Pagal
Mėnuo: 2016 birželio

Licėjaus 60-ojo jubiliejaus iškilmių diena

Licėjaus 60-ojo jubiliejaus iškilmių diena

Birželio 25-oji – pagrindin? licėjaus 60-ojo jubiliejaus iškilmi? diena – prasid?jo šv. Mišiomis Punsko bažny?ioje. Mišias už Kovo 11-osios licėjaus bendruomen?, Anapilin iškeliavusius mokytojus, mokinius, absolventus ir darbuotojus aukojo kunigas klebonas ?eslovas Baganas ir kun. Antanas Degutis. Buvo pašventinta nauja licėjaus vėliava, kuri? mokyklai padovanojo Petras Vitkauskas su šeima. Po šv. Miši? Lietuvių kult?ros namuose įvyko Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus oficialiosios iškilm?s ir jubiliejinis koncertas. M?s? mokyklos šventėje dalyvavo profesorius Vytautas Landsbergis su žmona, LR užsienio reikal? ministras Linas…

Daugiau Daugiau

2015/2016 mokslo metų pabaiga

2015/2016 mokslo metų pabaiga

Birželio 24 d. užbaigėme 2015/2016 – uosius  mokslo metus. Lic?jaus direktor?, Irena Marcinkevi?ien?, geriausiems mokiniams ?teiką pažym?jimus su pagyrimu ir dovanas. Šiais mokslo metais aukščiausius mokslo rezultatus pasieką Aldona Karaneckait?, kurios vidurkis – 5,89. Ji taip pat laimėjo Palankąs vaivadijos „Žini? apie AIDS” olimpiad?. Už šiuos nuopelnus Aldutei Karaneckaitei skirta Lenkijos ministro pirmininko stipendija. Darius Valin?ius apdovanojo krepšinio auks? laim?jusias krepšininkes: Daiv? Grigutyt?, Gret? Pe?iulyt?, Jovit? Zdanyt?, Moniką Valinčiūtė ir Donat? Vai?iulyt?. Seinų apskritis taip pat skyr? tris dovanas geriausiai…

Daugiau Daugiau

Licėjaus 60-ojo jubiliejaus renginiai – choro „Pašešupiai” ir šokių grupės „Šalčia” koncertas, paskaitos

Licėjaus 60-ojo jubiliejaus renginiai – choro „Pašešupiai” ir šokių grupės „Šalčia” koncertas, paskaitos

Birželio 23 d. Punsko lietuvių kult?ros namuose įvyko licėjaus jubiliejaus renginys – moksleivi? koncertas. Pasirod? šokąjų grup? „Šalčia” (vad. A. Pe?iulien?) ir choras „Pašešupiai” (vad. J. Pavilonis). Po koncerto buvusi mokyklos direktor?, istorijos moksl? daktar? Maryt? ?ernelien? skait? pranešim? „Iš Punsko licėjaus istorijos”, o mokyklos absolventas, filosofijos moksl? daktaras Jonas Malinauskas pristatė ?domi? paskait? „Vatikano radijo laidoms lietuvių kalba – 75 metai. Istorija ir kontekstas”.  

Licėjaus 60-ojo jubiliejaus renginiai – parodos, paskaitos

Licėjaus 60-ojo jubiliejaus renginiai – parodos, paskaitos

Prasid?jo Punsko Kovo 11-osios licėjaus 60-ojo jubiliejaus rengini? maratonas. Birželio 22d. mokykloje buvo atidarytos parodos. Pirmoji iš jų – tai nuotrauką galerija, kurioje galima išvysti visas licėjaus absolvent? laidas, mokyklos rengini? akimirkas, reikšmingus įvykius. Antrojoje parodoje pristatomi licėjaus mokinių ir absolvent? rankdarbiai. Tai paveikslai, juostos, keramikos dirbiniai, stalties?s, atvirukai ir kt. Tre?ioji paroda ?sikūrė mokyklos bibliotekoje. čia eksponuojami absolvent? leidiniai. Vėliau buvo pristatyta buvusio licėjaus direktoriaus, mokytojo Juozo Sigito Paransevičiaus dovana mokyklai – asmenin? biblioteka. Tai su lietuvių kalba, literat?ra…

Daugiau Daugiau

Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje min?jome Gedulo ir vilties dieną. Mes, mokiniai, vadovaujami bibliotekininkąs R?tos Burdinait?s, parod?me trump? menin? program?. Jos metu buvo deklamuojamos eil?s, skamb?jo tremtinių dainos, pasakota apie 1941 m. birželio 14 d. prasid?jusius masinius lietuvių trėmimus iš T?vyn?s, apie netektis, kokias sovietme?iu patyr? Lietuva. M?s? renginyje dalyvavo buvusi tremtin? Zuzana Urbonait? iš Lazdijų, kuri septynerius jaunyst?s metus praleido Sibiro platyb?se. Pasiremdama sava patirtimi papasakojo apie tremtinių gyvenim? Sibire jo li?dnus ir linksmesnius momentus. Viešnia nekalb?jo moksliniais terminais,…

Daugiau Daugiau