Pagal
Mėnuo: 2019 kovo

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

       2019 m. kovo 10 d. Punske vyko Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo dienos minėjimas. Švent? prasid?jo šv. Mišiomis Punsko bažny?ioje, kurias atnašavo kun. ?eslovas Baganas ir kun. Marius Talutis. Mišioms baigiantis sugiedotas Lietuvos himnas.         Po pamald? Punsko lietuvių kult?ros namuose vyko iškilmingas koncertas, kur? sureng? Kovo 11-osios licėjaus mokiniai ir mokytojai. Pirmieji scenoje pasirod? licėjaus smuikininkai. Nuskamb?jus muzikinei kompozicijai buvo sugiedota „Tautiška giesm?”. Atvykusius ? min?jim? pasveikino mokyklos direktorius, Alvydas Nevulis.        …

Daugiau Daugiau

Iš olimpiados sugrįžus

Iš olimpiados sugrįžus

     Ši? metų kovo 8 – 9 dienomis vyko dešimtoji Lietuvių kalbos ir literat?ros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuvišką mokyklų mokiniams. Jau antrus metus iš eil?s ji buvo organizuojama Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir?no gimnazijoje. Gimtosios kalbos geb?jimus ir literat?ros žinias pasitikrinti čia atvyko 9-12 klasių moksleiviai. Užsienio mokyklų rungtyje varž?si mokiniai iš Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir Vilniaus lietuvių nam?. Šioje rungtyje dalyvavome ir mes, keturi Punsko Kovo 11-osios licėjaus atstovai.      Olimpiad? pradėjo šiltas…

Daugiau Daugiau

Lietuvių kalbos dienos licėjuje

Lietuvių kalbos dienos licėjuje

     Valstybin? lietuvių kalbos komisija jau ketvirt? kart? kvietą organizuoti 2019 m. vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas ?staigose, visuomenin?se organizacijose, lietuvių bendruomenėse užsienyje. M?s? licėjus prisijungė prie šios gražios iniciatyvos didinti lietuvių kalbos prestiž?, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvacijų, telkti krašto bendruomen?.       2019-?jų metų Lietuvių kalbos dienas pradėjome Vasario 16-osios  min?jimu, kur? pareng? II klasės mokiniai. Kartu pasirod? licėjaus dramos b?relis, kuris suvaidino spektakl? pagal Vyd?no dram? „Vergai ir dykiai“ (rež. R?ta…

Daugiau Daugiau