Mokytojų diena ir ne tik

Šių metų spalio 13-ąją dieną mūsų mokykloje, laikantis visų priimtų saugos priemonių, moksleivių savivalda ir jos globėja Irena Nevulienė parengė programą, skirtą Mokytojų dienai. Pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava, sugiedota Tautiška giesmė. Licėjaus direktorius Alvydas Nevulis pasveikino visus mokytojus, mokyklos darbuotojus bei ansamblių vadovus, palinkėjo jiems sėkmės darbe. Po to kalbėjo Seinų apskrities viršininkas Maciej Plesiewicz, kuris taip pat išsakė gražius padėkos žodžius mokytojams, o už solidų darbą, įdėtą auklėjant jaunimą, už mokymą gyventi, mylėti Tėvynę bei pažinti pasaulį mokytojai Birutei Vaičiulienei įteikė Seinų apskrities viršininko dovaną.

 Direktoriaus dovanos šiais metais skirtos keturiems mokytojams: Irenai Marcinkevičienei, Irenai Nevulienei, Dariui Valinčiui ir Darijai Vyšniauskienei. Pabaigoje mokytojus pasveikino tėvų tarybos atstovai, nuoširdžiai jiems dėkojo už šilumą, laiką ir energiją, kurią teikia jaunimui. Po oficialiosios dalies vyko koncertas.

„Jei metai būtų obuoliai, o Jūs – gražuolė obelis,

Štai šitiek derliaus nemažai suskintų Jūsų patirtis.

Lai ši pintinė vis sunkės, o metų derlius vis didės,

Lai Jūsų dienos vis gražės, o metų obuoliai saldės…‘‘

Šventės proga išgirdome daug gražių žodžių, savo mokytojams nuoširdžiai padėkojome už skleistą gėrį, šilumą, skatinimą mokytis bei pažinti pasaulį. Prisiminėme visus Anapilin iškeliavusius mūsų licėjaus mokytojus ir ansamblių vadovus. Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse…“

Renginio metu taip pat šventėme šokių grupės „Šalčia“ ir choro „Pašešupiai“ dvidešimtąjį jubiliejų.

Sužinojome, kad Punsko licėjaus jaunimas šokti mėgo visada. Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais (nuo 1956 m.) su moksleiviais dirbo mokytoja Petronelė Jakimavičienė. Jai išėjus dirbti į Šlynakiemį, nuo 1961 m. šokių grupei pradėjo vadovauti Vilniuje lietuvių kalbą studijuojanti Onutė Aleksaitė. 1964 m. vasarą į mokyklą atėjo dirbti mokytojas Algis Uzdila, kuris ilgus metus vadovavo moksleivių šokių grupei. Jis ilgainiui susilaukė ir talkininkų – tai mokytojas Valentas Čėpla, kultūros namų direktorė Jūratė Kardauskienė. Tuomet licėjuje šokantis jaunimas buvo viena iš „Jotvos“ sambūrio grupių.

Naują šokio istorijos puslapį Punsko licėjuje pradėjo rašyti iš „Jotvos“ gretų išėjusi choreografė Asta Uzdilaitė-Pečiulienė – Punsko licėjaus absolventė, baigusi studijas Lietuvos muzikos akademijoje Klaipėdoje, Choreografijos fakultete. Šiai veiklai ją paskatino tuometinė mokyklos direktorė Marytė Černelienė. 2000 m. vasario 14 d. į pirmą repeticiją atėjo 9 šokėjų poros.

Būdavo metų, kuomet dirbdavo dvi „Šalčios“ grupės ar net „Šalčios“ studentai. Tautinius rūbus, su kuriais dar ir dabar šoka „Šalčia“, 2001 m. padovanojo Lenkijos lietuvių draugija, o juos pasiuvo etnologė, lietuvių tautinių rūbų ekspertė Vida Kulikauskienė iš Vilniaus.

2002 m., kuomet mokyklai vadovavo Irena Bobinienė, licėjaus tautinių šokių grupei buvo suteiktas „Šalčios“ vardas. Šį vardą, kaip ir didžiąją dalį mūsų krašto ansamblių pavadinimų, pasiūlė mokytojas Algis Uzdila. Nuo pat gyvavimo pradžios „Šalčios“ repertuarą sudaro lietuvių liaudies šokiai. Per 20 gyvavimo metų jų sušokta per 70, o dalyvių „Šalčioje“ buvo netoli 200. Šokėjai puošia mokyklos šventes, dalyvauja mūsų krašto lietuviškų ansamblių sąskrydžiuose, kurie kiekvienais metais vyksta Burbiškėse, atstovauja mokyklai už jos ribų – Lenkijoje, Lietuvoje, Vokietijoje. Didžiulį džiaugsmą „Šalčia“ išgyveno dalyvaudama Šokių šventėse (Mažojoje – Marijampolėje 2002 m. bei Pasaulio lietuvių Dainų šventėse Vilniuje – 2003 m., 2014 ir 2018 m.). 2020 m. pirmą kartą „Šalčia“ būtų dalyvavusi Moksleivių šokių šventėje Vilniuje, tačiau visus planus sugriovė nelemtas koronavirusas.

Šokis – tai mūsų tautinės kultūros neatskiriama dalis. Šokiu mes ne tik perteikiame savo tautos tradicijas, apeigas, bet taip pat stipriname tautinį moksleivio sąmoningumą, laviname jo laikyseną, judesių koordinaciją bei grakštumą. Gal todėl Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai noriai šoka lietuvių tautinius šokius!

