Istorija

Istorija

1952 m. Lenkijoje prasideda tautinių mažumų mokyklų organizavimas. 1953 m. gruodžio 1 d. Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje pradeda darbą pedagoginė klasė su lietuvių dėstomąja kalba. Lanko ją 23 aštuntokai – tuo metu Lenkijoje buvo privaloma septynmetė pradinė mokykla. Klasės pagrindinis organizatorius ir auklėtojas yra Jonas Stoskeliūnas, Kauno universiteto absolventas. Dirba joje lietuviai mokytojai Elena Vainienė, Juozas Vaina, Juozas Kubilius.

Panašią klasę bandoma suorganizuoti ir 1954/55 mokslo metais, bet susirenka vos keli kandidatai. 1955/56 mokslo metais susirenka 15 vaikų norinčių mokytis lietuviškoje klasėje – jie atskiros klasės nesudaro, bet mokosi lietuvių kalbos kaip dalyko. Taip žengiami pirmieji žingsniai organizuojant lietuvišką licėjų Punsko – Seinų – Suvalkų krašte.

Vis labiau bręsta noras turėti savo mokyklą Punske. Visuomenės remiami veikėjai pradeda belsti į Švietimo ministerijos Varšuvoje duris prašydami tokią mokyklą čia įsteigti. Daug pasidarbuoja mokytojai Jonas Stoskieliūnas, Juozas Vaina, Stanisław Łysakowski, Antanas Judickas, Stasys Marcinkevičius ir kiti. Šių žmonių pastangų dėka 1956 m. rugpjūčio 20 d. Lenkijos Švietimo ministro potvarkiu nr. SO1-5087/56 kuriama Punske vidurinė mokykla.

Šiame pastate 1956 m. pradėjo darb? licėjus
Šiame pastate 1956 m. pradėjo darbą licėjus

1956/57 mokslo metais Punske organizuojama aštuntoji klasė ir iš Suvalkų perkeliama lietuvių moksleivių grupė, kuri sudaro devintąją. Mokyklos direktoriumi paskiriamas Stanisław Łysakowski, tuometinis Punsko pradinės mokyklos vedėjas, direktoriaus pavaduotoju – Juozas Vaina. Devintos klasės auklėtoju tampa lituanistas Jonas Stoskieliūnas, aštuntos – mokytojas Juozas Vaina, kuris dėsto fiziką, chemiją ir biologiją. Mokytojas Jonas Stoskieliūnas be gimtosios dėsto dar prancūzų kalbą ir istoriją. Matematiką ir geografiją dėsto mkt. Elena Vainienė, lenką kalbą – mkt. Petronelė Jakimavičienė, rusų kalbą – mkt. Stanisław Łysakowski, fizinį lavinimą ir karinį parengimą – R. Zawolski. Pradžioje sunkiomis sąlygomis, esant labai kukliai materialinei bazei, tačiau su dideliu entuziazmu mokytojai ir moksleiviai pradeda darbą tęsiama iki šiol.

Laikui bėgant keičiasi mokomoji bazė. 1959 m. mokykla gauna naujas patalpas, kurios greit pasirodo per ankštos. Dedamos pastangos statyti naujas patalpas mokyklai ir jau 1977 m. Punskas gauna naują mokyklinį kompleksą su sporto sale ir bendrabučiu. Tuo metu šis kompleksas, kuriame dirba kartu licėjus ir pradinė mokykla, pilnai tenkina šių mokyklų poreikius. Keičiasi taip pat mokytojų kadrai. Vis daugiau įsidarbina mokykloje baigusių aukštajį mokslą jos absolventų. Stanisław Łysakowski mokyklai vadovauja iki 1958/59 mokslo metų, po to direktoriaus pareigas eina: Józef Dabuszyński, Algis Uzdila, Juozas Sigitas Paransevičius, Irena Čėplienė. 1991/92 mokslo metais direktoriauti pradeda Marytė Černelienė.

Mokyklos istorijoje svarbi data yra 1992 m. kovo 11-oji. Šią dieną, dalyvaujant svečiams iš Lietuvos ir Lenkijos bei gausiai susirinkusiai visuomenei, mokyklai suteikiamas garbingas Kovo 11-osios vardas. 1999 m. rugsėjo 1-ąją pradeda darbą Techninio licėjaus pirmoji klasė. Techninis licėjus – tai mūsų moksleiviams naujos galimybės plėsti savo žinias ir sugebėjimus, kurie pravers šiuolaikiniam pasauly. Be bendrų dalykų, tokių, kurie dėstomi bendrojo lavinimo licėjuje, techninio licėjaus mokiniams dėstomi dar interpersonaliniai santykiai, verslo pagrindai, biuro darbai. Moksleiviai įgyja sugebėjimų, kurie padės vesti nuosavą įmonę, tvarkyti savo verslą.