Pagal
Mėnuo: 2018 gruodžio

„Padėka“

„Padėka“

     2018 m. gruodžio 8 d. Punsko licėjuje įvyko pirmokų ir jų aukl?tojos Danut?s Šliaužien?s parengta „pad?ka“ tre?iokams už visai neseniai vykus? „krikšt?“. Pagrindin? programos tema – „Tre?ioką kal?i? atleidimas dangaus karalyst?je“. Dievo vaidmen? atliko mūsų klasiokas Tomas. Tre?ioką kaltes atleisti pad?jo jam keturi angelai, kurie kartais gyn? vyriausius Punsko licėjaus mokinius, o kartais ?rodin?jo, kad jie nenusipeln? nuod?mi? atleidimo. Steng?m?s pavaizduoti abiturient? silpnybes, tačiau ir tas geras savybes. Sakoma, kad geb?jimas pasijuokti iš sav?s b?dingas tik intelektualiems žmon?ms,…

Daugiau Daugiau

Šventinis susitikimas Lietuvos Prezidente

Šventinis susitikimas Lietuvos Prezidente

            Gruodžio 5 d. penkios mūsų licėjaus moksleiv?s ir mokytoja Irena Nevuliene išvyko ? Vilni? susitikti su Lietuvos Respublikos vadove Dalia Grybauskaite. Prezident?s organizuotame renginyje jos rezidencijoje dalyvavo devyni? užsienio lietuvišką mokyklų atstovai: Punsko, Seinų, Rygos, Pelesos bei kitų. LR Prezident? pasitiko mus šiltu pasveikinimu bei kal?diniu palinkąjimu. Moksleiviai tur?jo gražiai padailinti prezident?ros darbuotojų iškeptus meduolius, kuriuos vėliau ?vertino pati Prezident?. Visus šventės dalyvius ji apdovanojo ?domiomis dovan?l?mis.          Šis susitikimas buvo…

Daugiau Daugiau

Mokykloje vėl vykdomas projektas

Mokykloje vėl vykdomas projektas

     Lapkri?io 20-22 dienomis įvyko pirmasis projekto „Tautinės mažumos Europos turtas“ darbinis  susitikimas. Susitikime dalyvavo atstovai iš Baltarusi? Hainuvkąs mokyklos, Vilniaus Skorinos gimnazijos ir mūsų licėjaus, kuriam atstovavo mokyklos ditrektorius ALvydas Nevulis, projekto koordinator? Irena Nevulienė bei dvi pirmokųs Klaudija Matulevi?i?t? ir Jovita Sakalauskait?. Susitikimo metu artimiau susipažinome su mūsų partneriais, lankąme vietinius muziejus ir skansen?, sužinojome daug apie Lenkijos baltarusi? mažum?.  Artimiausias susitikimas vyks Vilniuje 2019 m. kovo m?nes?. Koordinator?