Programoje išvydome keletą nuostabių šokių: „Į kermošių“ (choreografija Vidmanto Mačiulskio, muzika Vidmanto Virbicko), „Joninių  burtai“ (choreografija Tamaros Kalibataitės, muzika Vido Aleksandravičiaus), „Šapnagių polka“ (choreografija Tamaros Kalibataitės, muzika Vytauto Juozapaičio).

Šventės metu dar kartą prisiliesta ir prie choro „Pašešiupiai“ istorijos. Įdomu tai, kad nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios, kuomet pirma lietuviška klasė buvo įkurta Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje, moksleiviai dainavo, rengė programas įvairioms mokyklinėms šventėms ir iškilmėms. Jiems vadovavo mokytojai Jonas Stoskeliūnas ir Juozas Vaina, o 1956 m., Punske įsikūrus lietuviškam licėjui, į saviveiklą įsitraukė ir mokytoja Vlada Pajaujienė. 1974 m. veiklą pradėjo aukso raidėmis į mokyklos istoriją įsirašęs vokalinis-instrumentinis ”Ulbuonėlių” ansamblis, kuriam vadovavo mokytojas Antanas Šliaužys.

Nutrūkus ”Ulbuonėlių” veiklai, keletą metų mokykla neturėjo dainininkų ansamblio, tačiau šventes moksleiviai papuošdavo savarankiškai paruoštomis dainomis, kurias dažnai atlikdavo gitarai pritariant. Tuometinė licėjaus direktorė Marytė Černelienė dėjo pastangas atkurti dainuojantį ansamblį. 1998 m. mergaičių vokalinę grupę subūrė atvykusi iš Lietuvos muzikos mokyklos mokytoja Genovaitė Bučinskienė. Jos darbą tęsė mokytoja Adrijana Juškevičienė. Nuo 2000 m. rudens  iki 2017 m. spalio mėnesio mokyklos chorui vadovavo Jonas Vytautas Pavilonis, kuris repeticijoms kiekvieną savaitgalį atvykdavo iš Lietuvos. Vadovo dėka choras pradėjo augti, o nuo 2003 m. jame dainuoja ir vaikinai.

2006 m. kovo 11 d. Punsko licėjaus chorui suteiktas „Pašešupių” vardas, kurį pasiūlė mokytojas Algis Uzdila. Moksleiviai noriai dalyvauja choro repeticijose, pasirodo mokyklos šventėse, yra kviečiami į Seinus ir Suvalkus, dalyvauja visuomenei skirtuose renginiuose. Bendradarbiauja su Kauno katalikiška „Vyturio“ vidurine mokykla, su kuria rengia bendrus koncertus, dalyvauja festivaliuose Lietuvoje. Be to, choras koncertavo Vokietijoje bei Latvijoje. 2009 m. buvo parengta programa, kurią „Pašešupiai“ atliko Gdanske sutinkant Lietuvos tūkstantmečio jachtą. 2007 m. choras įrašė savo kompaktinę plokštelę.

Kiekvienais metais choras į savo repertuarą įtraukia naujų dainų. Šių metų sveikinimas mokytojams tai Dainiaus Pavilonio aranžuota Vytauto Kernagio daina „Vaikai po lelijom“. Dainos žodžių autorius Sigitas Geda. Vėliau išgirdome dar viena naują choro dainą „Kasdienos labirintai“ – muzika Tomo Leiburo, pagal Zdebskio eiles. „Pašešupių“ chorui dainą aranžavo Dainius Pavilonis.

2009 m. rugpjūčio 19 d. pašešupiečiai kartu su kitais licėjaus mokiniais, vokalistais ir instrumentinės muzikos atlikėjais, dalyvavo  lyrinės roko operos „Jotvingio rauda“ pastatyme. Roko operą, miuziklą, sukūrė „Pašešupių“ koncertmeisteris Dainius Pavilonis pagal licėjaus mokytojo Algio Uzdilos parašytą istorinę dramą ,,Pelenų žiedai‘‘. Miuziklas Punske įgavo polėkį ir vėliau Lietuvos meno kolektyvai ,,Jotvingio raudą‘‘ atliko Kauno  muzikiniame teatre,  Kauno sporto halėje.

Viena pirmųjų ir siejamų su „Pašešupiais“  dainų yra Vytauto Kernagio daina  „Baltas paukštis“. Šią dainą mišriam chorui aranžavo pirmasis choro vadovas Jonas Vytautas Pavilonis. Daina skambėdavo svarbiais mokyklai momentais, išgirdome ją ir jubiliejaus proga.

Nuo 2017 m. chorui vadovauja fortepijono, muzikos pedagogikos magistras Dainius Pavilonis, koncertmeisteris – metodininkas, kompozitorius  Raimundas Martinkėnas. Dauguma „Pašešupių“ atliekamų kūrinių – tai vadovų Jono Pavilonio ir Dainiaus Pavilonio harmonizuotos, aranžuotos dainos, pasižymiančios emocionalumu, uždegančios kūrybinei ugnelei atlikėjus ir sukeliančios nepakartojamus jausmus  klausytojams. Koncerto pabaigoje pasiklausėme dainos „Sudainuokime Lietuvą“ pagal Roko Radzevičiaus muziką, Rimvydo Stankevičiaus eiles, kurią mūsų chorui aranžavo vadovas Dainius Pavilonis.

Renginio metu du kūrinius akordeonu atliko Adrijanas Pykys ir Povilas Senda. Pirmas iš jų pagrojo Vladislovo Zolotaryovo „Sonata“, o antras – Claude Thomain kūrinį  „Pleyel“.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, mokyklos darbuotojams ir ansamblių vadovams.

Monika Maršalaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.