Pagal
Mėnuo: 2016 lapkričio

Coder Dojo programavimo pamoka

Coder Dojo programavimo pamoka

    Visus norin?ius dalyvauti užsi?mimuose prašom registruotis pagal nuorod?:  https://goo.gl/forms/qCDBbASrPR0KnMzf2   Daugiau informacijos: www.coderdojo.lt ir https://www.facebook.com/switchvilnius

Literatūros pamoka

Literatūros pamoka

Spalio 21 dieną Punske vyko XIV rudens literat?riniai skaitymai. M?s? licėjuje lankėsi ir apie savo kąryb? pasakojo rašytoja Birut? Jonuškait?.

„Vieno eilėraščio“ konkurso finalas

„Vieno eilėraščio“ konkurso finalas

Spalio 21 dieną XIV rudens literat?rini? skaitym? metu Punsko lietuvių kult?ros namuose įvyko „Vieno eil?rašėio“ moksleivi? konkurso finalas. Konkurse dalyvavo mūsų lietuvišką mokyklų vaikai ir jaunimas – iš viso 37 moksleiviai iš Punsko, Seinų ir Vidugiri?.  Kiekvienas galėjo pateikti po vien? savo kąrybos eil?rašt? laisvai pasirinkta tema. Eil?raštis galėjo b?ti parašytas bendrine kalba arba tarmiškai. Lic?jaus kategorijoje „Vieno eil?rašėio“konkurso laureat?mis tapo: Daiva Grigutyt? (I vieta) Aldut? Karaneckait? (II vieta) Laima Sidaryt? (II vieta) Sveikiname mūsų poetes

Mokytojų diena

Mokytojų diena

„Nulipdyti graži? skulpt?r? ir ?kv?pti jai gyvyb? – kilnu, bet išugdyti jaun? prot?, savaip subrandinti jaun? siel? ir ?kv?pti jai tiesos jausm? – dar kilniau.“  (V. Hugo)

„Pašešupiai” festivalyje „Laisvės kelias”

„Pašešupiai” festivalyje „Laisvės kelias”

Ši? metų spalio 14 d. Druskininką „Atgimimo“ mokykloje vyko 8-asis Dz?kijos partizanų dain? festivalis „Laisvės kelias“. Renginyje dalyvavo šešiolika chor? ir vokalinių grupi? iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos bei Lenkijos, tarp kitko, scenoje puikiai pasirod? ir Punsko licėjaus choras (vad. Jonas Pavilonis, koncertmeisteris Dainius Pavilonis). Festivalio garb?s svečias buvo lietuvių liaudies dain? atlikąja Veronika Pavilionien?. Ji ne tik gražiai dainavo bei publiką skatino dainuoti, bet ir kreip?si ? jaunim? prašydama palaikyti lietuvyb?, neb?gti iš Lietuvos, neišsivaikš?ioti iš savo didvyri? žem?s, kuri…

Daugiau Daugiau

Mokinių savivalda

Mokinių savivalda

Ši? metų rugsėjo 8 dieną įvyko licėjaus mokinių savivaldos rinkimai. Pirmiausia iš kiekvienos klasės buvo išrinkti atstovai, kurie, klasioką manymu, yra atsakingi, darbšt?s, verti pasitikąjimo žmonės. Vėliau slapto balsavimo būdu išrinkta nauja mokinių savivalda 2016/2017 mokslo metams: Pirmininką: Monika Valinčiūtė, III klasės mok. Pavaduotoja: Daiva Grigutyt?,  II klasės mok. Iždininką: Karolina Petruškevi?i?t?, I klasės mok. Nariai: Donata Vai?iulyt?,  III kl. mok.; Aneta Aleksait?, II kl. mok.; Edita Keizait?, II kl. mok.; Raimundas Venslauskas, II kl. mok.; Mantas Dzemionas, I kl.mok….

Daugiau Daugiau