Moksleivių mainai Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje – 2019 m. kovo mėn.

Kovo 3-7 dienomis Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautin?s mažumos – Europos turtas“ dalyviai sve?iavosi Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje. Vis? mokykl? atstovai susipažino su Lietuvos sostine Vilniumi, lank?si Trak? pilyje, Medinink? pilyje, dalyvavo Kaziuko mug?je, Užgav?ni? švent?je, kurioje vaišinosi blynais ir kitais skanumynais. Mokiniai tur?jo galimyb? atskleisti savo žinias prot? m?šyje apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s pilis. M?s? mokyklos moksleiviai laim?jo II -?j? viet?. Projekto dalyviai vakš?iojo po ?sp?dingus Valdov? r?mus, kit? dien? Lietuvos nacionaliniame muziejuje susipažino su ekspozicijomis ir muziejin?mis vertyb?mis. Važiuodami atgal ? namus visi projekto dalyviai dar apsilank? Medinink? pilyje.

Sekmadien?, 2019 m. kovo 3 d. anksti ryte susitikome su draugais iš Vidurin?s mokyklos su papildoma baltarusi? kalba iš Hainuvkos, kurie kartu  dalyvauja Erasmus + projekte.Visi kartu nuvykome ? Vilni?, kur mus pasitiko Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos moksleiviai ir mokytojai, kurie taip pat yra  projekto partneriu. Vilniaus moksleiviai parod? mums Vilniaus centr? ir kartu su jais buvome Kaziuko mug?je. Ten tur?jome galimyb? išbandyti tradicinius patiekalus, išgirsti gyv? muzik? ir ?sigyti folkloro suvenyr?. Sugr?ž? ? viešbut?, artimiau susipažinome su dalyviais iš kit? mokykl?.  Po vakarien?s, išsiskirst?me,  kai kurie iš m?s?  nuvyko pas Vilniaus mokini? šeimas, o likusieji liko nakvoti viešbutyje.

Kovo 4 d. prasid?jo  oficialiu susitikimu Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje. Visus projekto dalyvius pasveikino mokyklos direktor? p. Diana Stachnovi? ir  projekt? koordinuojan?ios mokyklos mokytoja p. Anna Chomczuk iš Hainuvkos.  Dalyviams buvo  ?teikti  ekologiniai maišeliai ir sportiniai džemperiai  su projekto atributika. V?liau visi pasiskirst?me ir dalyvavome k?rybin?se dirbtuv?se,  kur išmokome apdirbti  mol?, padaryti karpinius bei pagaminti l?lytes. Vilniaus mokykla kiekvienais metais organizuoja  vidin? Kaziuko  mug?, kurios metu moksleiviai parduoda savo pagamintus saldumynus, o surinktus pinigus  aukoja labdarai, mes taip pat pardav?me savo atsivežtus gaminius ir aukojome surinktas l?šas labdarai. T? pa?i? dien? lank?me Vilniaus centr?, senamiest? ir susipažinome su istorin?mis vietomis. Vakare restorane „Belmontas“,  valg?me tradicinius lietuviškus cepelinus.

Kovo 5 d. prad?jome viktorina apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s pilis, kuri? organizavo Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija kartu su Baltarusijos Respublikos ambasada Vilniuje. Mes laim?jome II-?j? viet?. Po viktorinos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje vyko Užgav?ni? švent?. Popiet? praleidome  XV a. Trak? pilyje. Po trumpos istorijos pamokos nuvykome ? vietin? restoran?, kur ragavome karaimišk? kibin?.

Kovo 6 d. mok?m?s liaudies šoki? ir dainavome baltarusi? ir lietuvi? dainas, kuri? mus mok? Vilniaus gimnazijos muzikos mokytoja Valentina. Padainav? ir pašok? lank?me Lietuvos valdov? r?mus, pastatytus ant  buvusios Vilniaus žemutin?s  pilies griuv?si?. Suvalg? skanius pietus Senatori? restorane nu?jome i Lietuvos nacionalin? muziej?. Vakare smagiai praleidome laik? boulingo klube.

Kovo 7 d. paskutin? kart? susitikome mokykloje Vilniuje, kur vyko oficialus dalyvi? atsisveikinimas. Visiems dalyviams susitikimo šeimininkai  ?teik? dovan?li? ir atsisveikino šiltais ir nuoširdžiais žodžiais. Po atsisveikinimo visi kartu dar aplank?me Medinink?  pil? ir iškeliavome ? namus.  Niekas nenor?jo skirstytis, nes tai buvo prasmingai praleistas laikas ir dar ilgam  išliks šilti prisiminimai.

Projekto dalyviams laikas neprailgo ir dauguma j? jau ilgisi savo draug? bei laukia nauj? susitikim?. Šias metais ruden? projekto dalyviai susitiks Punske. Punske ?vyks du susitikimai, vienas j? bus skirtas mokytojams ir antras tai moksleivi? mainai.