Pagal
Mėnuo: 2022 spalio

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose suorganizuota išvyka lietuviškų mokyklų mokiniams į Druskininkus

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose suorganizuota išvyka lietuviškų mokyklų mokiniams į Druskininkus

Spalio 18 d. Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindinės mokyklos bei Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokiniai dalyvavo ekskursijoje ? Druskininkus. Išvyką suorganizavo LR konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis. Lic?juje pagrindiniu atrankos kriteriumi buvo mokymosi rezultatai. ? Druskininkus išvyko 12 geriausi? mokyklos mokinių. čia jie dalyvavo edukaciniuose užsi?mimuose „Pažintis su moliu“ bei pramogavo Druskininką vandens parke.

Nacionalinė švietimo diena Punsko licėjuje

Nacionalinė švietimo diena Punsko licėjuje

Spalio 14 d. Punsko Kovo 11-osios licėjaus sporto sal?je iškilmingai pamin?ta Mokytojų diena. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusius pasveikino licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, Seinų apskrities vadovas Maciej Plesiewicz bei T?v? tarybos atstovai. Keliems mokytojams buvo ?teiktos Mokyklos direktoriaus ir Seinų apskrties vadovo dovanos. Po to vyko mokyklos meno kolektyv? koncertas.

Mieli Mokytojai,

Mieli Mokytojai,

Apie Mokytojų, kaip ir apie Motin?, atminimą išsaugome vis? gyvenim?. Tačiau, mokytojų vertiname už tai, ką žinome bei kuo esame.  Nuoširdžiai sveikiname Jus Tarptautinės mokytojo dienos proga ir siunčiame švietimo, mokslo ir sporto ministr?s Jurgitos Šiugždinien?s sveikinim?.  Užsienio lietuvių skyriaus vardu,  Virginija Rinkevi?ien? 

Pirmokų krikštas

Pirmokų krikštas

Spalio 7 d. mokyklos sporto sal?je vyko pirmokų krikštas, kur? pareng? ketvirtos klasės mokiniai. Humoristin?s programos tema – ,,24 valandos“. Pirmokai tur?jo atlikti jiems skirtas ?vairias užduotis. Viską s?kmingai ?veiką ir tapo pilnaverčiais Punsko licėjaus mokiniais.

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 7 d. įvyko pirm?jų klasių moksleivi? priesaika. Pradžioje įnešta mokyklos vėliava, sugiedotas himnas. Po to savivaldos pirmininkė Viktorija Petruškevi?i?t? pristatė naujai išrinkt? savivald?, kurios nariai pažad?jo s?žiningai dirbti mokyklos labui bei ruošti daug ?domi? rengini?. Vėliau pirmokai iškilmingai pasižad?jo s?žiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turt? bei kitų žmonių darb?, ugdyti savyje stipri? vali?, draugiškum?, paslaugum?, dr?s? ir teisingum?, sistemingu ir solidžiu mokslu pl?sti savo t?vyn?s turt?, nedaryti nieko kas kenkt? Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram vardui. Po…

Daugiau Daugiau

Projektas „Punsko – Rygos draugystės tiltas”

Projektas „Punsko – Rygos draugystės tiltas”

Rugsėjo 22-24 dienomis Punsko Kovo 11-osios licėjaus meno grupi? dalyviai kartu su mokyklos direktoriumi A. Nevuliu bei mokytoja I. Nevuliene vieš?jo Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje. čia visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Latvijoje Valdas Lastauskas ir Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktor? Jolanta Nagl? bei Latvijos bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Dalyviai apži?r?jo Rygos lietuvių mokyklos teatro b?r?lio (vad. Izabel? Visockait?-Kokar?) pasirodym? skirt? Balt? vienyb?s dienai ir projekto  „Balt? literat?ros savait?”  dalyvi? K. Donelai?io poezijos montaž? (vad. Daiva Isakien?). Švent? vainikavo Punsko…

Daugiau Daugiau