Paskutinis skambutis

“Svajojome b?ti suaug?, skub?jom išskristi pak?l? sparnus, tik nei karto nesusim?st?m, kad mokyklin?s dienos d?l to amžiams pražus”

 Š. m. geguž?s 28-?j? Punsko Kovo 11-osios lic?juje abiturientams nuskamb?jo paskutinis skambutis, šiek tiek kitaip – tyliai…. Be šventinio šurmulio, ta?iau su dideliu jauduliu širdyje. Mokytojams, mokiniams bei j? t?vams tai buvo neeilin? švent?. Jos pradžioje buvo ?nešta ir iškilmingai perduota jauniesniesiems draugams mokyklos v?liava, sugiedotas Lietuvos himnas. Po to, tre?iokus sveikino lic?jaus direktorius Alvydas Nevulis, aukl?toja Danut? Šliaužien?, choro „Pašešupiai“ vadovas Dainius Pavilonis ir kt. Pasibaigus oficjaliai daliai „Šal?ios“ šok?jai pašoko „Paskutin? polk?“, abiturientai padainavo kelias dainas, pasveikino t?vus, mokytojus. Išvydome dar ir tre?iok? tradicin? „Gailingi“ atsisveikinimo šok?. Visas pasirodymas buvo labai gražus ir jaudinantis. Pabaigai art?jant abiturientus pasveikino taip pat jaunesnieji mokyklos draugai, palink?jo jiems s?km?s, kad naujas kelion?s etapas prasid?t? tvirtu, gerai apgalvotu ir ryžtingu žingsniu, kad niekados nepamiršt? mokykloje ?gaut? žmogiškumo pamok? – pagarbos kitiems, s?žiningumo, darbštumo, draugiškumo ir pasitik?jimo savimi. Antros klas?s mokiniai ?teik? abiturientams tulpes bei absolvento kepures. Šventei baigiantis jaunimas prie savo mokyklos tradiciškai pasodino berž?.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.