Pagal
Mėnuo: 2023 birželio

Mokslo metų pabaiga

Mokslo metų pabaiga

Birželio 23 d. užbaigėme 2022-2023 mokslo metus. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir giedamas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis sveikino atvykusius tėvų tarybos atstovus, Seinų apskrities viršininko pavaduotojų Antaną Baudį, Punsko valsčiaus sekretori? Jon? Vai?iul?, mokytojus, mokyklos darbuotojus bei  mokinius. Šiais mokslo metais mūsų licėjuje mokąsi 108 mokiniai. Iš jų 12 moksleivi? (Karolina Agurkyt?, Sigita Aleksait?, Natalija Chšanauskait?, Aneta ?erlionyt?, Emilija Hatting, Onut? Karaneckait?, Julija Krakauskait?, Viktorija Petruškevi?i?t?, Erika Stankevi?i?t?, Danielius Vaina, Indra Valinčiūtė,  Viktorija Zdanavi?i?t?) su pagyrimu…

Daugiau Daugiau

Licėjuje svečiavosi mokytojai iš Lietuvos

Licėjuje svečiavosi mokytojai iš Lietuvos

Birželio 15 d. mūsų mokykloje lankėsi grup? mokytojų iš Lietuvos, kuriems vadovavo Šaki? „Žiburio“ gimnazijos lituanist? Danut? Aniulien?. Sve?ius pasitiko ir su jais bendravo Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis bei lietuvių kalbos mokytoja Birut? Vai?iulien?. Pedagogams, dalykini? metodini? b?reli? pirmininkams jie papasakojo kaip dirbame, kaip atrodo ugdymo procesas, lietuvių kalbos mokymas mūsų mokykloje, su kokiomis problemomis susiduriame. Nuspr?sta ir ateityje dalintis ger?ja patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.

TARPTAUTINĖ MOKINIŲ PAŽINTINĖ ISTORIJOS KONFERENCIJA „LAISVĖS KELIAS ISTORIJOS TĖKMĖJE“

TARPTAUTINĖ MOKINIŲ PAŽINTINĖ ISTORIJOS KONFERENCIJA „LAISVĖS KELIAS ISTORIJOS TĖKMĖJE“

2023 metų geguž?s 12 dieną, III A klasės mokin?s Gintarė Vektoriūtė, Indra Valinčiūtė ir Ida Bobinait? dalyvavo tarptautin?je nuotolin?je mokinių pažintin?je konferencijoje „Laisvės kelias istorijos t?km?je“, kuri? organizavo Šiauli? „Romuvos“ gimnazija kartu su Radviliškio rajono savivaldyb?s švietimo ir sporto paslaug? centru. Konferencijos tikslas buvo: skatinti dom?jim?si gimtojo krašto istorija, ugdyti kąrybiškum? ir pilietiškum?. Konferencijos uždaviniai: Ugdyti mokinių geb?jim? tyrin?ti istorijų, dalintis atradimais ir patirtimi. Ugdyti žmogiškąjų solidarum?, prasming? kult?r? dialog? ir tarptautin? bendradarbiavim?. Ugdyti mokinių geb?jim? kritiškai m?styti, stiprinti vertybines…

Daugiau Daugiau

Punsko licėjaus krepšininkai ketvirti Lenkijoje!

Punsko licėjaus krepšininkai ketvirti Lenkijoje!

Birželio 14-16 dienomis Gorlic? mieste vyko Lenkijos vidurinių mokyklų krepšinio ?empionatas. Punsko Kovo 11-osios licėjaus krepšininkai, Palenkąs vaivadijos ?empionai, jame už?m? 4 vietą. Birželio 16 d. kovoje d?l bronzos medali? jie nusileido Lodz?s komandai 63:73. Rezultatyviausiu ?empionato žaid?ju tapo Ar?nas Matulevi?ius, nors jis, patyr?s traum? susitikime su Stargardo komanda, nežaid? vis? rungtyni?. Tai didžiausias Punsko krepšininką laim?jimas. Pernai mūsų vaikinai buvo penkti Lenkijoje. Sveikiname Punsko licėjaus krepšininkus ir jų trener? Dari? Valin?i?!

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”

2023 m. geguž?s 19 d. Vilniuje vyko Nacionalinio mokinių kąrybos darb? konkurso „Lietuvos kovą už laisvę ir netekąi? istorija“ laureat? ir jų mokytojų apdovanojim? renginys. J? organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrim? centras kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Renginys vyko Tuskul?n? Rimties parko memorialinio komplekso oficinoje. Labai džiugu, nes buvo pakviesti ir mūsų mokyklos mokin? Onut? Karaneckait?. Ji konkursui…

Daugiau Daugiau

Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

Birželio 12 d. Punsko licėjuje pamin?ta Gedulo ir vilties diena. III B klasės mokiniai parod? menin? program?, kurios metu papasokojo apie Punsko-Seinų krašto ištremt?jų žmonių likimus. Program? paruošti pad?jo auklėtoja Alicija Krakauskienė bei bibliotekininką R?ta Burdinaite. 

Projektas „Gintaro takais”. Kelionė Lietuvos pajūriu.

Projektas „Gintaro takais”. Kelionė Lietuvos pajūriu.

Kelion?s tai ne tik malonumas, bet ir savitos gyvos pamokos, kuri? metu giliau susipaž?stame su mus supan?iu pasauliu, daug ką išmokstame, o kartais net netikątai atrandame savo ateities kelius. Mokykl? organizuojamos išvykos mokiniams yra viena ?domiausi? veikl?, kuri? nuolat nekantriai laukiame. Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus pastebi didel? kelioni? reikšm? mokinių bendrajam ugdymui, tod?l dažnai rengia ?vairius projektus, kuri? metu jaunimas gali pl?sti savo akirat? ir mokytis keliaudamas. Taip vyko ir šiais mokslo metais. 2023 m. geguž?s 25-26 d….

Daugiau Daugiau

Minint Pasaulinę dieną be tabako

Minint Pasaulinę dieną be tabako

Kiekvien? metų geguž?s 31 dieną minima Pasaulin? diena be tabako. Jos metu atkreipiamas visuomen?s d?mesys ? r?kymo žal? sveikatai bei kitas su tabako ir jo gamini? vartojimu susijusias rizikas. Dienos be tabako min?jimais siekiama nors vien? dieną per metus sukurti švari? aplinką be tabako d?m?, efektyviai apsaugančia žmones nuo praž?ting? r?kymo padarini?. Geguž?s 22 dieną, minint Pasaulin? dieną be tabako, Seinų sanitarin? ir epidemiologin? stotis suorganizavo licėjaus pirm? klasių mokiniams susitikim? su psichoterapeute – M. Ellwart iš Krokuvos. Susitikimo tikslas…

Daugiau Daugiau