Pagal
Mėnuo: 2017 spalio

Vasaros etnostovyklą prisiminus

Vasaros etnostovyklą prisiminus

        Paskutin? pra?jusi? mokslo metų savait? Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko stovykla, kurioje dalyvavo Pelesos lietuviškos mokyklos mokiniai, Karaliaučiaus krašto jaunimas, besimokantis lietuvių kalbos, mokiniai iš Lazdijų, Sangr?dos, Vilkaviškio, Marijampol?s bei grup? mūsų moksleivi?. Stovykla buvo viena iš projekto „Ištaką beieškant“ veikl?. Jos dalyviai tur?jo progos ne tik susipažinti, bet taip pat pasimokyti sen?jų amat?, dain? ir šoki?, daugiau sužinoti apie tautin? kostium?, dalyvauti Rasos šventės apeigose ir susipažinti su mūsų kraštu. Smagu buvo steb?ti bendraujan?ius skirting?…

Daugiau Daugiau

Mokytojo diena

Mokytojo diena

„Mokytojau, Tu ateini ? klasė ir tarsi aktorius pamiršti savo r?pes?ius. Mokai ne tik formuli?, d?sni? ar taisykli?. Tu perduodi savo poži?r?, dvasios šilum?, pagiri, paguodi, paskatini…“ Spalio 13 dieną licėjaus mokinių savivalda sureng? program?l?, skirta Mokytojo dienai. Švent?s proga išsakyta daug graži? žodži?, pad?kota Mokytojams už ?d?ta darb?, už mokym? gyventi, myl?ti T?vyn? ir pažinti pasaul?. Mokiniai savo pedagogams ?teiką g?li?, d?kojo už geras bei blogas dienas, už kiekvien? ?simintin? gyvenimo pamoką bei patarim?. Nuskamb?jo keletas graži? dain?, kurias…

Daugiau Daugiau

Pirmokų krikštas

Pirmokų krikštas

Ši? metų spalio 6 dieną 19 valandą mokyklos sporto sal?je įvyko pirmokų krikštas. Mes, trečiokai, nor?jome jumoristiškai pasveikinti mūsų licėjaus naujus mokinius, t.y. pirmokus,  bei direktori? Alvyd? Nevul?. Pirmoką krikštas tai vienas iš keli? tradicini? mokyklos rengini?, kai galime visi kartu susiburti bei papokštauti. Ir dabar nor?jome, kad šis vakaras b?t? praleistas linksmai, be pykąio, užgauliojim? ar paniekinimo. Pagrindin? scenarijaus tema – teismas, nes, pasak tre?ioką advokato Kristupo Topolskio, „grup? imigrant? nor?jo patekti ? mūsų licėjaus rojaus sal?”.Imigrantai atkeliavo iš visur:…

Daugiau Daugiau