Pagal
Mėnuo: 2017 gruodžio

Buvome Italijoje

Buvome Italijoje

     Mes, Punsko Kovo 11-osios licėjaus antrokai, dalyvavome ?domioje kelion?je. Praeitais metais aplankąme London?, o šiemet panor?jome išvykti ? pietus. Nuo gruodžio 11 iki 16 d. keliavome po Italijų.      Pirm?jų dieną praleidome Toskanos regiono sostin?je Florencijoje. Lijo lietus, bet mums jis netrukd? žav?tis ?sp?dinga miesto architekt?ra. Mat?me ?žym?jų Vecchio tilt? su mažais nameliais, kuriuose ?sikąrusios juvelyrikos parduotuv?l?s. Tai vienintelis per Antr?jų pasaulin? kar? išlikąs Florencijos tiltas, tod?l vadinamas Senuoju. Žaviomis Florencijos gatvel?mis nukeliavome ? Katedros aikšt?. čia užtrukome truput?…

Daugiau Daugiau

Dalyvavome konferencijoje „Terra Jatwezenorum“

Dalyvavome konferencijoje „Terra Jatwezenorum“

     2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldyb?s konferencijų sal?je vyko konferencja „Terra Jatwezenorum“  ir „Jotvingi? krašto“ metrašėio (9 tomas) pristatymas. Renginio metu išklaus?me paskaitas ne tik apie partizanus, bet ir apie Lietuvos istorijos bei mūsų krašto ?domybes. Apie partizanų vaikus pasakojo miško broli? vado Ramanausko -Vanago dukra Auksut? Ramanauskait? -Skokauskien?. Šiame susitikime dalyvavo  ir mūsų licėjaus mokinių bei mokytojų grupel?. Vėliau visi nuvykome ? Šlynakiemį pagerbti Lietuvos partizanų Jurgio Krikš?i?no-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo jų žuvimo vietoje….

Daugiau Daugiau

Ar verta kalbėti apie ŽIV ir AIDS?

Ar verta kalbėti apie ŽIV ir AIDS?

      Žmogaus imunodeficito viruso bei jo sukeliamos ligos AIDS problematiką liet? apskrities mastu surengtas žini? apie ŽIV/AIDS konkursas. Renginys vyko gruodžio 13 d. Seinų miesto savivaldyb?s pastate (Urz?d Miasta Sejny). Jame dalyvavo mokykliniame etape geriausiai pasirod? vidurinių mokyklų atstovai, atvyką iš Punsko ir Seinų bendrojo lavinimo lic?jų bei Seinų technikumo. M?s? lic?jui atstovavo Viktorija Grigutyt?, Aldut? Karaneckait? ir Raimundas Venslauskas. ? Seinus mokinius lyd?jo mokytoja Birut? Vai?iulien?.      Konkurs? sudar? dvi dalys – rašomoji, kurios metu moksleiviai pristatė…

Daugiau Daugiau

Surastas Vasario 16-osios Akto originalas

Surastas Vasario 16-osios Akto originalas

      2017 m. lapkri?io 29 d. ? Punską atvyko Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. Tai žmogus, kuris rado labai svarb? Lietuvai dokument? – Nepriklausomyb?s Akt?.  Profesorius sugalvojo paieškoti dokumento 2016 m. vasar?, o jau 2017 m. kovo 29 d. surado jų Berlyne. Pasakodamas apie nuostab? radin?, prof. Mažylis min?jo ir Lietuvos istorin? pad?t?  XX a.  pradžioje. Valstyb?s atkąrimas prasid?jo 1917 m. Lietuvos Taryba, kuri? sudar? 20 šviesuoli?, svarst?, kaip po karo atrodys Europa ir koki? vietą…

Daugiau Daugiau

Vienas be kito mes niekas

Vienas be kito mes niekas

     Lapkri?io 24 d. mūsų licėjuje įvyko susitikimas su šios mokyklos absolvente Daiva Venslauskaite. Ji mums pasakojo apie savo išvyką ? Azijų, ? Vietnamo ir Kambodžos šalis. Ši kelion? nebuvo nei paprasta, nei lengva. Važiuoti vienai ? kitų pasaulio pus? reikąjo daug dr?sos. Iš tikr?jų jaunam žmogui tai didelis sav?s išbandymas. Daivos kelion?s tikslas – pad?ti kitiems. Mergina kelis m?nesius savanoriavo mokykloje – dirbo su vaikais. Be to, lanką ?domias vietas, dom?josi kult?ra, papročiais, religija, valg? maist?, kuris labai…

Daugiau Daugiau

Padėka trečiokams

Padėka trečiokams

        Lapkri?io 10 dieną mūsų mokykloje įvyko pirmokų organizuojama ,,Pad?ka“ tre?iokams. Sumanyta tema – ,,Flinstonai“. Jie steng?si pavaizduoti mokyklos realijas akmens amžiaus laikotarpiu, atskleisdami kiekvieno abituriento charakterio savybes. ?domi buvo ir spektaklio scenografija, kuri ži?rov? „?ved?“ ? pirmykš?ius laikus. Programoje buvo naudojamos ir šiuolaikin?s priemon?s, kurios parod? didel? kontrast? tarp dabarties ir tolimos praeities. Spektaklis pasakojo apie tre?ioką ?prast? mokyklin? gyvenim? ir pasiruošim? svarbiausiai ši? metų šventei ,,Šimtakmeniui“ (suprask: Šimtadieniui). Pamokose netr?ko kasdieni? pokšt?, problem?. Galiausiai tre?ios…

Daugiau Daugiau