Mokytojų mokomasis susitikimas Punsko Kovo 11-osios licėjuje 2019 m. lapkričio mėn.

Š.m. lapkri?io 21-23 d. tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautin?s mažumos – Europos turtas“ mokykl? atstovai dalyvavo seminare, kuris vyko m?s? lic?juje  Mokytojai, bei ?staig? vadovai dalyvavo diskusijose,  bendrose dirbtuv?se „Geriausi tautinio tapatumo išsaugojimo b?dai – dalijimasis ger?ja patirtimi bei praktika“. Susitikimo dalyviai susipažino su m?s? tautin?s mažumos, bei Punsko krašto  istorija. Jie tur?jo taip pat galimyb? išklausyti  laikraš?io „Aušra“ direktoriaus pristatymo, kuris papasakojo apie leidinio atsiradimo istorij? ir jo svarb? tautin?s mažumos išlikimui ir jos kalbos išsaugojimui. Paskutin?je susitikimo dalyje angl? kalbos mokytojos pristat? savo sukurtus pamok? scenarijus, kuriuos išsikeit? gal?s naudoti savo pamokose. Pedagogai dalyvavo apžvalgin?se ekskursijose po Punsko-Sein? krašto lietuviams reikšmingas vietas, aplank? taip pat ?eslovo Milošo šeimos dvaro sodyb? Krasnagr?doje.

Kiekvienas seminaro dalyvis tur?jo galimyb? pasidalyti ger?ja patirtimi ir ?gijo nauj? žini? bei id?j?, kurias gal?s pritaikyti savo ugdymo ?staigose.