Pagal
Mėnuo: 2019 birželio

Istorijos pamoka kitaip

Istorijos pamoka kitaip

           Gr?žome iš Giluiši? ? mokyklų ir kartu su pirmokais dalyvavome dar vienoje nekasdienąje pamokoje  – ži?r?jome publicistin? spektakl? „Romantikai“, kur? pastat? VDU student? kąrybin? grup? „Declamationes“. Spektaklis buvo paremtas romantizmo literat?ra ir vaizdingai priartino jos kūrėjus. Po to vyko bendras student? ir moksleivi? pokalbis „Mano vietos pasakojimas“. Kartu kūrėme scenarijų filmui apie spaudos draudimo laikotarpį mūsų krašte. Tapome savotiškais romantikais naujam kąriniui si?lydami romantinei literat?rai b?dingus elementus. Buvo ?domu. Julija Balulyt?

Netradicinė istorijos ir lietuvių literatūros pamoka

Netradicinė istorijos ir lietuvių literatūros pamoka

       Birželio 7 d. mūsų licėjaus antrokai ir Sangr?dos gimnazijos 10 klasės mokiniai susitiko knygnešio Vinco Markevičiaus gimtin?je Giluiši? kaime. Vyko netradicin? istorijos-lietuvių literat?ros pamoka. Išklaus?me Sangr?dos istorijos mokytojo paskait? apie knygnešius ir sunki? carin?s priespaudos epoch?, o vėliau dalyvavome viktorinoje. Demonstravome istorines žinias ir puiką komandin? darb?. Pamoką menine programa baig?me mes – Punsko Kovo 11-osios licėjaus antrokai. Deklamavome eilėraščius, susijusius su spaudos draudimo laikais, pagerb?me mūsų krašto knygnešius, o vėliau kartu dainavome. Šis susitikimas – tai netradicinis…

Daugiau Daugiau

,,Atviros durys’’

,,Atviros durys’’

     Geguž?s 30 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Atvir? dur? diena, kuri? suorganizavo licėjaus mokinių savivalda su glob?ja. Renginys buvo skirtas gimnazistams bei aštuntos klasės mokiniams, kurie šiais metais baigia mokslus ir svarsto kur pasukti toliau. Pas mus atvyko Punsko Dariaus ir Gir?no, Seinų ,,Žiburio“ bei Vidugiri? mokyklos moksleiviai.      Pradžioje šiltai pasveikinome jaunesniuosius draugus. Po to kiekvienos licėjaus klasės atstovai pristatė savo klasė, papasakojo kaip jaučiasi mokykloje bei kokiuose renginiuose ir išvykose dalyvavo šiais mokslo metais….

Daugiau Daugiau

„Pašešupių“ ir „L.Do“ koncertas

„Pašešupių“ ir „L.Do“ koncertas

     Daina lydi lietuv? per vis? gyvenim?. Ji saugo, gaivina, padr?sina, ugdo žmog? ir vis? taut?. 2019 m. geguž?s 26 d. Punsko LKN įvyko Punsko Kovo 11-osios licėjaus jaunimo mišraus choro „Pašešupiai” (vadovas Dainius Pavilonis, koncertmeisteris Raimundas Martinkąnas) bei vokalin?s grup?s „L.Do“ iš Kauno koncertas „D?l tos dainos”. „L.Do“ yra Kauno muzikos mokyklos vokalin?s grup?s „Linksmojo Do“ neformali dalis. Penki? mergin? „L.Do“ kolektyvas pagars?jo ?vairiuose muzikiniuose TV projektuose. Merginos yra dr?sios, linksmos ir labai muzikalios. Mergin? balsai bei repertuaro ?vairumas…

Daugiau Daugiau

Dzinguliukai, arba atsisveikinimas su trečiokais

Dzinguliukai, arba atsisveikinimas su trečiokais

      Balandžio 26 d. vakar? Punsko licėjaus sporto sal?je vyko Dzinguliukai, kuriuos tradiciškai pareg? antrokai. Švent?s metu jumoristiškai m?ginta atsakyti ? klausim?, koks likimas laukia abiturient? ir sidabrin?s mokyklos vard? turin?io Punsko licėjaus. Vaidinime pavaizduoti ateities laikai, kuomet pagrindinis veikąjas (Adomas Kalinauskas), kurio vaidmen? atliko Dovydas Gudaitis, susitinka su senais suolo draugais arba klasioką vaikais ne sidabrin?je, o  medin?je mokykloje. Savo parodyt? spektakl? antrokai apiformino garso ir anksčiau nufilmuotais vaizdo ?rašais.       Programos pabaigoje „skleidžiantiems sparnus“…

Daugiau Daugiau

Paskutinis skambutis 2019

Paskutinis skambutis 2019

       Balandžio 26 d. licėjuje nuaid?jo paskutinis skambutis 60-ajai abiturient? laidai. Renginio pradžioje įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis bei abiturient? auklėtoja Irena Nevulienė d?kojo moksleiviams už pasiekimus moksle, ?teiką jiems mokyklos baigimo pažym?jimus ir po lietuvišką knyg?. Su abiturientais atsisveikino mokykloje veikian?i? grupi? vadovai ir jaunesni draugai – antrokai. Šventei baigiantis jaunimas prie savo mokyklos pasodino beržel?.

Trečiokų kelionė po Seiniją

Trečiokų kelionė po Seiniją

      Balandžio 23 d. abiturientai su auklėtoja Irena Nevuliene ir bibliotekininke R?ta Burdinaite išvyko lankyti Seinų krašt?. Šios kelion?s d?ka pagilinamos žinios apie mūsų artimiausias apylinkes. Pirmiausia sustota Smal?nuose ir aplankyta bažnyčia. Po to – Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, bazilika, buvusi kunig? seminarija, partizanų ir gydytojo Juozo Kauko kapai. Stabtel?ta prie buvusios „Šaltinio“ spaustuv?s. Berznyke parymota prie žuvusių kovoje su lenkais Lietuvos kari? kap?.