Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – „UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ“

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – „UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ“

Kovo 11-?jų vyko Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo min?jimai. Kampuo?iuose prie Lietuvos Nepriklausomybei skirto paminklo susitiko Punsko darželio aukl?tiniai, Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindinės mokyklos, Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Vidugiri? pagrindinės mokyklos bei Seinų „Žiburio“ mokyklos moksleiviai, kurie parod? menin? program?. Susitikimo pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas. Su švente susirinkusius pasveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

T? pa?i? dieną vakare Punsko senose kapin?se prie Lietuvos nepriklausomyb?s 100-me?io varpo buvo uždegtas laužas. Renginio metu buvo sugiedoti Lietuvos ir Ukrainos himnai, kalb?jo LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė bei Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Prie uždegto laužo LKN choras „Dz?kija“ bei renginio dalyviai dainavo lietuviškas patriotines dainas.

Kovo 13 d. Punsko bažny?ioje iškilmingai pamin?ta Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo diena, išreikštas solidarumas ir palaikymas Ukrainai. Iškilm?s, kurias tradiciškai kiekvienais metais rengia Punsko Kovo 11-oisos licėjus, prasid?jo eityn?mis Punsko gatv?mis nuo Punsko licėjaus iki bažny?ios. Toliau vyko šv. Mišios, kurias atnašavo kunigai Povilas Slaminis ir ?eslovas Baganas. Mišioms pasibaigus kalb?jo licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, kuris pabr?ž?, kad šiais metais d?l karo Ukrainoje nuspr?sta nerengti iškilmingo koncerto Punsko kult?ros namuose, o Lietuvos nepriklausomyb?s dieną pamin?ti šventov?je. Min?jime dalyvavo LR konsulato Seinuose vadovas, ambasadorius Genadijus Mackelis, LR Seimo nar? Dalia Asanavi?i?t?, Seinų apskrities bei Punsko savivaldyb?s vadovai. Min?jim? vainikavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleivi? pasirodymas.

Komentarai išjungti.