Pagal
Mėnuo: 2022 vasario

Solidarumo akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes”

Solidarumo akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes”

Vasario 27 dieną Punsko licėjaus savivalda kartu su  Punsko bažnyčia, Lenkijos lietuvių draugija bei Lenkijos lietuvių jaunimo s?junga suorganizavo labdaros ir paramos Ukrainai akcijų. Renginio metu kalb?jo Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, Punsko licėjaus buv?s direktorius ir mokytojas Juozas Sigitas Paransevi?ius, Punsko parapijos vikaras Povilas Slaminis, LLD pirmininkas Robertas Slovikas, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, LLJS pirmininkė Ingrida Vaznelyt?. Giedojo Punsko parapijos šlovinimo grup? „Kairos“, dainavo Punsko licėjaus solist?s Greta Bobinait? ir Amelija Pajaujyt? bei licėjaus choras „Pašešupiai“. Renginio metu buvo renkamos aukos nukent?jusiems…

Daugiau Daugiau

Šimtadienis mokykloje

Šimtadienis mokykloje

Ši? metų sausio 22 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje įvyko Šimtadienis. Tai iškilminga ir labai svarbi abiturientams šventė. Mat iki abit?ros egzamin? belieka vos 100 dieną. Tai kartu ir ypatinga šventė, nes abiturientai jų švenčia kartu su t?vais ir mokytojais. Kaip ir kiekvienais metais, licėjaus mokiniai kartu su savo auklėtoja ir meno vadovais paruoš? program?. Abiturientai pašoko vals? bei tradicin? šoką su skambučiais “Gailing?”. Mokiniai tar? pad?kos žodžius t?vams, mokytojams bei auklėtojai Irenai Nevulienei ir direktoriui Alvydui Nevuliui. Iškilmingas renginys…

Daugiau Daugiau

Vasario 16-oji

Vasario 16-oji

Su 104-uoju gimtadieniu, Lietuva! Vasario 16-oji ? LIETUVOS VALSTYB?S ATKąRIMO DIENA 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai pri?m? ir paskelbė Lietuvos nepriklausomyb?s akt?, kuriame buvos parašyta, kad Lietuvos Taryba „skelbia atstatanti nepriklausom? demokratiniais pamatais sutvarkyt? Lietuvos valstyb? su sostine Vilniuje ir t? valstyb? atskirianti nuo vis? valstybini? ryši?, kurie yra buv? su kitomis tautomis“. Akt? pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos nari? – Lietuvos Nepriklausomyb?s Akto signatarai. Vasario 16-oji tapo Lietuvos valstyb?s atkąrimo diena. Ši? dieną…

Daugiau Daugiau

Nuo vasario 7 d. iki 27 d. – nuotolinis mokymas

Nuo vasario 7 d. iki 27 d. – nuotolinis mokymas

Nuo vasario 7 d. iki 27 d. mokykloje ?vedamas nuotolinis mokymas. III kl. mokiniams organizuojamos konusltacijos mokykloje pagal konsultacijų plan?. III kl. mokiniai gali gyventi bendrabutyje. Direktoriaus ?sakymas

Punsko Kovo 11-osios licėjus – ketvirtus metus iš eilės – „sidabrinė“ mokykla!

Punsko Kovo 11-osios licėjus – ketvirtus metus iš eilės – „sidabrinė“ mokykla!

Edukacinis fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia Lenkijos vidurinių mokyklų reiting?. Sudarant 2022 m. geriausi? lic?jų s?rašus, atsižvelgta ? mokyklas, kuriose 2021 m. geguž?s m?n. brandos egzaminus laiką ne mažiau kaip 12 moksleivi?, o vidutiniai rezultatai iš privalom? lenką kalbos ir matematikos egzamin? buvo ne žemesni kaip 0,75 Lenkijos lic?jų vidurkio. Reitingo kriterijai ir jų svoriai (%): Brandos egzaminas – visi pasirinkti (papildomi) dalykai (Punsko licėjaus atveju, tai ir lietuvių kalbos egzaminas), laikyti išpl?stiniu lygmeniu – 45% Brandos egzaminas – privalomi…

Daugiau Daugiau