Pagal
Mėnuo: 2018 lapkričio

Paskaita apie Antaną Smetoną

Paskaita apie Antaną Smetoną

     2018 m. lapkri?io 26 dieną mūsų mokykloje lankėsi svečiai iš Lietuvos. Tai politikas, teisininkas Dr. Stasys Šedbaras. bei jo koleg? – istoriką, rašytoja dr. Ingrida Jakubavi?ien?. Jie ?domiais pasakojimais perteiką mums informacijų apie pirm? Lietuvos prezident? Antaną  Smeton?, kuris tarp kitko, yra paskelbtas šimtme?io asmenybe. Tur?jome galimyb? susižinoti apie buvus? Lietuvos vadov? toki? dalyką, kurie n?ra užrašyti vadov?liuose. Ši paskaita pad?jo mums geriau ?vertinti Smetonos kilnius darbus t?vyn?s labui. Julija Kuosait?

Licėjaus kapela festivalyje „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“

Licėjaus kapela festivalyje „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“

    Lapkri?io 23 d. mūsų licėjaus kapela, kurios dalyviai pirmokai: Gabija Batvinskait?, Bernadeta Nevulyt?, Deividas Senda ir Aleksandra Staskevi?i?t?, koncertavo užsienio lietuvišką mokyklų festivalyje „Darni mūsų dain? ir šoki? pyn?“. Renginys vyko Vilniaus „Lietuvių nam?“ mokykloje. Kapelai talkino Punsko pradin?s mokyklos akordeonistas Edvinas Pajaujis. Ansamblis pagrojo du Jono Zakarevičiaus kąrinius – „Maršpolką“ ir „Linelis“. Festivalio  komisija Punsko Kovo 11-osios licėjaus kapel? apdovanojo „už išskirtin? ir savit? kąrini? atlikim?“.

Gimtoji kalba be svetimžodžių

Gimtoji kalba be svetimžodžių

     Lapkri?io 23 d. mūsų mokykloje lankėsi programuotojas, knygos „Lietuvių kalbos matmenys“ autorius Henrikas Kulvinskas. Jis stengiasi tobulinti gimt?jų lietuvių kalb?, valyti jų nuo svetimžodži?. Jo manymu, panaikinus svetimybes mūsų kalba tapt? rišlesn?, sklandesn?. Kulvinskas lietuvių kalb? lygino su kitomis kalbomis. Saką, kad mūsų kalboje žodži? giminyst? yra labiau matoma negu angl? arba ispan? kalbose. Si?l? telefon? vadinti skembiu, pneumatolog? – plauži? gydytoju, automobil? – vežiu. Šis susitikimas ne vien? privert? pagalvoti apie gimt?jų kalb?, sukąl? daug min?i?, apm?stym?….

Daugiau Daugiau

Dramos būrelis mokytojų konferencijoje

Dramos būrelis mokytojų konferencijoje

      Licejaus dramos b?relis lapkri?io 23 d. buvo išvykąs ? Sangr?d?. Ten vyko Sangr?dos gimnazijos lietuvių kalbos ir literat?ros  mokytojų organizuota konferencija „Vyd?nas  ir Simonas Daukantas šiandienin?je mokykloje: patirtys“, skirta S.Daukanto 225-osioms ir Vyd?no 150-osioms gimimo metin?ms pamin?ti. Rinkosi Kalvarijos savivaldyb?s lietuvių kalbos ir literat?ros mokytojai, atvyko Kalvarijos gimnazijos mokinių teatro trup? ir mes – Punsko Kovo 11-osios licėjaus dramos b?relis, kartu su vadove R?ta Burdinaite ir lietuvių kalbos mokytoja Birute Vai?iuliene.       Konferencijos dalyviams parod?me …

Daugiau Daugiau

Žinių apie ŽIV/AIDS olimpiada

Žinių apie ŽIV/AIDS olimpiada

     Š. m. lapkri?io 8 d. Seinų technikume įvyko žini? apie ŽIV/AIDS olimpiados antrasis etapas. Pirmame etape buvo renkami mokyklų atstovai, kurie nor?jo išbandyti savo jųgas apskrities mastu rengiamame konkurse. Olimpiada organizuojama Balstog?s miesto savivaldyb?s ir sanitarin?s-epidemijologin?s stoties iniciatyva.      Konkursas sulauką nemažai dalyvi? iš trijų Seinų apskrities mokyklų, t.y. Seinų bendrojo lavinimo licėjaus, Seinų technikumo bei Punsko bendrojo lavinimo licėjaus. M?s? mokyklai atstovavo keturios moksleiv?s: Laima Sidaryt?, Viktorija Grigutyt?, Daiva Jakubauskait? ir Karolina Petruškevi?i?t?. Konkurso dalyviai tur?jo…

