Pagal
Mėnuo: 2021 lapkričio

Padėka už krikštą

Padėka už krikštą

Lapkri?io 26 d. licėjaus sporto sal?je įvyko „Pad?ka už krikšt?. Šios humoristin?s programos metu pirmokai parod? savo sukurt? spektakl?, kuriame vaizdavo vyresniuosius draugus ?vairi?, ne visada jiems palanki?, situacijų metu, atkreip? d?mes? ? jų charakteringus bruožus. 

Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Šuolis“

Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Šuolis“

Lapkri?io 26 d. Punsko lietuvių kult?ros namuose licėjaus mokiniai ži?r?jo G. Žickyt?s dokumentin? fim? „Šuolis“.  Režisier? filme pasakoja unikali? istorijų apie lietuv? jųreiv? Sim? Kudirką, 1970 metais išdr?sus? iš sovietinio laivo peršokti ? JAV pakran?i? apsaugos kater? ir paprašyti politinio prieglobs?io. Dr?sus lietuvio šuolis ? laisvę sukąl? milžinišką politin? s?myš? JAV ir Sovietą S?jungoje. Gr?žintas sovietiniams budeliams ? rankas, Simas Kudirka tapo žmogaus laisvi? pažeidimo simboliu. Ši istorija nepraranda savo aktualumo ir šiandien.

Punsko Kovo 11-osios licėjaus koncertas Seinuose

Punsko Kovo 11-osios licėjaus koncertas Seinuose

Penktadienio vakar? įvyko pirmasis Punsko Kovo 11-osios koncertas Lietuvių namuose Seinuose. Koncerto metu pasirod? mokykloje veikiantys meno b?reliai: šoki? grup? „Šalčia“ bei mišrusis choras „Pašešupiai“. Program? praturtino akordeonist?  muzika, kuri? atliko Povilas Senda, Robertas Makauskas bei licėjaus absolventas Adrijanas Pykys. Koncertas surengtas norint sudaryti galimyb? Vidugiri? ir „Žiburio“ lietuvišką mokyklų mokiniams, jų t?veliams bei mokyklų mokytojams ir vietinei visuomenei susipažinti su licėjaus veikla, pasiekimais ir priminti, kad lietuviškas licėjus mūsų krašte jau gyvuoja 65 metus. Tai yra projekto „Lic?jui-65” rengini? dalis, kur? finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo…

Daugiau Daugiau

Lietuviškų mokyklų mokiniams išvyka į Kauną

Lietuviškų mokyklų mokiniams išvyka į Kauną

Spalio 19 d. Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindinės mokyklos bei Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokiniai dalyvavo edukacin?je ekskursijoje ? Kaun?, kuri? suorganizavo LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas. Lic?juje pagrindiniu atrankos kriteriumi buvo mokymosi rezultatai. Išvykoje dalyvavo 15 geriausi? mokyklos mokinių. Mokiniai aplanką Kauno pil?, istorin? Lietuvos Respublikos Prezident?r? Kaune, Nacionalin?  M. K. ?iurlionio dail?s muziejų bei prezidento Valdo Adamkaus biblioteką – muziejų, kurioje yra eksponuojami  ?vair?s apdovanojimai, meno darb? kolekcija bei istorin? trispalv? vėliava…

Daugiau Daugiau

Lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija Seinuose

Lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija Seinuose

Spalio 15 d. Seinų „Lietuvių namuose“ įvyko  Lietuvišką mokyklų mokytojų konferencija. Pradžioje visus dalyvius pasveikino Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas,  LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas. Po mokinių menin?s program?l?s kalb?jo LR Seimo nar? prof. hab. dr. Vilija Targamadz?. Dr. Bronius Makauskas  skait? pranešim? apie Seinų vaidmen? Lietuvos ir Lenkijos santykiams 1918-1920 metais. Prof. hab. dr. Danguol? Mikul?nien? pristatė vietin? lietuvių kalb?, jos kait?, raid? ir perspektyvas. Nida Poderien?  klab?jo apie  Lietuvių kalb? mokykloje, o  doc. dr….

Daugiau Daugiau

Mokytojų diena bei 65-asis licėjaus jubiliejus

Mokytojų diena bei 65-asis licėjaus jubiliejus

Spalio 14 d. Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus sporto sal?je iškilmingai pamin?tas 65-asis mokyklos jubiliejus bei Mokytojų diena. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusius pasveikino licėjaus direktorius Alvydas Nevulis. Vėliau kalb?jo LR švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ram?nas Skaudžius. Jis perskait? Švietimo, mokslo ir sporto ministr?s Jurgitos Šiugždinien?s sveikinim?. Apie lic?jų, jo istorijų ir reikšm? papasakojo mūsų krašto istorikas Petras Maksimavi?ius. Jubiliejaus proga mokyklų sveikino LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas. Jis taip pat…

Daugiau Daugiau

Pirmokų krikštas

Pirmokų krikštas

Spalio 8 d. įvyko tre?ioką suorganizuotas Pirmoką krikštas. Renginio veiksmas vyksta „Tre?ioką skiep? centre“. čia jau nuo pat ryto kelios garbaus amžiaus mo?iut?s (Monika Maršalait?, Amelija Pajaujyt?, Daiva Jonuškait?, Viktorija Agurkyt?, Brigita Krakauskait?) laukia vizito pas gydytojų. Netikątai reikia priimti ir paskiepyti grup? mokinių – Punsko licėjaus pirmokus. Taigi mo?iut?ms tenka ir toliau laukti savo eil?s. Prieš priimant skiep? pirmokai turi atsakyti ? gydytojų (Greta Bobinait?, Ieva Kalinauskait?) bei sesel?s (Edvinas Pajaujis) keblius klausimus arba ?veikti sud?tingas užduotis. Negana to,…

Daugiau Daugiau