Pagal
Mėnuo: 2018 sausio

Šimtmečio popietė

Šimtmečio popietė

    Sausio 12 d. licėjaus moksleivi? savivalda mokykloje suorganizavo popiet?, skirt? Lietuvos valstyb?s atkąrimo šimtme?iui. Moksleiviai ir mokytojai pagamino šimt? molini? varpeli?, kurie puoš mūsų mokyklų ištisus metus ir kiekvienam primins, kad šiemet minime garbing? Lietuvos jubiliejų. T? vakar? taip pat įvyko žini? apie Lietuv? konkursas, buvo dainuojamos lietuviškos dainos.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

    Prieš dvidešimt septynerius metus lietuviams teko susigrumti su galinga sovietą kariuomene ir ginti savo valstyb?s laisvę. Tuomet žuvo 14 mūsų tautie?i?, keli šimtai buvo sužeisti.      Š. m. sausio 12 d. mes, trečiokai su savo auklėtoja, sureng?me menin? program?l?, skirt? Laisvės gynėjų dienai pamin?ti. Program? pradėjome Bernardo Brazdžionio posmu: Šaukiu lietuv? burtis prie lietuvio  Ir gyv? šird? prie gyvos širdies, Kad tamsiame vidurnakty nežuv?, Pakilt? rytme?iui gyventi ir žyd?t.        Vėliau išvardinome vis? žuvusiųjų vardus…

Daugiau Daugiau

Iš Lietuvos partizanų žuvimo vietos Šlynakiemyje paimta žemės į simbolinę kapsulę

Iš Lietuvos partizanų žuvimo vietos Šlynakiemyje paimta žemės į simbolinę kapsulę

       2018 m. sausio 8 d. ? simbolin? kapsul? paimta žem?s iš Lietuvos partizanų Jurgio Krikš?i?no-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo vietos Šlynakiemyje. Dalyvavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, mokiniai Edita Keizyt?, Jovita Zdanyt?, Povilas Baranauskas, Punsko valsčiaus viršai?io pavaduotojas Jonas Vai?iulis, LLB tarybos pirmininkas, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis, LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Meno fondo „Art Club“ valdybos narys Arnoldas Vaznelis.      Kapsul? su žeme iš partizanų žuvimo vietos bus ?kasta po paminklo,…

Daugiau Daugiau

Buvome Donelaičio žemėje

Buvome Donelaičio žemėje

      Š. m. sausio 2 d. buvome Karaliaučiaus krašte, kuris dabar priklauso Rusijai. Važiavome kartu su mokytojomis R?ta Burdinaite, Nastute Sidariene bei  savo klasės drauge Adriana Staskevi?i?te. Tolminkiemyje pamin?jome 304-?sias Kristijono Donelai?io gimimo metines, uždeg?me žvakut? prie Donelai?io kapo. Vėliau aplankąme Valtarkiemio bažny?i?, kur K. Donelaitis pavaduodavo kunig? J. Jordan?. Taip pat nuvykome ? Gumbin?, pasidair?me po Lazdyn?lius, kur Poetas gim?. O Ragain?je pabuvome prie Martyno Mažvydo bažny?ios, apži?r?jome ?sp?dingos pilies griuv?sius. Kelion? baig?me Lietuvos konsulate Tilž?je, kur…

Daugiau Daugiau

Mūsų licėjui – bronza!

Mūsų licėjui – bronza!

Edukacijos fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia visos Lenkijos vidurinių mokyklų reiting?. Sudarant 2018 m. geriausi? lic?jų s?rašus, atsižvelgta ? 2017 m. moksleivi? laim?jimus ?vairi? dalyką Lenkijos ir tarptautinėse olimpiadose, brandos egzamin? (privalom? ir pasirenkam? dalyką) rezultatus. Fondas naudojasi viešai prieinama olimpiad? ir abit?ros komisijų informacija. Šiemet, paskelbus 500 geriausi? Lenkijos vidurinių mokyklų, paaiškąjo, kad Punsko Kovo 11-osios lic?jui Palenkąs vaivadijoje atiteko 10 vieta, o Lenkijoje – 310. Mokykloms, pelniusioms 1–100 vietas, skiriamas aukso ženklas, už?musioms 101–300 vietas – sidabro, o…

Daugiau Daugiau

Kalėdinis susitikimas

Kalėdinis susitikimas

     Gruodžio 22 d. mūsų licėjuje vyko mokyklos bendruomenės kal?dinis susitikimas. Savivalda pareng? meno program?l?. Buvo pristatytas trumpas, bet jaudinantis vaidinimas pagal Anderseno pasaką „Mergait? su degtukais”, pasveikinti visi susirinkusieji su art?jan?iomis Kal?d? šventėmis. Program? vainikavo choro pasirodymas. “Pašešupiai” padainavo kelias žiemos šventėms pritaikytas dainas, pagiedojo populiarias kal?dines giesmes. Susitikimo pabaigoje mokyklos direktorius visiems pad?kojo už graž? susib?rim?, primin?, kad reikia saugiai elgtis šventinio laikotarpio metu bei palinkąjo linksm? Kal?d? ir laiming? Naujųjų metų. M?s? parapijos vikaras kun. Marius…

Daugiau Daugiau

Matematikos olimpiadoje Alytuje

Matematikos olimpiadoje Alytuje

     2017 m. gruodžio 1 d. dalyvavome Alytaus apskrities komandin?je matematikos olimpiadoje mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei laim?ti. Šiais metais ji vyko Alytuje. Mokytojos Irenos Marcinkevi?ien?s paraginti, sukūrėme 5 žmonių komand?: Matas ??pla, Art?ras Makauskas, Kornelijus Maksimavi?ius, Lukas Kowalewski ir aš, Laima Sidaryt?.      ? Alyt? nuvažiavome truput? pav?lav?, tod?l po trumpo pristatymo kibome ? konkursini? uždavini? sprendim?. Laukdami rezultat? paskelbimo nenuobodžiavome. Papietav? išvykome ? ekskursijų po Alyt?. Gidas papasakojo mums šio miesto istorijų ir parod? gražius Dz?kijos sostin?s…

Daugiau Daugiau