Pagal
Mėnuo: 2019 lapkričio

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 7 dieną licėjuje vyko pirm?jų klasių moksleivi? priesaika. Pradžioje įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas, įvyko oficiali priesaikos dalis. Vėliau visi padainavome dvi dainas: „Žiem?, vasar?” ir „Sudainuokime Lietuv?”. Mokinių savivaldos pirmininkas Art?ras Astrauskas pirmokams palinkąjo ištverm?s ir s?km?s naujoje mokykloje. Naujus moksleivius pasveikino ir mokyklos direktorius Alvydas Nevulis ?teikdamas po trispalv? ženkliuką ir linkądamas visada b?ti gerais tiek savo mokyklos, tiek ir lietuviškos visuomen?s atstovais. Džiaugiam?s, kad tapome visaverčiais Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniais. M?s? priesaiką filmavo…

Daugiau Daugiau

Pirmokų krikštas

Pirmokų krikštas

Kelios valandos prieš… Dauguma mūsų, pirmokų, žvelgdami ? sporto sal?s pus? jaudinasi, jaučia baim?. Keletas visai nebijo. Visi yra teigiamai nusiteiką. M?s? d?mes? jau prieš kelias dienas pritrauką skelbimas, kuris atrodo tarsi plakatas ar patrauklaus žurnalo viršelis. Tai tikrai ?domiai ir kąrybingai sukurtas skelbimas, kuris leidžia teigti, kad tai kažkas susijusio su „Top Model“ ar su kino bei televizijos žvaigžd?mis. Negalime sulaukti vakaro… Kelios valandos po… Paaiškąjo, kad atsp?jome vien? programos dal?. Kita mus nustebino. Pirmoji grup?, t.y.  gimnazijos mokyklos…

Daugiau Daugiau

Gimtinę pažinti iš naujo

Gimtinę pažinti iš naujo

Rugsėjo 20 d. licėjaus trečiokai, lydimi savo aukl?tojos Birut?s Vai?iulien?s ir mokyklos bibliotekininkąs R?tos Burdinait?s, išvyko aplankyti ?domiausi? Punsko-Seinų krašto vietą. Kelion?s tikslas – giliau pažinti mūsų maž?jų t?vyn?, pamatyti, kaip ji gyvuoja šiandien bei išgirsti, kaip atrod? jos gyvenimas istorin?je plotm?je. Kelion? pradėjome apsilankymu Smal?n? Šv. Izidoriaus Artojo bažny?ioje. čia mus šiltai pasitiko Smal?n? parapijos vienuol?  Marija. Ji papasakojo šventov?s altori? bepuošian?ios Šv?. Mergel?s Marijos skulpt?ros istorijų bei daromus stebuklus. Vėliau nuvykome ? Seinus, aplankąme daugel? mūsų krašto lietuviams…

Daugiau Daugiau

Dažasvydis miške

Dažasvydis miške

Rugsėjo 18-?jų dieną mes, pirm? klasių mokiniai, kartu su auklėtojomis Irena Nevuliene, Danguole Grigutiene ir mokytoju Dariumi Valin?iumi dalyvavome integracin?je išvykoje. Nuvažiavome ? Piertanie žaisti dažasvyd?. Susipažin? su žaidimo taisykl?mis ir pasidalijų ? dvi grupes, ??jome ? mišką ir pradėjome lenktyniauti. Kiekviena grup? tur?jo savo v?liav? ir baz?. Žaidimo tikslas – paimti priešo v?liav? ir atnešti jų ? savo baz?. Po ?nirtingos kovos atsis?dome prie laužo ir išsikep?me dešreli?. Vėliau žaid?me M?nul? ir Negyvenam?jų sal?. Greitai at?jo laikas važiuoti atgal…

Daugiau Daugiau

Ramybės beieškant

Ramybės beieškant

Piligrimyst? – tai kelion? ? šventas vietas, dažnai keliaujant su maldos intencija, ne tik trokštant kažką pamatyti. Piligrimyst?s tradicija Šiluvoje gyva jau penkis šimtme?ius. 1551 m. Ragain?s pastorius Martynas Mažvydas laiške Prūsų hercogui Albrechtui skund?si, kad jo parapijiečiai lietuvninkai nepripranta prie naujo tikąjimo ir šven?i? dienomis vyksta ? Lietuvos bažnyčias, tarp kuri? mini Šiluv?, nuo Ragain?s nutolusi? net 100 kilometr?. Šiluva – miestelis Raseini? rajone, kuris 2018 m. metais buvo ?trauktas ? pasaulin? Šv. Jokąbo kelio šventovi? asociacijų. Punsko licėjaus…

Daugiau Daugiau