„Kompetencje to nasza przyszłość”

„Kompetencje to nasza przyszłość”

W roku szk. 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca realizuje projekt „Kompetencje to nasza przysz?o??” NR RPPD.09.01.00-20-0426/19

W ramach projektu uczniowie szko?y bior? udzia? w zajųciach rozwijajųcych kompetencje kluczowe i umiejųtno?ci uniwersalne niezb?dne na rynku pracy z informatyki, biologii, matematyki i jųzyka angielskiego, inni bior? udzia? w zajųciach rozwijajųcych uzdolnienia z jųzyka polskiego i litewskiego, pozostali za? bior? udzia? w zajųciach dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, historii i geografii w czasie których uzupe?niajų tre?ci programowe z zakresu rozszerzonego tych przedmiotów, gdy? nie ma mo?liwo?ci uczenia si? tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum w Pužsku, które jest niewielką szko?? wiejską. Wszystkie zajųcia prowadzone by?y raz w tygodniu w czasie pozalekcyjnym w 2-godzinnych blokach w LO w Pužsku. Od dnia 26.10.2020 – w zwi?zku z wprowadzon? sytuacjų pandemiczn?, zajųcia odbywa?y si? online, zdalnie. Od 01.02.2021 przywrócone zosta?y zajųcia w trybie stacjonarnym w odpowiednim re?imie sanitarnym. W trakcie zajų? oraz w materia?ach wykorzystywanych w czasie zajų? stosowany by? jųzyk wra?liwy na p?e?, upowszechniajųcy równo?? szans p?ci.

W ramach projektu zorganizowane zosta?y takąe wyjazdy do Warszawy i Bia?egostoku. Wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik odby? si? w dn. 04.06.2021. W tym celu zosta? zorganizowany transport i wy?ywienie dla uczestników wyjazdu i opiekunów. Uczniowie zwiedzali muzeum oraz wzi?li udzia? w zajųciach w planetarium. W dn. 08 .06.2020 uczestnicy projektu wzi?li udzia? w wyje?dzie do Bia?egostoku. Uczniowie uczestniczyli w zajųciach zorganizowanych przez Uniwersytet Bia?ostocki oraz Medyczny, nast?pnie zwiedzili Muzeum Medycyny i Historii Farmacji w Bia?ymstoku.

W ramach projektu zakupionych zosta?o 10 zestawów komputerowych – desktop, mysz i klawiatura, które doposa?y?y pracowni? komputerow? w LO w Pužsku. W pracowni wymieniono stare urz?dzenia komputerowe (10 stanowisk komputerowych) na nowe odpowiadajųce aktualnym standardom i wymaganiom nauczania. Sprz?t b?dzie wykorzystywany do prowadzenia zajų? z informatyki w ramach projektu oraz przez szko?? do prowadzenia zajų? szkolnych.

  1. Regulamin
  2. Za??cznik nr 2
  3. Za??cznik nr 3
  4. Za??cznik nr 4
  5. Za??cznik nr 5
  6. Protokó? z rekrutacji