Pagal
Mėnuo: 2022 kovo

Pirmoji pavasario diena

Pirmoji pavasario diena

Kovo 21 d. švenčiant pirm?jų pavasario dieną licėjaus mokiniai ? mokyklų at?jo su ne?prastomis kuprin?mis bei pavasariškai apsireng?. Mokinių savivalda su savo glob?ja Irena Nevuliene suorganizavo balsavim?, kurio metu buvo išrinkti ?domiausios kuprin?s ir pavasariškiausios aprangos nugal?tojai. ?domiausios kuprin?s kategorijoje laimėjo: Brigita Krakauskait? (I vieta), Robertas Makauskas (II vieta) ir Art?ras Puzauskas (III vieta). Pavasariškiausios aprangos kategorijoje: Ieva Kalinauskai

Knygnešių žygis

Knygnešių žygis

Kovo 20 d. Punsko krašte vyko trečiasis knygneši? žygis „Pajusk knygneši? dvasi?“.  Žygyje dalyvavo per 80 dalyvi?, tarp jų ir Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniai bei mokytojai. Renginio dalyviai rinkosi Punsko buities muziejuje, kur licėjaus mokiniai parod? knygnešiams skirt? menin? program?. Jai pasibaigus trys žygeivi? grup?s iškeliavo Giluiši? link, kur vidudieną knygnešio Vinco Markevičiaus buvusioje sodyboje susitiko su Sangr?dos gyventojais. čia vyko nuotaikinga Sangr?dos mokinių paruošta programa. ?veikus 24 km, dalyvi? lauką sukurtas laužas prie Punios ežero ir keptos dešrel?s….

Daugiau Daugiau

Licėjaus mokiniai sukūrė filmuką apie šakotį

Licėjaus mokiniai sukūrė filmuką apie šakotį

II B klasės mokiniai: Ida Bobinait?, Aneta ?erlionyt?, Viktorija Zdanavi?i?t? ir Gabrielius Pykys dalyvavo valstybiniame konkurse „Europa mūsų gatv?je“ („Europa z naszej ulicy“) ir sukūrė trump? filmuką „Jungia mus šakotis, s?kacz,  Baumkuchen, gâteau à la broche…„ (Šakotis, s?kacz,  Baumkuchen, gâteau à la broche… ??czy nas ciasto z ro?na), kuris tapo vienu iš 10 ?domiausi? kąrini? Lenkijoje (konkursui pateikti 47 kąriniai iš visos Lenkijos). Varšuvoje kovo 10 d. mokiniai  gražiai atstovavo savo mokyklai ir Punsko-Seinų kraštui. Filmuką galima ži?r?ti čia https://www.youtube.com/watch?v=feLx1Ai5UqI

Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Kovo 18 d. II B klasės mokiniai kartu su auklėtoja Alicija Krakauskiene ir bibliotekininke R?ta Burdinaite pakvietą visus ? trump? „Lietuviško žodžio kelion?“, skirt? Knygneši? dienai. Ši? laiką knygnešiu mūsų krašte yra visuomenininkas pensininkas mokytojas Juozas Sigitas Paransevi?ius, kuris lic?jui padovanojo savo namuose sukauptas knygas. Iš viso 2160 vienet?. Pasirašyta perdavimo sutartis. Mokytojas taip pat trumpai papasakojo apie knyg? platinim? mūsų krašte bei jų spausdinim? Tilž?je ir JAV

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – „UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ“

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – „UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ“

Kovo 11-?jų vyko Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo min?jimai. Kampuo?iuose prie Lietuvos Nepriklausomybei skirto paminklo susitiko Punsko darželio aukl?tiniai, Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindinės mokyklos, Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Vidugiri? pagrindinės mokyklos bei Seinų „Žiburio“ mokyklos moksleiviai, kurie parod? menin? program?. Susitikimo pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas. Su švente susirinkusius pasveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. T? pa?i? dieną vakare Punsko senose kapin?se prie Lietuvos nepriklausomyb?s 100-me?io varpo buvo uždegtas laužas. Renginio metu buvo sugiedoti Lietuvos ir Ukrainos himnai, kalb?jo LLB…

Daugiau Daugiau

Piešinių konkursas „Už Jūsų ir mūsų laisvę”

Piešinių konkursas „Už Jūsų ir mūsų laisvę”

Punsko licėjaus mokin? Onut? Karaneckait? laimėjo II vietą Lietuvos ir Baltarusijos diasporos vaiką piešini? konkurse „Už J?s? ir mūsų laisvę“. Konkursas buvo skirtas pamin?ti svarbi? Lietuvos istorijai Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-?jų – ir jos akivaizdoje atkreipti d?mes? ? šiuo metu vykstan?i? mums broliškos tautos – baltarusi? – kovą už laisvę ir demokratijų. Skatinti Lietuvos istorijos pažinim? ir pabr?žti taut? draugyst?s svarb? laisvęs kovose per vaizdin? išraišką – piešin?. Konkurso iniciator? ir pagrindin? organizator? LR Seimo nar? Dalia Asanavi?i?t?. Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos…

Daugiau Daugiau