Abiturientų išvyka po Seiniją

Abiturientų išvyka po Seiniją

Rugsėjo 30 dieną, mes, trečiokai, kartu su auklėtoja Irena Nevuliene ir mūsų mokyklos
bibliotekininke R?ta Burdinaite išvykome ? kelion? po Seinijų. Ekskursijos metu steng?m?s geriau pažinti savo krašt? bei jo istorijų.

Pradžioje aplankąme Smal?n? bažny?i?. čia vienuol? mums papaskojo šios vietos istorijų bei kalb?jo apie stebuklingos Marijos statulos kilm?. Toliau vykome ? Berznyko kapines,
uždeg?me žvakel? ant lietuvių savanori?, kurie gyn? Seinus 1920 metais, kap?. Iš kapini?
važiavome Seinų bazilikos link. Išklaus?me šios šventov?s bei buvusios kunig? seminarijos istorijų. Stabtel?jome prie žymaus lietuvių rašytojo ir dvasininko Antano Baranausko paminklo. čia v?l uždeg?me žvakel?, nes jos šviesa liudija apie tai, kad atsimename vyskupo kąryb? ir veikl?. Po to nužjome ? Lietuvos Respublikos konsulat?, susitikome su konsulu Remigijumi Motuza, kuris papasakojo apie savo darb?. Apsilankąme taip pat Seinų kapin?se, kuriose pagerb?me čia palaidotus Lietuvos savanorius, žuvusius 1919 metais. M?s? ekskursijos paskutinis sustojimas buvo Krasnagr?doje. ?eslovo Milošo dvarelyje daug sužinojome apie žymaus Nobelio premijos laureato gyvenim? bei kąryb?.

Ši kelion? buvo gana trumpa, bet vertinga. Retai kada sustojame ir susim?stome apie mūsų krašto praeit?, jo žymius žmones bei gyn?jus, tod?l išvyka po Seinijų praturtino mus svarbiomis žiniomis. Už tai tariame a?i? auklėtojai Irenai Nevulienei ir ekskursijos gidei R?tai Burdinaitei.

Irena Berneckait?

Komentarai išjungti.