Pagal
Mėnuo: 2018 birželio

Licėjuje vykdyta edukacinė programa „ARS, arba kaip puoselėti meilę?”

Licėjuje vykdyta edukacinė programa „ARS, arba kaip puoselėti meilę?”

Dalyviai: I lic. kl. mokiniai. Programos tikslai: – pateikti mokiniams pagalbini? žini? apie sveiką gyvenimo b?d? ir atsiribojimų nuo kvaišal? (psichoaktyvi? substancijų): alkoholio, nikotino, narkotiką vartojimo; – formuoti mokinių nuostatas prieš kvaišal? vartojim?; – formuoti mokinių nuostatas ir supratim? apie kvaišal? vartojimo darom? žal? moter? ir vyr? sveikatai; – formuoti mokinių nuostatas ir supratim? apie kvaišal? vartojimo ?taką meil?s žlugdymui, žmonių ger? tarpusavio santyki? ardymui, palikuoni? sveikatai. Užsi?mim? strukt?ra: trys susitikimai (2018 m. kovo 14, 21 ir 28 d.), kuri?…

Daugiau Daugiau

2017/2018 mokslo metų pabaiga

2017/2018 mokslo metų pabaiga

      Birželio 22 d. užbaigėme labai darbingus 2017/2018 mokslo metus. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir giedamas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis pad?kojo mokytojams ir mokiniams už nuveiktus darbus, papasakojo apie mokyklos darb? šiais mokslo metais.  Visi pirmos (20) ir antros (16) klasės mokiniai per?jo ? aukštesn? klasė. Pažym?jimus su pagyrimu gavo aštuoni pirmokai (Matas Bobinas, Viktorija Grigutyt?, Karolina Krakauskait?, Erika Valinčiūtė, Art?ras Astrauskas, Dovydas Gudaitis, Asta Matulevi?i?t?, Simona Zubavi?i?t?) ir keturi antrokai (Jolanta ?erlionyt?, Karolina…

Daugiau Daugiau

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

          Birželio 14 d. mūsų licėjuje įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kur? sureng? Punsko „Aušros“ leidykla ir licėjaus I klasės mokiniai su savo auklėtoja Birute Vai?iuliene. Po moksleivi? parodytos meno program?l?s vyko Elvyros Bili?t?s-Aleknavi?ien?s naujausios knygos apie tremtinius, kuri? šiais metais išleido „Aušros“ leidykla, sutiktuv?s. Apie leidin? „Ledin?s ašaros“ pasakojo pati autor?. Renginio pabaigoje d?kojo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Vaclovas Stankevi?ius ir licėjaus direktorius Alvydas Nevulis.

Ekskursija „Atkurtai Lietuvai“

Ekskursija „Atkurtai Lietuvai“

       Geguž?s 29 – 30 d. licėjaus mokiniai su auklėtojomis Irena Nevuliene, Danute Šliaužiene ir Birute Vai?iuliene vieš?jo Lietuvoje. J? kelion?s tikslas – atkurtos Lietuvos valstyb?s šimtme?io proga aplankyti buvusias bei dabartin?.    Lietuvos sostin?. Pirmoji vieta, kuri? aplanką, tai gotikin? Traką pilis Galv?s ežero Pilies saloje. Antras kelion?s taškas – Kernav? su savo penkiais piliakalniais. Nuvyką ? Vilni?, vaikštin?jo Gedimino prospektu, susp?jo nueiti ? Katedros aikšt? bei Bernardin? sod?. Kit? dieną lanką Vilniaus universiteto centrinius r?mus, kiemelius,…

Daugiau Daugiau