Pagal
Mėnuo: 2017 kovo

Kviečiame į senų nuotraukų parodą!

Kviečiame į senų nuotraukų parodą!

Š. m. kovo 10 d.  licėjaus antrajame aukšte atidaryta sen? nuotrauką paroda „Punsko ir Seinų krašto  apranga XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pus?je”. Mokyklos muziejųlyje yra eksponuojami Punsko ir Seinų krašto drabužiai. Parodos iniciator? –  mokytoja Alicija Krakauskienė. Organizatoriai: Punsko Kovo 11-osios licėjus, Lenkijos lietuvių etnin?s kult?ros draugija. Ši? unikali? ir labai ?domi? parod? galima lankyti Punsko licėjuje darbo dienomis.

,,Tu, gimtasis žodi, esi didysis mano rūpestis…“, arba Lietuvių kalbos dienos mokykloje

,,Tu, gimtasis žodi, esi didysis mano rūpestis…“, arba Lietuvių kalbos dienos mokykloje

        Valstybin? lietuvių kalbos komisija 2017 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kvietą rengti Lietuvių kalbos dienas ?staigose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. M?s? licėjus mielai prisijungė prie šios akcijos, skirtos lietuvių kalbai ir jos sklaidai, lietuvių kalb? ir kult?r? puosel?jusi? istorini? asmenybi? pristatymui. Mes, moksleivi? savivalda, kartu su lietuvių kalbos mokytoja Birute Vai?iuliene ir mūsų glob?ja Irena Nevuliene ?m?m?s ?vairi? veikl?, kuri? tikslas – didinti lietuvių kalbos prestiž?, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi, kalbos kult?ros tobulinimo…

Daugiau Daugiau

Lietuvių kalbos olimpiadoje

Lietuvių kalbos olimpiadoje

                Kiekvienais metais Lietuvoje vyksta Lietuvių kalbos ir literat?ros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuvišką mokyklų mokiniams. Turb?t kiekvienais metais joje dalyvauja ir mūsų licėjaus mokiniai. Ši? metų kovo 16-18 dienomis  trys licėjaus moksleiviai su mokytoja Birute Vai?iuliene nuvyko ? Anykš?i? Antano Baranausko pagrindin? mokyklų, mat čia šiemet suvažiavo geriausi lietuvių kalbos žinovai iš Lietuvos ir iš užsienio. Olimpiadoje dalyvavo mokiniai iš aštuoni? užsienio lietuvišką mokyklų: Maskvos Jurgio Baltrušai?io, Rimdži?n?, Pelesos, Hiutenfeldo Vasario 16-osios,…

Daugiau Daugiau

Knygotyrininkas Domas Kaunas

Knygotyrininkas Domas Kaunas

Kovo 10 dieną mūsų mokykloje vieš?jo Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kult?ros tyrin?tojas, akademikas, profesorius Domas Kaunas. Jis atvyko kartu su Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektoriumi daktaru Tomu Petreikiu bei Mažosios Lietuvos etnin?s kult?ros globos Kristijono Donelai?io draugijos pirmininku Gintaru Skamaro?iumi ir šios draugijos Marijampol?s skyriaus pirmininke Vida Mickuviene. Susitikimo dalyvius dainomis pasveikino mūsų mokyklos choras „Pašešupiai“ su vadovuJonu Paviloniu ir lietuvių kalbos mokytojos Birut?s Vai?iulien?s parengti moksleiviai, skait? K. Donelai?io „Met?“ ištraukas. Paskui kalb?jo svečiai, vis?…

Daugiau Daugiau

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

2017 m. kovo 11 d. Punsko lietuvių kult?ros namuose vyko mūsų licėjaus suorganizuotas iškilmingas Lietuvos Nepriklausomyb?s atkąrimo dienos minėjimas. Be kitų garbi? sve?i?, dalyvavo Algirdas Kaušp?das, kuris skait? ?domi? paskaita „Pergalinga Lietuva”. Koncertavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus meno kolektyvai – choras „Pašešupiai ir šoki? grup? „Šalčia”. Švent?s metu ne tik šokąjai, bet ir licėjaus direktor? Irena Marcinkevi?ien? bei kai kurios mokytojos buvo pasipuošusios tautiniais r?bais, mat 2017-ieji yra lietuvių tautinio kostiumo metai.

Rašėme Nacionalinį diktantą!

Rašėme Nacionalinį diktantą!

            2017 m. vasario 24 d. Punsko licėjus prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezident?s Dalios Grybauskait?s globojamo projekto ir dalyvavo Nacionalinio diktanto konkurse. Lietuvių kalbos kabinete buvo sudarytos s?lygos visiems norintiems diktant? rašyti tiesiogin?s transliacijos  metu, t.y. 10 val. (Lietuvos laiku). Tuo pasir?pino mūsų mokytoja Birut? Vai?iulien?, kuri jau anksčiau  visus ragino pasitikrinti savo raštingumo lyg? ir parodyti meil? bei pagarb? gimtajai kalbai. LRT radijo bangomis pirmiausia išgirdome diktanto rašymo taisykles, kurias pristatė radijo diktor?, o…

Daugiau Daugiau

Merginų krepšinio rungtynės

Merginų krepšinio rungtynės

Šiais mokslo metais Punsko licėjaus mergin? krepšinio komandai atstovauja: Monika Valinčiūtė Donata Vai?iulyt? Daiva Grigutyt? Greta Pe?iulyt? Jovita Zdanyt? Lidija Batvinskait? Evelina Gavienait? Karolina Petruškevi?i?t? Daiva Kuosait? Ingrida Vaznelyt? Mokytojas Darius Valin?ius

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Kalendorius kupinas ?simintin? dat?. Kiekvienam lietuviui svarbi vasario 16-oji. Vasario 16-oji – Lietuvos valstyb?s atkąrimo diena.  Šia proga mes, licėjaus antrokai su auklėtoja Danute Šliaužiene, licėjuje sureng?me meno program?l?. Pasirodym? pradėjome muzikiniu kąriniu „Oi, sakal?li“. Po to ži?rovai (I ir II kl. moksleiviai bei mūsų mokytojai) išgirdo Bernardo Brazdžionio eiles „Lietuvos vardas“.  Jas  papild? mūsų parinktos  prasmingos mintys apie gimt?jų krašt?: „T?vyn? – tai ne milijonai žem?s valaką, ne miškai, ne up?s. T?vyn? – s?voka moralin?. Žmogus širdy nešiojasi t?vyn?….

Daugiau Daugiau

„Kai mažas nebemoki jau būti, o kaip didelis būt nežinai”

„Kai mažas nebemoki jau būti, o kaip didelis būt nežinai”

Šimtadienis… Atrodo  paprastas žodis, sud?tas iš vienuolikos raidži?, bet kiekviena iš jų reiškia daugyb? dalyką: šilum?, ilges?,meil?, taiką, atsakomyb?, darbštum?, id?jų, energijų, nerim?, išmint?,sunkumus. Ši? metų sausio 28-oji mums, Punsko Kovo 11-osios licėjaus abiturientams,  nebuvo eilin? diena. Jau nuo pat ryto jaudinom?s, ar viskas, kam buvo taip kruopščiai ruoštasi, pavyks. Tačiau ?d?tos pastangos nenužjo perniek. Šis vakaras giliai ?strigo mūsų atmintyje. Pasirengimas šimtadieniui pareikalavo daug darbo, laiko. Be tėvų, mokytojų, meno vadov? pagalbos neb?tum?me ?steng? pasiruošti šioms iškilm?ms. Už tai…

Daugiau Daugiau