Programa “Aktywna tablica”

Liceum Ogólnokszta?c?ce z Litewskim J?zykiem Nauczania im. 11 Marca w Pu?sku w roku szkolnym 2022/2023 realizuje Rz?dowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2025 – „Aktywna tablica”. W ramach programu liceum kupi?o dwa monitory interaktywne Promethean o przek?tnej 65 cali. Ca?kowita warto?? zadania – 17500 z?otych w ty: dotacj? rz?dowa – 14000 z?, wk?ad w?asny Powiatu Sejne?skiego – 3500 z?. Monitory zosta?y umieszczone w pracowni j?zyka angielskiego i pracowni geografii/ historii. Monitory umo?liwiaj? wy?wietlanie prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, wykonywanie ?wicze? interaktywnych, prezentacje ró?norodnych audiowizualnych pomocy  dydaktycznych, ?wicze? laboratoryjnych. Zastosowanie monitorów pozwala na rozwój dodatkowych kompetencji informatycznych nauczycieli i kompetencji kluczowych uczniów. Monitory zosta?y równie? wyposa?one w mobilne stojaki umo?liwiaj?ce ?atwy transport i ich wykorzystanie w czasie ró?norodnych imprez szkolnych i zaj?? dodatkowych. W ramach realizacji programu nauczyciele uczestnicz?  w szkoleniu  z zakresu stosowania TIK w nauczaniau  – „Lekcja: Enter”, uczestnicz? w mi?dzyszkolnych sieciach wspó?pracy nauczycieli stosuj?cych TIK w nauczaniu, dziel? si? do?wiadczeniami i scenariuszami zaj?? z innymi nauczycielami, przyk?adami dobrych praktyk.