareng? mokytojas Alvydas Nevulis. Konkurso pagrindinis tikslas – platinti žinias apie ŽIV virus? ir jo sukeliam? lig? AIDS bei apie kitas ligas, pernešamas lytini? santyki? metu. Taip pat labai svarbu, kad žmonės mokąt? elgtis su užsikr?tusiais ŽIV ir sergančiais…

Daugiau Daugiau

Paskutinis skambutis Punsko licėjaus jubiliejinei abiturientų laidai

Paskutinis skambutis Punsko licėjaus jubiliejinei abiturientų laidai

Punsko Kovo 11-osios licėjuje yra daug ?domi? popamokinių užsi?mim?. Ruošiami min?jimai, skirti Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai, Knygneši? dienai, iškilmingai švenčiama Kovo 11-oji. Moksleivių atmintyje ilgai išlieka mokyklos tradicin?s šventės: Pirmoką krikštas, Pad?ka už krikšt?, Ką?ios, Šimtadienis, Dzinguliukai, Paskutinis skambutis. Š.m. balandžio 29 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjaus abiturientams nuskamb?jųs paskutinis skambutis buvo tikrai nepakartojamas. Jiems, jų t?vams, draugams ir mokytojams tai neeilin? diena. Švent?s pradžioje įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Mokyklos direktor? Irena Marcinkevi?ien? bei auklėtojai Alvydas Nevulis…

Daugiau Daugiau

Mūsų talentai

Mūsų talentai

Ši? metų balandžio 15 dieną mūsų mokykloje įvyko mokslevi? savivaldos suorganizuota „Talent? diena“. Švent?s pagrindinis tikslas – parodyti labiausiai išsikiran?ius mūsų mokyklos moksleivius. ? rengin? buvo pakviesti Seinų Žiburio bei Punsko Dariaus ir Gir?no gimnazijų trečiokai. T? dieną pasirod? šie mūsų mokyklos talentai: Irmina Liškauskait?, Dalia Vydrait?, Paulius Birgelis, Kinga Berneckait?, Paula Rupinskait?, Živil? Kraužlyt?, Raimundas Venslauskas, Adriana Staskevi?i?t?, Gabriel? Krakauskait? bei Lukas Kavaliauskas.