Pagal
Mėnuo: 2023 vasario

Labdaros ir paramos akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes“

Labdaros ir paramos akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes“

Vasario 24 d. Punsko licėjuje įvyko mokinių savivaldos surengta labdaros ir paramos akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes“. Pertrauką metu buvo galima ?sigyti mokinių pagamint?  skan?st?. Šeštos pamokos metu sporto sal?je III B klasės mokinys Danielius Vaina skait? pranešim? apie jau metus trunkant? Rusijos ir Ukrainos kar?. Vėliau pasirod? mokyklos choras „Pašešupiai“ (vad. D. Pavilonis, koncertmeisteris R. Martinkąnas). Choras atliko dvi dainas ukrainie?i? kalba. Šios akcijos metu surinkta  2240 zl. Pinigai pervesti ? s?skait? Lietuvoje ir tuo pa?iu prisid?ta prie…

Daugiau Daugiau

Vasario 16-oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16-oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16 d. Punsko licėjuje įvyko Vasario 16-osios minėjimas, kur? pareng? II klasės mokiniai kartu su auklėtoja Darija Vyšniauskiene. Mokiniai primin? istorinius faktus bei aplinkybes, kuriomis buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomyb?. Menin?s programos metu skamb?jo patriotin?s dainos bei poezijos posmai. 12 val. visa licėjaus bendruomen? kartu su kitų mokyklų bei organizacijų atstovais bei Punsko gyventojais sugiedojo Lietuvos himn?  prie Lietuvos 100-me?io Varpo skulpt?ros (Punsko senose kapin?se).

Prevencinės programos

Prevencinės programos

Jau daugel? metų mūsų mokykla bendradarbiaudama su Seinų sanitariniu- epidemiologiniu centru vykdo ?vairias prevencines programas: „Virusinis hepatitas“ („Podst?pne WZW“), „Rinkis gyvenim? – pirmas žingsnis“  („Wybierz ?ycie – pierwszy krok“), „Melanoma – odos v?žio forma“ („Znami?? Znam je“), „ARS, arba kaip išsaugoti meil?“ („ARS, czyli jak dba? o mi?o???”).Program? paskirtis – veiksmingai planuoti bei organizuoti socialin?-emocin? ugdym? ir prevencin? veikl? mokykloje. Programos orientuotos ? sveiką gyvenimo b?d?. Pamoką metu mokiniai susipaž?sta su gr?sm?mis, lig?  prevencijos metodais, gauna žini? apie lig? simptomus,…

Daugiau Daugiau

Spektaklis ŽALIA GYVA

Spektaklis ŽALIA GYVA

Vasario 10 d.  vyko teatro TEATRIUKAS spektaklis  ŽALIA GYVA. Žalia gyva – senas vaiką žaidimas. J? Vilniuje ir apylinkąse žaid? pokario vaikai – bet kuriuo momentu vaikas galėjo ištarti „žalia gyva” ir draugas tur?jo parodyti prie savo kąno glaudžiam? žali?, gyv? lap?, g?l?s žied? ar pan. Žiem? tai buvo nelengva užduotis! Profesionali kąrybin? grup? pasitelkusi nuotraukas, literat?rin? medžiagą, gyvus prisiminimus kąrybiškai ir jautriai sud?liojo original? scenarijų, kurio veikąjai – ?vairi? tautybi?, ?vairi? laikotarpi? mažieji Vilniaus gyventojai. O istorijos – pa?ios ?vairiausios…

Daugiau Daugiau

Projektas „ŽALIAS GYVAS 700“

Projektas „ŽALIAS GYVAS 700“

VASARIO 10 d. 12:45 val.  lietuviams Punske, svetain?je Teatras “Teatriukas” iš Vilniaus kviečia ? spektakl? istorine tema ŽALIA GYVA!  Prisiminsime  Vilniaus ?kąrimo legendas, istorinius faktus, Vilniuje gyvenusi? ?vairi? tautybi? vaiką istorijas, taip šv?sime Vilniaus paminėjimo 700 metų šventė ir art?jan?i? Vasario 16! Spektaklis nemokamas – finansuoja Lietuvos kult?ros taryba. Trukm? 50 min., vaidina 2 aktoriai, skirta moksleiviams.

Šimtadienis Punsko licėjuje

Šimtadienis Punsko licėjuje

Sausio 21 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Šimtadienis. Šias metais abiturientai pasirinko tem? „Juk viskas kartojas, tik lieka sekund?, gyvenk, kad myl?tum, myl?k, kad gyventum…“ bei paruoš? menin? program?. J? rengiant talkino auklėtojas Darius Valin?ius bei meno vadovai. Mokiniai tar? pad?kos žodžius t?vams, mokytojams bei aukl?tojui. Pašoko vals? bei “Gailing?” – šoką su skambučiais. Švent?je dalyvavo garb?s svečiai: LR konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis, LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys. Roberto Vaznelio nuotraukos