Trečiokų piligriminė kelionė

Trečiokų piligriminė kelionė

piligriminis zygis7_nŠ.m. rugsėjo 10-11 dienomis Punsko licėjaus abiturientai dalyvavo tradicin?je šventkelion?je. Tai buvo jau XIV tarptautinis piligriminis žygis iš Kryži? kalno ? Šiluv?. Katalikai tiki, jog šiame miestelyje buvo apsireiškusi J?zaus motina Marija.

Žygyje dalyvavo per 700 žmonių. Pirm? kelion?s dieną ?veikąme 21 km. Nepaisydami karš?io, buvome gerai nusiteiką, pasiryž? pasiekti tiksl?.  Sustojome tik papietauti ir ?jome toliau, o kam jųgos išseko, važiavo ,,g?dos autobusu“, ant kurio buvo užrašas ,,J?zui dar ne taip skaud?jo“.

Žygio dalyviais r?pinosi savanori? grup?. Jie linksmino mus smagiomis dainomis bei š?kiais. M?s? atmintyje pasiliko pakeliui sutikti geraširdžiai žmonės, kurie ištroškusius piligrimus vaišino šaltu vandeniu bei pienu.

Nakvyn?s vietoje mūsų lauką prisistatymo bei linksm? žaidim? vakaras. Kupini ?sp?dži? nužjome ils?tis, mat kitų dieną – antra žygio dalis. Ji buvo ,,ekstremalesn?“, nes ?jome per mišką, tiltus, geležinkel?, laukus ir purv?. Po šio ,,pasivaikš?iojimo“ mūsų batai jau neatrod? kaip nauji J.

Antr? dieną saul? irgi negail?jo mums savo spinduli?, buvo labai karšta, tod?l ne tik g?r?me vanden?, bet ir juo laist?m?s. Kai atrod?, jog nepereisim jau nei kilometro, mums jųg? suteikdavo pašaliniai žmonės, kurie skandavo: ,,šaunuoliai“, ,,s?km?s jums“, ,,jųs arti tikslo“. Jie taip pat mus filmavo bei fotografavo.

?veiką apie 36 km ir pasieką Šiluvos miestel?, skandavome, jog at?jome pas Mergel? Marijų, kuri kiekvieno tikin?io laukia ištiestomis rankomis. Dalyvavaudami šv. Mišiose meld?me s?km?s mums laikant abit?ros egzaminus.piligriminis zygis1_n

Džiaugiam?s, kad galėjome dalyvauti ypatingame žygyje. Už viską nuoširdžiai d?kojame savo aukl?tojui Dariui ir mokytojai Danguolei. O b?simus abiturientus raginame dalyvauti piligrimin?je kelion?je Kryži? kalnas – Šiluva.

Monika Valinčiūtė, Donata Vai?iulyt?

Komentarai išjungti.