Pagal
Mėnuo: 2017 rugsėjo

Iškilminga pirmos klasės moksleivių priesaika

Iškilminga pirmos klasės moksleivių priesaika

2017 m. rugsėjo 26 d. įvyko iškilminga pirmos klasės moksleivi? priesaika.  Moksleiviai pasižad?jo rimtai ir solidžiai dirbti, gerbti savo mokyklų, jos mokytojus bei darbuotojus, nekenkti Ko vo 11- osios licėjaus geram vardui bei pl?sti savo t?vyn?s turt?. Pirmokus nuoširdžiai pasveikino Moksleivių savivalda, ?teiką jiems ženkliukus su mokyklos logotipu.  Vėliau moksleivius pasveikino mokyklos direktorius Alvydas Nevulis ir dovanojo kiekvienam po tušinuką ir trispalv?, kuri? ragino nešioti Lietuvos valstybini? šven?i? dienomis. Pabaigoje vis? klasių atstovai ir renginio dalyviai sugiedojo „Žem?j Lietuvos“.

Moksleivių savivaldos valdybos rinkimai

Moksleivių savivaldos valdybos rinkimai

Ši? mokslo metų rugsėjo 13 d. įvyko Moksleivių savivaldos valdybos rinkimai. Rinkimuose galėjo dalyvauti visi norintys dirbti Moksleivių savivaldos valdybos gretose. Rinkimus laimėjo šie moksleiviai: Pirmininką – Daiva Grigutyt? Pavaduotojas – Matas ??pla Iždininkas – Dovydas Gudaitis Nariai: Edita Keizait?, Aneta Aleksait?, Karolina Petruškevi?i?t?, Ingrida Vaznelyt?, Simona Zubavi?i?t?, Raimundas Venslauskas, Kornelijus Maksimavi?ius.  Mokytojų Iren? Nevulienė moksleiviai pasirinko savo glob?ja.

Trečiokai Šiluvoje

Trečiokai Šiluvoje

       2017 m. rugsėjo  9 -10 d.  licėjaus trečiokai, lydimi savo aukl?tojos Danut?s Šliaužien?s ir keli? abiturient? mam?, dalyvavo XV piligrimin?je kelion?je Kryži? kalnas – Šiluva. Šventkelion?s dalyviai trauką link Šiluvos ir šlovino Diev? giesm?mis bei maldomis. Žygyje dalyvav?s vyskupas Euganijus Bartulis sekmadieną Šiluvos barokin?s bažny?ios aikšt?je atnašavo iškilmingas šv. Mišias. Po pamald? laimingi gr?žome namo. Nors toki? kelioni? metu pavargstama, bet  jos yra labai prasmingos. Jos padeda žmogui apm?styti gyvenim? bei sustiprinti tikąjim?. Aldut? Karaneckait?

Mokslo metų pradžia

Mokslo metų pradžia

                    Rugsėjo 4 dieną įvyko 2017/2018 mokslo metų pradžios iškilm?s. Punsko Kovo 11-osios licėjaus bendruomen? ši? šventė pradėjo sugiedodama Lietuvos himn?. Susirinkusius mokinius, mokytojus, t?vus ir sve?ius pasveikino naujas mokyklos direktorius Alvydas Nevulis. Buvusiai direktorei Irenai Marcinkevi?ienei d?kojo savo ir vis? mokyklos darbuotojų vardu už ilgametų darb? vadovaujant lic?jui, ?teiką puokšt? g?li?. Mokytojų taryba pasveikino ir naujų savo direktori?.     Švent?je dalyvav? Seinų apskrities viršininkas Piotras Alško (Piotr Alszko) ir jo…

Daugiau Daugiau

2017/2018 mokslo metų pradžia

2017/2018 mokslo metų pradžia

Rugsėjo 4 dieną vyko mokslo metų pradžios iškilm?s. Šiemet mokykloje mokysis 58 moksleiviai:  tre?ioje klasėje – 22 mokiniai, antroje klasėje – 16 mokinių bei pirmoje klasėje – 20 mokinių.