Daugiau Daugiau

Neužmirštami pasivaikščiojimai po Paryžių

Neužmirštami pasivaikščiojimai po Paryžių

     Lapkri?io pradžioje Punsko Kovo 11-osios licėjus suorganizavo jaunimui ?domi? keli? dieną ekskursijų ? Paryži?. Prieš metus keliavome po Italijos miestus, dar anksčiau buvome Londone, o šiais metais nuvykome ? Pranc?zijos sostin? – Paryži?. Važiavome autobusu. Kelion? buvo ilga, tačiau laiką praleidome labai smagiai.       Pirm?jų dieną lankąme Eiffelio bokšt?. Buvome net trečiame – pačiame aukščiausiame aukšte. Iš ten atsiv?r? ?sp?dingi vaizdai. Gal?jome pamatyti vis? Paryži? ir juo žav?tis. Po to nuvykome prie Šv. J?zaus Širdies bazilikos…

Daugiau Daugiau

Tvarkėme kapines

Tvarkėme kapines

      Spalio 30 d., kaip kasmet art?jant V?lin?ms, licėjaus mokiniai su mokytojais tvarką Punsko kapines. Kad darbas vykt? sklandžiai, iš anksto susitar?me, kas kokius ?rankius atsineš ir kur? plot? tvarkys. Pabaig? galėjome pasididžiuoti, jog atlikome nauding? darb?. Ingrida Vaznelyt?

Verslininkų konferencija licėjuje

Verslininkų konferencija licėjuje

      Lenkijos lietuvių jaunimo s?junga per dvejus pastaruosius metus vykd? Punsko valsčiaus ir Jonavos rajono savivaldyb?s parengt? projekt?, kurio tikslas – jaun? žmonių verslumo skatinimas. Š. m. spalio 26 d. Punsko kovo 11-osios licėjaus sporto sal?je vyko šio projekto uždarymas. S?junga pareng? konferencijų, ? kuri? pakvietą mūsų krašto verslininkus. Atvažiavo svečiai, projekto dalyviai iš Jonavos, su kuriais teko susipažinti ankstesni? projekto etap? metu Lietuvoje ir pas mus. Konferencijos paskait? klaus?si Punsko licėjaus  bei gimnazijos mokiniai. Aidis Staskevi?ius moderavo…

Daugiau Daugiau

„Pašešupiai“ festivalyje

„Pašešupiai“ festivalyje

      Spalio 25 d. Druskininkuose įvyko 10-asis Dz?kijos partizanų dain? festivalis „Laisvės kelias”. Festivalio organizatoriai: Druskininką „Atgimimo“ mokykla, Druskininką rezistencijos ir tremties muziejus, Tarptautin? Komisija naci? ir sovietinio okupacini? režim? nusikaltimams Lietuvoje ?vertinti.      Festivalyje dalyvavo chorai iš ?vairi? Lietuvos mokyklų. Švent?je tur?jome galimyb? dainuoti ir mes, Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai“ (vad. Dainius Pavilonis). Renginio metu skamb?jo partizanų dainos, buvo pristatytos miško broli? apygardos, ?domios partizanų istorijos. Vienas iš kovotojų padainavo mums sen? dain?, kuri?…

Daugiau Daugiau

„Tarp pilkų debesų“

„Tarp pilkų debesų“

     Spalio 19 dieną mūsų mokykla išsiruoš? ? Marijampol?s kinoteatr? ,,Spindulys“, kuriame steb?jome šiais metais pasirodžius? film? ,,Tarp pilką debes?“, pastatyt? pagal R?tos Šepetys roman?. Filmas pasakoja apie 1941 m. Kaune su šeima gyvenan?i? paaugl? Lin?. Mergina m?gsta piešti ir svajoja apie dail?s studijas universitete, tačiau likimas negail?stingas. Ji su šeima, mama, t??iu ir jaunesniuoju broliu, ištremiama ? Sibirą. Nepakeliamos gyvenimo s?lygos netrukdo ?sižiebti meilei. Mergina sutinka ? šalt?jų krašt? taip pat nublokšt? bendraamž? Andri?.      Tai filmas…

Daugiau Daugiau