Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 1 d. įvyko pirmosios klasės moksleivi? priesaika. Pradžioje įnešta mokyklos vėliava, sugiedotas himnas. Po to savivaldos pirmininkė pristatė naujai išrinkt? savivald?, kurios nariai pažad?jo s?žiningai dirbti mokyklos labui bei ruošti daug ?domi? rengini?. 

Vėliau pirmokai iškilmingai pasižad?jo s?žiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turt? bei kitų žmonių darb?, ugdyti savyje stipri? vali?, draugiškum?, paslaugum?, dr?s? ir teisingum?, sistemingu ir solidžiu mokslu pl?sti savo t?vyn?s turt?, nedaryti nieko kas kenkt? Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram vardui.

Po priesaikos mokyklos direktorius bei savivaldos atstov? pasveikino pirmokus, palinkąjo jiems daug s?km?s ir kad baig? ši? mokyklų išeit? ? tolesn? gyvenim? ne tik kupini žini?, bet b?t? stipr?s savo lietuviška dvasia ir nebijantys ginti savo tapatyb?s.  Šios dienos atminimui moksleiviai gavo po ženkliuką su mokyklos logotipu. 

Švent?s pabaigoje tre?ioką Greta Bobinait? atliko dain? „Skriski, skriski Lietuv?l?n“  (muz. Giedriaus Kuprevičiaus, Kazio Sajos žodžiai). Po renginio vis? klasių mokiniai su auklėtojais bei savivalda su glob?ja pasidar? bendras nuotraukas.

Monika Maršalait?


Komentarai išjungti.