Pagal
Mėnuo: 2022 gegužės

„Šalčiai” – II laipsnio diplomas

„Šalčiai” – II laipsnio diplomas

Ši? metų geguž?s 22 dieną licėjaus šoki? grup? „Šalčia” dalyvavo Respublikiniame konkurse „Jievaro tiltu”, kuris vyko Šakiuose. M?s? mokyklos šokąjams teko konkuruoti su pačiais geriausiais jaunimo liaudies šoki? ansambliais iš visos Lietuvos. „Šalčia” pašoko du šokius: „Tu, kiškeli” bei „Zbitkavon?”. Namo gr?žo su antro laipsnio diplomu.

Edukacinė programa „ARS, arba kaip puoselėti meilę?”

Edukacinė programa „ARS, arba kaip puoselėti meilę?”

Seinų sanitarin? ir epidemiologin? stotis apskrities vidurines mokyklas pakvietą dalyvauti prevencin?je programoje „ARS, arba kaip puosel?ti meil??” Programos tikslai: – pagalbini? žini? apie sveiką gyvenimo b?d? pateikimas mokiniams ir atsiribojimo nuo kvaišal? (psichoaktyvi? substancijų: alkoholio, nikotino, narkotiką) vartojimo propagavimas; – pagalba formuojant tinkamas mokinių nuostatas prieš kvaišal? vartojim?; – pagalba formuojant  mokinių supratim? apie kvaišal? vartojimo darom? žal? moter? ir vyr? sveikatai; – pagalba formuojant mokinių nuostatas ir supratim? apie kvaišal? vartojimo darom? neigiam?  ?taką meilei, geriems žmonių tarpusavio santykiams,…

Daugiau Daugiau

Punsko Kovo 11-osios licėjaus koncertas „Jaunystės pievomis braidau”

Punsko Kovo 11-osios licėjaus koncertas „Jaunystės pievomis braidau”

Geguž?s 21 d. LKN vyko Punsko Kovo 11-osios licėjaus koncertas. Pasirod? „Šal?ios“ šokąjai (vad. Asta Pe?iulien?), dainavo choras „Pašešupiai“ (vad. Dainius Pavilonis, koncertmeisteris Raimundas Martinkąnas). Akordeonais grojo licėjaus absolventas Adrijanas Pykys bei mokiniai Povilas Senda ir Art?ras Makauskas. Renginio ved?jai –  Monika Maršalait? ir Ernestas Baranauskas. 

Poezijos pavasaris 2022

Poezijos pavasaris 2022

Geguž?s 16 ir 17 d. Punsko licėjuje lankėsi „Poezijos pavasario” svečiai. Mokiniai susitiko su rašytojais: Kornelijumi Plateliu, Vytautu V. Landsbergiu, Gintaru Grajausku bei mūsų krašto poetu Sigitu Birgeliu. Dalyvavo netradicin?je literat?ros pamokoje bei klaus?si  poezijos skaitym?.

Paskutinis skambutis ir Dzinguliukai

Paskutinis skambutis ir Dzinguliukai

Balandžio 29 d. atsisveikinome Punsko lic?jų baigian?ius moksleivius. Juos pasveikino LR konsulato Seinuose vadovas, ambasadorius Genadijus Mackelis bei Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys. Abiturientai paskutin? kart? mokyklos sporto sal?je parod? menin? program?, pašoko Gailing?, prie mokyklos pasodino atminimo medel? – berž?. D?kojo savo auklėtojai Irenai Nevulienei, direktoriui Alvydui Nevuliui, mokytojams bei t?vams ir draugams.  T? pa?i? dieną vakare III klasės keturme?io licėjaus mokiniai kartu su aukl?toju Dariumi Valin?iumi parod? savo paruošt? humoristin? spektakl?, kuriame suvaidino vyresniuosius draugus.