Pagal
Mėnuo: 2022 gruodžio

Kalėdinis susitikimas

Kalėdinis susitikimas

Gruodžio 22 d. mokykloje įvyko mokinių ir jų aukl?tojų, o vėliau ir visos licėjaus bendruomenės susitikimas. ? šventin? nuotaiką susirinkusius ?ved? mokinių atliekamos Kal?d? giesm?s. Mokinių savivalda paskait? apie Kal?d? papro?ius, o kiekviena klasė parod? savo sukurtus filmukus, kuriuose išsaką kal?dinius linkąjimus ir pasiryžimus 2023-iesiems metams.

„Kalėdų tradicijos įvairių tautų kultūroje“

„Kalėdų tradicijos įvairių tautų kultūroje“

Gruodžio 15 d. vyko konkursas „Kal?d? tradicijos ?vairi? taut? kult?roje“, kur? suorganizavo Augustavo edukacijos centras. Jame dalyvavo ir III vietą peln? antros klasės mokinių komanda, kuriai talkino mokytoja Darija Vyšniauskien?. Pagrindin? užduotis buvo parengti valgiarašt? ir padengti kal?din? stal? dviem asmenims bei papasakoti apie savo tautos šventines tradicijas. Iš viso dalyavo 6 komandos iš ?vairi? Palenkąs vaivadijos mokyklų. 

„Kultūros paso“ renginiai Punsko licėjuje

„Kultūros paso“ renginiai Punsko licėjuje

·        Lapkri?io 24 d. vyko edukacinis užsi?mimas „Nuo Adomo iki Ievos“. Edukacijos metu bandyta prisiliesti prie amžinos meil?s temos, kuri jaunam br?stančiam žmogui yra viena svarbiausi?! Kas yra meil?? Kaip myl?ti ir užmegzti tvarius santykius? Kaip ne?skaudinti, neb?ti savanaudžiam, bet suprasti ir gerbti kitų? Ar myl?ti – paprasta? Nagrin?dami Biblijin? Adomo ir Ievos sukąrim? ar Antikos mitologin? pasakojim? apie vyro ir moters atsiradim?, šio užsi?mimo metu edukatoriai atskleid?, kod?l mūsų laikus pasieką id?ja apie tobulos antros pus?s paieškas ir kaip tai…

Daugiau Daugiau

Licėjaus mokinių ekskursija į Prahą, Budapeštą, Vieną

Licėjaus mokinių ekskursija į Prahą, Budapeštą, Vieną

Gruodžio 6-10 dienomis Punsko licėjaus pirm?jų klasių bei ketvirtos klasės mokiniai buvo išvyką ? kai kurias  Europos valstybi? sostines. ?ekijoje lanką Prah?, Vengrijoje – Budapešt?, Austrijoje – Vien?. Tai buvo ?domi pažintin? kelion?, kurios metu mokinius globojo jų auklėtojai: Irena Nevulienė, Danut? Šliaužien? bei Darius Valin?ius.

Istorijos paveldo konferencija Punske

Istorijos paveldo konferencija Punske

Gruodžio 10 d. Punsko valsčiaus svetain?je vyko istorijos paveldo konferencija, metrašėio „Jotvingi? kraštas“ 14 tomo sutiktuv?s bei Lietuvos partizanų Jurgio Krikš?i?no-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas žuvimo vietoje.

Punsko licėjaus šokėjai Lietuvos nacionaliniame ture laimėjo pirmą vietą!

Punsko licėjaus šokėjai Lietuvos nacionaliniame ture laimėjo pirmą vietą!

Gruodžio 10 d. Punsko licėjaus šoki? grup? „Šalčia” Lietuvos vaiką ir moksleivi? šoki? grupi?, ansambli?, šoki? studijų konkurso „Aguon?l?” nacionaliniame ture laimėjo I vietą. Teis? dalyvauti Lietuvos nacionaliniame ture „Šalčia“ iškovojo regioniniame ture lapkri?io 20 dieną. Vilkaviškio kult?ros centre tuomet punskiečiai savo grup?je už?m? pirm? vietą.  Sveikiname „Šal?ios” kolektyv? ir vadov? Ast? Pe?iulien?!

Marytės Misiukonienės knygos „Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose” pristatymas

Marytės Misiukonienės knygos „Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose” pristatymas

Gruodžio  7 d. Punsko pagrindinės mokyklos svetain?je vyko Maryt?s Vainait?s-Misiukonien?s knygos „Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose pristatymas. Knyg? išleido „Aušros“ leidykla. Pradžioje LKN teatro „Kregžd?“ parod? menin? montaž? (rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė), paruošt? pagal min?tos knygos ištraukas. Po to autor? pasadilijo savo ?sp?džiais ruošiant medžiagą knygai.

Padėka už krikštą

Padėka už krikštą

Gruodžio 2 d. Punsko licėjaus sporto sal?je įvyko „Pad?ka už krikšt?“. Šios humoristin?s programos metu pirmokai vaizdavo vyresniuosius draugus ?vairi?, ne visada jiems palanki?, situacijų metu, atkreip? d?mes? ? jų charakteringus bruožus.