Choras

     Nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios moksleiviai dainavo, reng? programas ?vairioms mokyklin?ms švent?ms ir iškilm?ms. Jiems vadovavo keli mokytojai, j? tarpe ir mokytoja Vlada Pajaujien?. 1974 m. veikl? prad?jo aukso raid?mis ? mokyklos istorij? ?siraš?s vokalinis – instrumentinis ”Ulbuon?li?” ansamblis, kuriam vadovavo mokytojas Antanas Šliaužys. ”Ulbuon?l?s” dainavo, joms ?m? pritarti skudutininkai. Ansamblis pradžioje pasirodydavo mokyklos švent?se, o nuo 1979 m. prad?jo s?kmingai dalyvauti ?vairiuose Suvalk? vaivadijos bei Lenkijos renginiuose ir konkursuose. 1981 m. pirm? kart? dalyvavo VIII-ajame moksleivi? muzikos festivalyje Kielce mieste. Surinko daugel? apdovanojim? – laim?davo tai sidabro, tai bronzos ”Vygri? kriaukleles” – j? turi net 10. 1984 m. laim?jo ”Aukso egl?”. Mokykl? jaunimo kult?ros festivalyje Szczawnica mieste tapo laureatais. 1985 m. iš Senosios muzikos Lenkijos kamerini? samb?ri? VII-osios apži?ros ”Schola Cantorum” Kalisz mieste parsivež? ”Eolo arf?”. 1986 m. iš Mokykl? muzikuojan?io jaunimo ”BIM” IX tarptautinio susitikimo – Bydgoszcz – gr?žo su didži?ja premija – ”Aukso styga”. 1987 m. Liaudies muzikos ir dainos konkurse Jaslo mieste laim?jo II-?j? viet?, o 1989 m. – I-?j? viet?. 1992 m. ”BIM” tarptautiniame susitikime Bydgoszcz mieste laim?jo pagrindin? premij? – ”Sidabro styg?” ir tapo ”Dain? dainel?s” Vilniuje laureatais, o 1994 m. XVI-oje ”Schola Cantorum” apži?roje gavo svarbiausi? dovan? -”Eolo bronzos arf?” ir daugel? kit? apdovanojim?. ”Ulbuon?l?se” per 20 veiklos met? dalyvavo apie 300 moksleivi?. Jo originalum? ir s?km? l?m? ne?prasti instrumentai, repertuaras ir vokaliniai dainuojan?io jaunimo sugeb?jimai bei vadovo Antano Šliaužio ?d?tas darbas. Visada pasirodant už mokyklos rib? didel? susidom?jim? keldavo skudu?iai. Ansamblis grojo ne tik senovinius lietuvi?, bet ir kit? taut? k?rinius. ? j? program? ?eidavo Hendelio ir Vagnerio kompozicijos, lietuvi? liaudies daugiabals?s dainos, sutartin?s, taip pat šiuolaikiniai k?riniai. Nutr?kus ”Ulbuon?li?” veiklai, kelet? met? mokykla netur?jo daininink? ansamblio, ta?iau šventes moksleiviai papuošdavo savarankiškai paruoštomis dainomis, kurias dažnai atlikdavo gitarai pritariant. Tuometin? lic?jaus direktor? M. ?ernelien? d?jo pastangas atkurti dainuojant? ansambl?. 1998 m. mergai?i? vokalin? grup? sub?r? atvykusi iš Lietuvos muzikos mokyklos mokytoja Genovait? Bu?inskien?. Jos darb? 1999/2000 mokslo metais t?s? mokytoja Adrijana Juškevi?ien?.

     Nuo 2000 m. rudens  iki 2017 m. spalio m?nesio mokyklos chorui vadovavo Jonas Vytautas Pavilonis, kuris repeticijoms kiekvien? savaitgal? atvykdavo iš Alytaus. Vadovo d?ka choras prad?jo augti, o nuo 2003 m. jame dainuoja ir vaikinai. Moksleiviai noriai dalyvauja choro repeticijose, pasirodo mokyklos švent?se, yra kvie?iami ? Seinus ir Suvalkus, dalyvauja visuomenei skirtuose renginiuose. 2006 m. kovo 11 d. Punsko lic?jaus chorui suteiktas „Pašešupi?” vardas.

     Choras bendradarbiuoja su Kauno Katalikiška  VYTURIO vidurine mokykla, mokyklos „Vyturio“ choru, sureng? bendrus koncertus „Lietuva dainoje“, „ Dainuokime kartu“, chorai , mokyklos pl?toja projektin?, metodin? veikl?.mNuo 2013 m. dalyvauja  Druskininkuose Dz?kijos partizan? dain? festivalyje „Sušaudytos dainos“. 2013,2015 m. choras, vokalistai dalyvavo Vilniaus lietuvi? namuose tarptautiniame festivalyje  „Darni m?s? dain? ir šoki? pyn?“. 2008, 2009 m. dalyvavo Marijampol?je festivalyje „Dainuoju ir giedu Dievui ir T?vynei“. 2009 m. atliko program? Gdanske  sutinkant Lietuvos t?kstantme?io jacht?. Choras dalyvavo chor? švent?se Alytuje.  2015 m.  geguž?s  31 d. „Pašešupiai“ dainavo chor? švent?je „Kur giria žaliouja‘‘, skirtoje  1925 m. Alytuje vykusiai dain? šventei pamin?ti. 2009 m. rugpj??io 19 d. pašešupie?iai kartu su kitais lic?jaus mokiniais – vokalistais ir instrumentin?s muzikos atlik?jais dalyvavo  lyrin?s roko operos „Jotvingio rauda“ pastatyme. Roko oper?, miuzikl?, suk?r? „Pašešupi?“ koncertmeisteris Dainius Pavilonis pagal lic?jaus mokytojo Algio Uzdilos istorin? dram? ,,Pelen? žiedai‘‘. Miuziklas Punske ?gavo pol?k? ir v?liau Lietuvos meno kolektyvai ,,Jotvingio raud?‘‘ atliko Kauno  muzikiniame teatre,  Kauno sporto hal?je.

    Nuo 2017 m. chorui vadovauja Dainius Pavilonis, koncertmeisteris Raimundas Martink?nas.