Pagal
Mėnuo: 2020 vasario

Vasario 16-oji licėjuje

Vasario 16-oji licėjuje

Vasario 17 d. Punsko Kovo 11 – osios bendrojo lavinimo Lic?juje buvo minima Lietuvos valstyb?s atkąrimo diena. Siekiant prisiminti ir ?prasminti 1918 m. vasario 16 – osios Lietuvos nepriklausomyb?s akto pasirašym? ir iš karto po jo sekus? Nepriklausomos Lietuvos istorijos laikotarpį, I klasės mokiniai, kartu su klasės auklėtoja, mokytoja Danguole Grigutiene, dramos studijos vadove R?ta Burdinaite ir Dariumi Dum?iumi pareng? vaidinim? – inscenizacijų. Renginio pradžioje bendruomenei sugiedojus „Tautišką giesm?“ ir mokytojai Danguolei raiškiai padeklamavus Gražinos Daukantien?s eil?rašt? „Lietuvai“, at?jo laikas…

Daugiau Daugiau

Abiturientai parodoje „Studijos 2020“

Abiturientai parodoje „Studijos 2020“

Š. m. vasario 6-7 d. Lietuvos parod? ir kongres? Litexpo r?muose Vilniuje vyko plataus masto renginys, skirtas b?simiems studentams. Tai paroda „Studijos 2020“. Prisistatin?jo aukštosios Lietuvos mokyklos, konferencijų sal?se vyko paskaitos moksleiviams ir mokytojams. Mes, abiturientai, su savo auklėtoja Birute Vai?iuliene ir mokytoja Alicija Krakauskiene šioje parodoje irgi buvome. Pasirinkome informacijos apie Lietuvos ir užsienio universitetus, susipažinome su studijų programomis, pasikalb?jome su studentais, galėjome pasiklausyti paskait? ir sužinoti, kaip be streso išgyventi egzaminus ir pasiekti išsikeltus tikslus, kaip pažinti save…

Daugiau Daugiau

„Šiandien čia gyvenam, kaip svajojom. Ir kur toliauž“

„Šiandien čia gyvenam, kaip svajojom. Ir kur toliauž“

Šimtadienis abiturientams tai ypatinga šventė, primenanti apie neišvengiamai art?jan?ius brandos egzaminus, bet kartu leidžianti pasim?gauti gražiomis akimirkomis, praleistomis su artimais žmon?mis. Šis metas suteikia prog? pad?koti savo t?vams, mokytojams už jų mums suteikt? meil? ir r?pest?,  pabr?žti mokyklos bei tėvų nam? svarb? mūsų tapatyb?s ugdymui. Norint kad šimtadienis b?t? tobulai parengtas, b?tina ?d?ti daug pastang? ir skirti nemažai laiko. Tod?l mes, Punsko licėjaus trečiokai, padedami mūsų aukl?tojos Birut?s Vai?iulien?s bei remiami mūsų t?veli?, darb? pradėjome jau mokslo metų pradžioje. Pasiskirst?…

Daugiau Daugiau

Sausio 13-osios minėjimas mūsų mokykloje

Sausio 13-osios minėjimas mūsų mokykloje

1991 metų sausio 13-osios nakt? sovietą tankai užpuol? Televizijos bokšt? Vilniuje. T?kstančiai beginkli? žmonių jų gyn? savo kąnais, o keturiolika dr?si? lietuvių žuvo už savo mylim? t?vyn?. T? siaubing? nakt? visi lietuviai parod? berib? meil? Lietuvai. Kaip ir kiekvienais metais, mūsų mokykla min?jo šiuos kraupius įvykius. Mes, pirmokai su auklėtoja Irena Nevuliene ir mokytoju Darium Dum?iumi, sureng?me menin? program?l?. J? pradėjome  Rasos Samkut?s daina „Lopšin?“. Scenoje tapome Loreta Asanavi?i?te, Virginijum Druskiu, Darium Gerbutavi?ium, Rolandu Jankausku, Rimantu Juknevi?ium, Alvydu Kanapinsku, Algimantu…

Daugiau Daugiau

Euroscola konkurso laureatai – Punsko trečios klasės mokiniai Strasbūre

Euroscola konkurso laureatai – Punsko trečios klasės mokiniai Strasbūre

Sausio 16–19 dienomis Punsko Kovo 11-osios licėjaus tre?ios klasės moksleiviai kartu su mokytojomis Alicija Krakauskiene ir Birute Vai?iuliene dalyvavo ekskursijoje ? Strasb?r?, kur Europos Parlamento r?muose vyko Euroscola diena. Ši išvyka – tai dovana už laim?t? Europos Parlamento biuro Lenkijoje rengt? konkurs?, kuriame rung?si daugiau kaip 300 mokyklų iš visos Lenkijos, o antrame šio konkurso etape Punsko licėjaus moksleiviai tapo vienu iš 17 laureat?. Punsko licėjaus moksleiviai sausio 17 dieną Europos Parlamente susitiko su savo bendraamžiais, atvykusiais iš Belgijos, Bulgarijos,…

Daugiau Daugiau