Pagal
Mėnuo: 2019 liepos

2018/2019 mokslo metų pabaiga

2018/2019 mokslo metų pabaiga

      Birželio 19 d. licėjuje vyko mokslo metų pabaigos šventė. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis pad?kojo mokytojams ir mokiniams už jų darb? ir gerai atliekamas pareigas. Švent?je dalyvavo Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys, kuris dviems aukščiausius rezultatus moksle pasiekusiems licėjaus moksleiviams, antrokams Viktorijai Grigutytei ir Matui Bobinui, ?teiką Seinų apskrities apdovanojimus. Renginiui baigiantis mokyklos bendruomen? atsisveikino šešerius metus čia d?s?ius? religijos pamokas Punsko vikar? kun. Mari? Talut?, o atminčiai jam padovanojo mūsų mokin?s ir jos mamos išaust? tautin?…

Daugiau Daugiau

Dalyvavome Lietuvos partizanų pagerbimo šventėje

Dalyvavome Lietuvos partizanų pagerbimo šventėje

     Birželio 16 dieną iškilmingai pagerb?me Punsko ir Seinų krašte veikusius ir iš čia kilusius Lietuvos partizanus. Švent? organizavo: Jotvingi? ir prūsų bendrija, Juozo Lukoševičiaus ?mon?, Punsko „Aušros“ leidykla, Punsko vals?ius, Suvalką „Vienyb?s“ klubas.    Punsko bažny?ioje buvo atnašaujamos šv. Mišios, o joms pasibaigus Giluišiuose (Trumpališkyje), buvusioje Dzidoliką sodyboje vyko partizanų pagerbimas.       Švent? vainikavo partizanų bunkerio atidarymo iškilm?s Ožkiniuose (Jotvingi? ir prūsų gyvenvietėje).

Mes – pasaulio lietuviai

Mes – pasaulio lietuviai

     2018/2019 mokslo metais Punsko Kovo 11-osios licėjuje buvo vykdomas projektas „Mes – pasaulio lietuviai“, kurio pagrindinis tikslas –  užmegzti bendradarbiavim? su Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje  ir parengti koncert? Vokietijos lietuvių bendruomenei Hiutenfelde. Vokietijoje  lankąm?s birželio 13-15 dienomis.  Ketvirtadieną, apsigyven? bendrabutyje ir papietav?, nuvykome aplankyti Heidelberg? – vien? gražiausi? Vokietijos miest?. Penktadieną susitikome su Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviais ir mokytojais. Vyko bendra chorinio dainavimo repeticija, kuri? ved? „Pašešupi?“ vadovas, bei Punsko licėjaus ir jo vaidmens Lenkijos lietuvių bendruomenei pristatymas….

Daugiau Daugiau