Pagal
Mėnuo: 2015 rugsėjo

Susitikimas su Palangos zoologijos sodo darbuotojais

Susitikimas su Palangos zoologijos sodo darbuotojais

2015 metų rugsėjo 21 d. ? mūsų lic?jų atvyko Palangos zoologijos sodo darbuotojai. Jie atsivež? didelius stiklinius terrariumus, kuriuose gyvena ?vair?s gyv?nai. Steb?jome didelius vorus, lervas, tarakonus ir net nuodingus skorpijonus. Kai kurie iš jų atrod? tikrai bais?s. Susitikimo metu daug sužinojome apie ši? egzotišką padar? gyvenimo b?d? ir mityb?. Tarp mūsų atsirado dr?suoli?, kurie nepabijojo paliesti keli? gyv?n?li?. Susitikimas prab?go maloniai, zoologijos sodo darbuotojai labai ?domiai pasakojo apie savo globotinius ir su jais susijusius darbus bei pareigas. Ši trumpa…

Daugiau Daugiau

Abiturientai ekskursijoje po Seiniją

Abiturientai ekskursijoje po Seiniją

     Rugsėjo 18 dieną mes, trečiokai, kartu su auklėtojais Irena ir Alvydu Nevuliais bei mūsų mokyklos bibliotekininke R?ta Burdinaite išsiruoš?me ? ekskursijų po Seinijų. Nors šiame krašte gyvename nuo mažens, retas kuris iš mūsų ?sigilina ? jo istorijų. Tod?l šios ekskursijos tikslas ir buvo aplankyti svarbiausias Seinų krašto vietas ir pažinti jų istorijas.      Pradžioje užsukome ? Smal?n? Šv. Izidoriaus Artojo bažny?i? su vienuolynu. Šiuo metu bažnyčia veikia kaip atskiros parapijos centras, o vienuolyne kartais vyksta seminarai, katalikiškojo jaunimo…

Daugiau Daugiau

Lietuva po Čiurlionio žvaigždynais

Lietuva po Čiurlionio žvaigždynais

Živil? Kraužlyt?, licėjaus II klasės mokin?,  sudalyvavo konkurse „Lietuva po ?iurlionio žvaigždynais”, kur? organizuoja Vilniaus lietuvių namai. Konkursui nutap? paveiksl?.

Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką

Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką

Rugsėjo 12 d. (šeštadieną) grup? mūsų licėjaus mokytojų (šiuo metu dirban?i? ir keli pensininkai) dalyvavo edukacin?je ekskursijoje po Dz?kijų. Su mumis keliavo ir Vidugiri? mokyklos pedagogai. Region? metų proga nor?ta aplankyti ir geriau pažinti mūsų širdims artimiausi? krašt?. Pirmiausia nuvykome ? Subartonis, aplankąme rašytojo Vinco Kr?v?s gimtin?, kapinait?se parymojome prie šio didžiojo, bet nepaprastai paprasto žmogaus kapo. Vėliau, lydimi šaunios gid?s, keliavome po nuostab? dainomis apdainuot?, legendomis apipint?, upeli? apraizgyt? Dainavos krašt?. ?kop? ? Merkin?s apžvalgos bokšt?, tarsi iš paukš?io…

Daugiau Daugiau

Abiturientai piligriminiame žygyje

Abiturientai piligriminiame žygyje

Rugsėjo 4-6 dienomis vyko piligriminis žygis iš Kryži? kalno ? Šiluv?. Šiemet keliavo apie 600 piligrim?. Šventkelion?je dalyvavo ir mūsų licėjaus 16 abiturient? (iš 36) ir jų auklėtojai Irena ir Alvydas Nevuliai. Šis žygis tai tarsi mūsų bendra malda prieš labai svarbius abit?ros egzaminus. Kryži? kalne pastat?me mūsų atvežt? kryži?, kuriuo tarsi ?kąnijome savo intencijas. Prisijung?me prie žygio dalyvi? ir laimingi su visa minia žmonių keliavome link Šiluvos. Žyg? baig?me sekmadieną. 14.30 val. laimingi, mojuodami rankomis bei skanduodami „Mes at?jom!…

Daugiau Daugiau

2015/2016 mokslo metų pradžia

2015/2016 mokslo metų pradžia

Rugsėjo 1 dieną vyko mokslo metų pradžios iškilm?s. Punsko Kovo 11-osios licėjaus bendruomen? ši? šventė pradėjo sugiedodama Lietuvos himn?. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktor? Irena Marcinkevi?ien?. Linkąjo ger?, nesud?ting? ir džiugi? metų. Informavo, kad šiemet mokykloje mokysis 75 moksleiviai: dvi abiturient? klasės (35 mokiniai) ir po vien? antrokų (19 mokinių) bei pirmokų (21 mokinys). Dirbs 14 mokytojų, iš jų tik 7 pilnu kr?viu. Iškilm?se dalyvav?s Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Romas Vitkauskas irgi šiltai pasveikino vienintelės Seinų apskrityje vidurinės mokyklos bendruomen?, išreikšdamas…

Daugiau Daugiau