Pagal
Mėnuo: 2020 spalio

Mokytojų diena ir ne tik

Mokytojų diena ir ne tik

Ši? metų spalio 13-?jų dieną mūsų mokykloje, laikantis vis? priimt? saugos priemoni?, moksleivi? savivalda ir jos glob?ja Irena Nevulienė pareng? program?, skirt? Mokytojų dienai. Pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava, sugiedota Tautiška giesm?. Lic?jaus direktorius Alvydas Nevulis pasveikino visus mokytojus, mokyklos darbuotojus bei ansambli? vadovus, palinkąjo jiems s?km?s darbe. Po to kalb?jo Seinų apskrities viršininkas Maciej Plesiewicz, kuris taip pat išsaką gražius pad?kos žodžius mokytojams, o už solid? darb?, ?d?t? aukl?jant jaunim?, už mokym? gyventi, myl?ti T?vyn? bei pažinti pasaul? mokytojai…

Daugiau Daugiau

Punsko licėjaus mokinės mokėsi knygrišystės ir popieriaus marmuravimo

Punsko licėjaus mokinės mokėsi knygrišystės ir popieriaus marmuravimo

2020 m. spalio 14-17 d. Punsko licėjaus mokin?s kartu su mokytoja Alicija Krakauskiene dalyvavo projekto „Lietuvos – Lenkijos istorija iš trijų miest? perspektyvos“ knygrišyst?s ir popieriaus marmuravimo mokymuose, kurie vyko sodyboje „Senasis Rambynas” Lump?nuose. Be punskie?i? mokymuose dalyvavo Pag?gi? savivaldyb?s meno ir sporto mokyklos mokinių grup? bei Kądaini? meno mokyklos mokiniai. Dalyviai ?gijo žini? apie marmuruoto popieriaus atsiradimo ištakas, istorin? raid?, panaudojimo galimybes, praktiškai mokąsi sen?jų marmuruoto popieriaus rašt? sukurt? Europoje ir Lietuvoje bei išmoko ?rišti skirting? r?ši? knygeles. Mokymus…

Daugiau Daugiau

Pirmokų krikštas

Pirmokų krikštas

Spalio 9 d. mūsų mokykloje įvyko renginys, kurio metu pri?m?me pirmokus ? licėjaus moksleivi? gretas. Šiais metais d?l viruso pandemijos programa vyko lauke, o tre?ioką parengt? šventės scenarijų, kurio pagrindin? tema – Punsko tvarkymas, papild? užklup?s rudeninis lietus. Mes, trečiokai, sužinojome, jog po pirmokų iškilmingos puotos rasta dideli? sunaikinim?. Kaltininkai neaiškąs, bet iškilmi? organizatoriai buvo pirmokai, tod?l visi tur?jo b?ti nubausti. Atpirkti savo kaltes galėjo gerais darbais. Dalyviai prival?jo apsivilkti liemen?mis su atšvaitais ir keliauti per 26 stoteles. Stotel?s buvo…

Daugiau Daugiau

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 2-?jų dieną licėjuje vyko pirm?jų klasių moksleivi? priesaika. M?s? mokyklos gretas papild? 33 naujokai. Pradžioje buvo iškilmingai perduota bei įnešta mokyklos vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas,  po to prasid?jo oficiali priesaikos dalis. Pirm?jų klasių moksleiviai mokytojams, t?vams ir draugams pasižad?jo s?žiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turt? bei kitų žmonių darb?, ugdyti savyje stipri? vali?, draugiškum?, paslaugum?, dr?s? ir teisingum?, sistematingai ir solidžiai mokytis ir nenuilstamai dirbti t?vyn?s labui bei nedaryti nieko, kas kenkt? Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram…

Daugiau Daugiau

Mūsų išvyka istorijos, literatūros ir kultūros takais po Seiniją

Mūsų išvyka istorijos, literatūros ir kultūros takais po Seiniją

2020 m. rugsėjo 24 d. mes, trečiokai, kartu su savo auklėtoja Danute Šliaužiene lankąme Seinus ir apylinkes. Seinai buvo svarbus mūsų krašto kult?ros, meno, mokslo ir spaudos centras, kurio istorija yra ypa? ?domi, tačiau ne kiekvienas jaunas žmogus yra jų gerai ?sisavin?s. Nors čia mes apsilankome dažnai, iš tikr?jų retai sustojame ir pam?stome apie praeit?. Seinuose lankąme baroko stiliaus Švenčiausiosios Mergel?s Marijos baziliką. Dauguma altori?, ?ranga ir kai kurie paveikslai yra iš XVIII amžiaus. Sustojome ir pasigrož?jome malon?mis gars?jančia Madonos fig?ra….

Daugiau Daugiau