Sportas

Visada moksleivius trauk? sportas. Jie b?giojo, m?t? ietimi, stumd? rutul? ir užsiimin?jo kitomis sporto šakomis, ta?iau šiuo metu jau sunku atsekti geriausi? sportinink? pavardes. Iki 1978 m. – nebuvo vedama kronika. Moksleiviai visada užsiimin?jo lengv?ja atletika ir nuo 1978 m. ne kart? atstovavo Suvalk? vaivadijai Lenkijoje. Buvo tai: Birut? Grigutyt? (ietis), Anel? Gelažauskait? (diskas), Irena Pe?iulyt? (100 m. ir 200 m. b?gimai), Petras Balyta (šuolis ? aukšt?), Valdas Pajaujis (šuolis ? aukšt?). Valdas Budzeika šuolyje ? aukšt? Katovicuose 1991 m. laim?jo sidabro medal? – šoko 195 cm. Šioje šakoje mokyklos rekordas priklauso visgi Petrui Balytai, kuris ? aukšt? šoko 199 cm. Nemaž? pasiekim? tur?jo taip pat mkt. J. Nevulio globojamos slidinink?s. Suvalk? vaivadijai Lenkijoje atstovavo J?rat? Kliukinskait?, Natalija Vaznelyt? ir Onut? Sendait?, o makroregione – J?rat? Kliukinskait?, Aldona Kaleinykait?, Onut? Grigutyt? ir Aldona Žurinskait?. Eil? met?, mokytojo Jono Nevulio treniruojami slidininkai ir slidinink?s, Suvalk? vaivadijos finalin?se varžybose laim?davo prizines vietas.

Pati populiariausia šiuo metu sporto šaka m?s? mokykloje yra krepšinis. Jau daugel? met? krepšin? žaidžia ir merginos, ir vaikinai. Mergin? komand? treniruoja mokytoja Gražina Bli?džiuvien?. Komand?  sub?r?  mokytojas  Jonas  Nevulis ir 1984 m. laim?jo III viet? Suvalk? vaivadijos vidurini? mokykl? komandu tarpe.  V?liau komand? treniravo  mokytoja Gražina Bli?džiuvien?. Per t?, pakankamai ilg? laik?, komanda ne kart? pasiek? aukšt? rezultat? Suvalk? vaivadijos finalin?se varžybose:
1984/85 – III vieta
1990/91 – III vieta
1992/93 – I vieta
1993/94 – III vieta
1994/95 – I vieta

Eil? met? komanda žaisdavo finalin?se varžybose, ta?iau užimdavo neprizines vietas.

Jau Palenk?s vaivadijoje mergin? komanda kelet? kart? žaid? finalin?se varžybose ir žemiau pažym?tais mokslo metais tapo varžyb?  prizini? viet? laim?tojos:
2005/06 – III vieta,
2006/07 – III vieta
2011/12 – II vieta

Mergin? krepšinio komanda ne kart? dalyvavo draugiškose varžybose Lietuvoje ir Lenkijoje, bei Pasaulio lietuvi? sporto žaidyn?se Vilniuje ir Kaune.

Nuo 2014/2015 mokslo met? mergin? krepšinio komand? treniruoja mokytojas Darius Valin?ius.

2014/2015 mokslo metais Palenk?s vaivadijos I lygos vidurini? mokykl? mergin? krepšinio varžybose komanda laim?jo II viet?, o 2015/2016 mosklo metais merginos iškovojo aukso medalius!

Berniuk? krepšinio komand? 1984 m. sub?r? mokytojas Vytautas Budzeika, kuris prieš tai treniravo tinklininkus. Greitu laiku berniukai gal?jo pasigirti pirmais laim?jimais ir jau 1989/90 mokslo metais komanda iškovojo tre?i? viet? Suvalk? vaivadijoje, 1990/91 m. ir 1991/92 m. (tada finale pralaim?jo tik vienu tašku) buvo antri, 1992/93 mokslo metais v?l buvo treti. Sekan?iais metais nuolat dalyvaudavo finale. Komanda žaid? ne tik Suvalk? vaivadijoje, bet dalyvavo taip pat turnyruose Lazdijuose, Kaune, Pasaulio Lietuvi? žaidyn?se Vilniuje ir Kaune. Nuo 1997 met? rugs?jo 1 d. krepšinink? komand? treniruoja mkt. Jonas Vydra. 2007/2008 mokslo metais berniuk? krepšinio komanda Palenk?s vaivadijos viršgimnazini? mokykl? berniuk? krepšinio I lygos pirmenyb?se iškovojo bronzos medalius. Vaikin? komanda 2012/2013 mokslo metais Velykiniam vyr? krepšinio turnyre už?m? III vieta, S?duvos kvadrato krepšinio lygoje laim?jo III viet?, Tarptautiniame krepšinio turnyre “Mechaniak basket” Lomžoje iškovojo III viet?, Tarptautiniame krepšinio turnyre Sein? apskrities Viršininko taurei laim?ti už?m? III viet?, laim?jo Tarptautin? moksleivi? krepšinio turnyr? Suvalkuose. 2013/2014 mokslo metais Velykiniam vyr? krepšinio turnyre už?m? V vieta, S?duvos kvadrato krepšinio lygoje iškovojo IV viet?, Tarptautiniame krepšinio turnyre “Mechaniak basket” Lomžoje iškovojo III viet?, Tarptautiniame krepšinio turnyre Lazdijuose už?m? IV viet?, laim?jo Tarptautin? moksleivi? krepšinio turnyr? Suvalkuose. 2014/2015 mokslo metais Velykiniam vyr? krepšinio turnyre už?m? V vieta, S?duvos kvadrato krepšinio lygoje iškovojo IV viet?, Laim?jo Tarptautin? Tomo Pa??sos turnyr? Alytuje, Tarptautiniame moksleivi? krepšinio turnyre Suvalkuose už?m? IV viet?.  Nuo 2015/2016 mokslo met? berniuk?  krepšinio komandai vadovauja mokytojas Darius Valin?ius.